Od šiestej až do deviatej hodiny nastala tma po celom kraji. Okolo deviatej hodiny Ježiš zvolal veľkým hlasom: Eli, Eli, lamma sabaktani? Čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to niektorí z okolostojacich počuli, vraveli: Tento volá Eliáša. A jeden z nich hneď pribehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť. No ostatní hovorili: Nechaj, aby sme videli, či ho príde Eliáš vyslobodiť. Ježiš však znova zvolal veľkým hlasom a vypustil ducha. A hľa, roztrhla sa opona v chráme na dve čiastky od hora až dolu, zem sa zatriasla a skaly sa pukaly. Otvorily sa i hroby a mnohé telá svätých, ktorí boli zosnuli, vstaly.
Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: „Eli, Eli, lema sabakthani?“, čo znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli: „Volá Eliáša.“ Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili: „Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť.“ Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu.[1] A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych.

[1] Mk 15, 33–37; Lk 23, 44–46; Jn 19, 28–30.

Avšak od šiestej[1] hodiny i nastala tma[2] po celej zemi až po deviatu hodinu. A okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš veľkým hlasom a riekol: Eli, Eli, lamma sabakthani? to jest: Bože môj, Bože môj, i prečo si ma opustil?[3] A ktorísi, čo tam stáli a počuli to, riekli: Tento volá Eliáša.[4] A jeden z nich hneď odbehol, a vzal hubu; naplnil ju octom a vložil na trsť, a dával mu piť. Ostatní však i riekli: Počkaj, uvidíme, či príde Eliáš vysvobodiť ho. No Ježiš opäť zvolal velikým hlasom a vypustil ducha. A hľa, opona chrámová[5] roztrhla sa na dve čiastky[6] od vrchu až do spodku; a zem sa zatriasla, a skaly sa pukaly, a hroby sa otvorily, a mnohé telá svätých, ktorí boli zosnulí, vstaly[7] a vyšlí z hrobov po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a zjavili sa mnohým.

[1] Od šiestej, dľa nášho spočítania hodín od 12.-3. popoludní.
[2] Toto zatmenie slnca je zázračné 1. preto, že bolo po celej zemi; kdežto obyčajné zatmenie býva len na istom ohraničenom priestore; 2. že bolo o splne mesiaca vtedy, keď je zem medzi slncom a mesiacom, a preto mesiac nemôže zacloniť slnce.
[3] Žalm 21, 2.
[4] Už nerozumeli hebrejsky.
[5] Záclona, ktorá oddeľovala svätyňu od chrámu.
[6] Gr.: roztrhla sa vo dvoje, na znak, že sa ľuďom otvorilo nebo.
[7] Až po vzkriesení Ježišovom. (Viď v. 53)

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.