Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak ma niekto miluje, zachová moje slovo, a môj Otec ho bude tiež milovať. Prídeme k nemu a budeme u neho prebývať. Kto ma však nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré (odo mňa) počul, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. Toto vám hovorím, kým som ešte s vami. No Obranca, Duch Svätý, ktorého Otec pošle v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie ako svet dáva, dávam vám (ho). Nech sa nermúti a nestrachuje vaše srdce, keď ste počuli, že som vám hovoril: Odchádzam, ale vrátim sa k vám! Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že odchádzam k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. Povedal som vám to už teraz, skôr ako sa stalo, aby ste uverili, keď sa to stane. Už nebudem veľa hovoriť s vami, lebo prichádza knieža tohto sveta. Nič vo mne nemá svojho, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím tak, ako mi Otec prikázal.
Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, 31ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme stadiaľto!
Odpovedal Ježiš a riekol mu: Keď ma kto miluje, zachová moje reči, a môj Otec bude ho milovať, a prijdeme k nemu a spravíme si príbytok u neho. [Odpovedá na Tadeášovu otázku, že sa zjaví len tým, ktorí ho milujú.] Kto ma nemiluje, nezachováva moje reči [Ten, kto ma nemiluje, neprijíma ma za Messiáša, lebo keď sa mu i zjavím, on to neuzná.]; a reč, ktorú ste počuli, nie je moja, ale Otca, ktorý ma poslal. Toto mluvil som vám, pokým zostávam u vás. Ale Potešiteľ, Duch svätý, ktorého Otec pošle v mojom mene, ten vás naučí všetkým veciam a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám [Židovský pozdrav pri odchode, alebo i pri príchode: Pokoj s vami! No čo Spasiteľ povedal, to i urobil, t. j. zanechal im vnútornú spokojnosť ducha.] zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie jako svet dáva, ja vám ho dávam. Nermúť sa srdce vaše, ani sa nestrachuj. Počuli, ste, že som vám ja riekol: Odchádzam, no zase prijdem k vám. Keby ste ma milovali, zaiste by ste sa radovali, že idem k Otcovi; lebo Otec je väčší [Je tu reč o ľudskej prirodzenosti P. .Ježiša, lebo len táto mohla ísť k Otcovi, a Syn, ako človek, je menší od Otca.] odo mňa. A teraz povedal som vám, prv než sa to stane, aby ste verili, keď sa stane. Už nebudem mnoho mluviť s vami, lebo prichádza knieža [Diabol, satan.] tohoto sveta, hoci nemá do mňa ničoho [Poneváč P. Ježiš nemal žiadneho hriechu, preto satan nemal do neho žiadnej zádrapky. Avšak predsa sa mu dal zabiť pomocou Židov, preto, že to on tak chcel.], ale aby svet poznal, že milujem Otca, a tak činím, ako mi Otec dal rozkaz. Vstaňte, poďme odtiaľto. [Tu P. Ježiš vstal a odišiel i s apoštolmi z tej miestnosti, kde bola posledná večera. Nasledujúcu reč hovoril im už na ceste na horu Olivovú.]