Za onoho času, keď Ježiš stál na brehu Genezaretského jazera, tlačil sa k nemu zástup, aby počul slovo Božie. I zazrel pri brehu jazera dve lode - rybári z nich vystúpili a prali si siete - sadol si teda do jednej z lodí, čo bola Šimonova, aZa onoho času, keď Ježiš stál na brehu Genezaretského jazera, tlačil sa k nemu zástup, aby počul slovo Božie. I zazrel pri brehu jazera dve lode - rybári z nich vystúpili a prali si siete - sadol si teda do jednej z lodí, čo bola Šimonova, a požiadal ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z lode začal učiť zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Zavez na hlbinu a spustite siete na lov! No Šimon mu odpovedal: Pane, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. No na tvoje slovo spustíme siete. Urobili tak. I zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im trhaly siete. I zakývali na svojich spoločníkov, ktorí boli na inej lodi, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe lode, takže sa (bezmála) potápaly. Keď to videl Šimon Peter, hodil sa Ježišovi na kolená a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešny človek! Hrôza ho totiž prenikla, i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré boli chytili; podobne i Jakuba a Jána, synov Zebedejových, ktorí boli spoločníkmi Šimona. Potom povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa! Odteraz už ľudí budeš loviť. Keď svoje lode pritiahli k brehu, zanechali všetko a nasledovali ho.
Keď raz stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu.[1] Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.
[1] Tento zázračný rybolov nie je totožný s tým, o ktorom hovorí Ján (21, 1-8) po Kristovom zmŕtvychvstaní, hoci sa navzájom podobajú.

Raz stalo sa, keď sa zástupy valily na neho, aby počuly slovo Božie, a on stál vedľa jazera[1] Genezaretského, že videl dve lode stáť u jazera: rybári však boli vystúpili a vypierali siete. Vstúpil na jednu loď, ktorá bola Šimonova, a prosil ho, aby trochu odtrhol od zeme. A keď si sadol, učil z loďky zástupy.[2] A keď prestal mluviť, riekol Šimonovi: Zavez na hlbinu a rozostrite si siete na lovenie. A odpovedal Šimon a riekol mu: Učiteľu, cez celú noc sme pracovali a ničoho sme nechytili, ale na tvoje[3]  slovo rozostrem sieť. A keď to urobili, zachytili veľké množstvo rýb, až sa im trhala sieť. Tu zakývali súdruhom, ktorí boli na druhej lodi, aby prišli a pomáhali im. I prišli a naplnili obe loďky, tak že sa skoro, ponorily. Keď to videl Šimon Peter, padol k nohám Ježišovi a riekol: Odíď odo mňa, Pane, lebo som človek hriešny.[4] Hrôza ho zaiste nadišla, i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktorý vykonali[5]; podobne i Jakuba a Jána, synov Zebedejových, ktorí boli súdruhmi Šimonovými. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš už ľudí loviť.[6] A keď pritiahli lode k zemi, zanechali všetko a išli za ním.


[1] Mar. 1, 16.
[2] Loď Šimonova predstavuje cirkev, Peter kormidelníka: kde je Peter, tam je cirkev.
[3] Silná viera a ochotná poslušnosť dala do úst Petrovi tieto slová, lebo bezpodmienečne dôveruje v slovách Spasiteľových.
[4] Nie som hodný byť v tvojej blízkosti.
[5] Vycítili totiž účinok vyššej moci.
[6] V prenesenom smysle k podobnému, lenže ku vznešenejšiemu úkolu povoláva Petra. Jeho sieťou má byť slovo Božie, ktoré má ohlasovať, lodičkou cirkev, do ktorej má ľudí shromažďovať, ľudia rybmi a celý svet morom. Aby však s výsledkom mohol loviť, k tomu ťiež potrebné je účinkovanie vyššej moci, milosti Kristovej.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.