Hlasom jasotu hlásajte, oznamujte, poroznášajte až do končín zeme: vykúpil Pán svoj národ. Jasajte Bohu, všetky zeme, spievajte pieseň jeho menu, znamenitú mu chválu vzdávajte.
Hlasom jasotu hlásajte, oznamujte to, poroznášajte to až do končín zeme, vravte: Pán vykúpil svojho sluhu, Jakuba. Jasaj Bohu, celá zem; hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.

Vyjdite z Babylona,[1] a utekajte od Kaldejcov, zvestujte ho hlasným plesaním; ohlasujte to až do končín zeme. Rieknite: Pán vykúpil služobníka svojho Jakuba.[2] Plesaj Bohu kdejaká zem. Spievajte žalm jeho menu: slávne ohlasujte jeho chválu.


[1] Keď sa predpovedanie skrze Cýra splní, majú, porozumejúc zákon času a poslúchajúc pozvanie Božie, odísť domov zo zajatia so srdcom natešeným, plným túžby po svätej zemi.
[2] Jer. 51, 6.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.