Drahí bratia! Kristus trpel za nás a dal vám príklad, aby ste kráčali v šľapajách jeho. On sa hriechu nedopustil a v jeho ústach nebolo lesti. Keď mu zlorečili, nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale sveril sa tomu, ktorý spravodlivo súdi. Naše hriechy on sám vzal na svojom tele na kríž, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Jeho siné rany vás uzdravily! Boli ste ani blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k Pastierovi a Ochrancovi svojich duší.

Veď na to ste povolaní[1]; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach.[2] Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo[3], aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.[4]


[1] Ako kresťania.
[2] Porov. Iz 53, 9.
[3] Porov. Iz 53, 12. 5. „Na drevo“ – znamená ,na kríž‘. V Novom zákone sa často používa slovo drevo namiesto slova kríž, a to pre spomienku na Dt 21, 22–23 (porov. Gal 3, 13).
[4] Porov. Ef 6, 5–8; Kol 3, 22–24; Tít 2, 9. Porov. Iz 53, 6.

A veď na to ste povolaní[1], lebo i Kristus trpel za nás[2] a zanechal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šlapaje; ktorý nespáchal hriechu, ani nenašla sa mu lož v ústach; ktorý, keď mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nevyhrážal sa, ale vydal sa tomu, ktorý súdil nespravedlive; ktorý sám na svojom tele vyniesol naše hriechy na drevo[3], aby sme umreli hriechom a žili spravedlivosti, ktorého modrinami ste uzdravení. Veď boli ste jako blúdiace ovce, ale teraz ste sa obrátili k pastierovi a biskupovi vašich duší.


[1] Kresťania vždy musia trpieť, lebo len tak si vydobyjú nebo.
[2] Grécky: za vás.
[3] T. j. na kríži za ne zadosť učinil.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.