(0JN-P) Postkomúnia: Zo sviatku posviacky chrámu sv. Michala Archanjela (29. septembra)
Beáti Archángeli tui Michælis intercessióne suffúlti: súpplices te, Dómine, deprecámur; ut, quod ore prosequimur, contingamus et mente.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Blahoslaveného Archanjela tvojho, Michala, prímluvou podporení: pokorne prosíme teba, Pane; aby to, čo prijímame ústami, dosiahli sme aj mysľou.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.