Kto býva v Najvyššieho záštite, kto zdržiava sa v tôni Všemohúceho. Nech povie Pánovi: Si moje útočisko a môj hrad, môj Boh, spolieham sa na neho. Lebo len on ma vyslobodí z poľovníkov osídla, zo zhubnej nákazy. Peruťami svojimi bude chrániť teba a pod jeho sa krídla budeš utiekať: je vernosť jeho štít a pavéza. Postrachu noci nebudeš sa báť, strely, čo lieta včase dňa, moru, čo potĺka sa v mrákavách, nákazy, ktorá na poludnie pustoší. Pri tvojom boku padne na tisíc a po pravici tvojej na desaťtisíc, nepriblíži sa ku tebe. Bo o tebe dal rozkaz svojim anjelom, by na všetkých tvojich cestách chránili teba. Na rukách budú nosiť teba, aby si neublížil svojej nohe na skale. Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva a draka pošliapeš. Pretože na mne lipol, oslobodím ho, budem ho chrániť, lebo poznal moje meno. Bude ma vzývať, a vyslyším ho, budem s ním v súžení. Vytrhnem ho a obdarím ho cťou. Ja nasýtim ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“ Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru. Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom,[1] nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne. Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš. Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.


[1] „Štítom a pancierom“: Pán má byť najspoľahlivejšou ochranou v tiesni.

Kto prebýva pod pomocou Najvyššieho, pod ochranou Boha nebies zostáva. Rieka[1] Pánovi: Obranca môj si ty a útočište moje: Boh môj, v ktorom dúfam. Lebo on ma vytrhne z osídla[2] lovcov, a od drsnej veci. Svojimi plecami ťa zatieni[3]: a pod jeho peruťami môžeš dôverovať. Štítom obostre ťa jeho vernosť: a nebudeš sa báť nočnej hrôzy; ani strely, ktorá lieta vo dne,[4] ani veci, ktorá chodí po tme: ani útoku a ďasa na poludnie.[5] Čo by ich[6] po tvojom boku[7] padlo tisíc, a čo desaťtisíc po pravici tvojej: k tebe však sa nepriblížia. Lebo on anjelom svojim prikázal o tebe: aby ťa ostríhali po všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si o kameň neurazil svojej nohy. Budeš po zmiji a bazilišku chodiť:, a po leve i po draku[8] šliapať. Poneváč on vo mne dúfa,[9] chcem ho vyslobodiť: ochránim ho, preto že zná moje meno. Volať bude na mňa a ja ho vyslyším: pri ňom som v súžení: vytrhnem ho a privediem k sláve. Dlhým vekom ho nasýtim: a ukážem mu spasenie svoje.


[1] Hebr.: Riekam.
[2] Z nebezpečia, úkladmi pripraveného, z nebezpečenstva smrti.
[3] Ochraňovať ho bude.
[4] Budeš ochránený od nebezpečenství za dňa i v noci, od nebezpečenství zjavných i tajných.
[5] Hebr.: Ani moru, ktorý sa v mrákote prikráda, ani dúlu, ktorý o poludní hubí.
[6] Striel alebo nepriateľov.
[7] Po ľavom boku.
[8] Hebr.: Po leve a zmiji chodiť budeš, pošliapeš lvíča a draka. Tieto zvieratá sú obrazy veľkých nebezpečenství (nepriateľskej moci), ktoré pútnikovi zjavne alebo tajne hrozia, a ktoré spravodlivý premôže. Po ľavom boku.
[9] Odtiaľto hovorí Boh.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.