(1Z7-O) Orácia: Z nedele I. pôstnej
Deus, qui Ecclésiam tuam ánnua quadragesimáli observatióne puríficas: præsta famíliæ tuæ; ut, quod a te obtinére abstinéndo nítitur, hoc bonis opéribus exsequátur.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Bože, ktorý každoročným zachovávaním štyridsaťdenného pôstu očisťuješ Cirkev svoju: dopraj svojej rodine; aby to, čo zdržiavaním snaží sa obdržať od teba, plnila dobrými skutkami.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.