(53Z-S) Sekréta: Z nedele VII. po Turícach
Deus, qui legálium differéntiam hostiárum unius sacrifícii perfectione sanxísti: accipe sacrifícium a devótis tibi fámulis, et pari benedictióne, sicut múnera Abel, sanctífica; ut, quod sínguli obtulérunt ad maiestátis tuæ honórem, cunctis profíciat ad salútem.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Bože, ktorý rozličné starozákonné obety posvätil si jedinou dokonalou obetou: prijmi obetu od služobníkov, oddaných tebe, a posväť ju tým istým požehnaním ako obetu Ábelovu; aby to, čo jednotlivci priniesli na uctenie velebnosti tvojej, všetkým prispelo ku spaseniu.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.