Za onoho času keď sa Ján v žalári dopočul o skutkoch Kristových, vyslal k nemu dvoch svojich učeníkov a pýtal sa ho: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo iného máme čakať? Ježiš im odpovedal: Iďte, oznámte Jánovi všetko, čo ste počuli a videli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. Blahoslavený, kto sa na mne nepohorší. Keď tí odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vyšli na púšť vidieť? Azda trstinu, vetrom klátenú? Alebo načože ste (ta) vyšli? Aby ste uzreli muža mäkko odetého? Hľa, jemné šaty nosia tí, čo bývajú v kráľovských palácoch. Načože ste teda vyšli? Aby ste videli proroka? Áno, hovorím vám, ešte i viac ako proroka. Lebo on je to, o ktorom je napísané: Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou; on pripraví cestu pred tebou.

[1] Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: »Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.«[2]


[1] Lk 7, 18–35.
[2] Mal 3, 1.

Ale Ján, keď počul vo väzení skutky Kristove, poslal dvoch zo svojich učeníkov a riekol mu: Ty si ten, ktorý má prijsť, alebo iného očakávame[1]? Ježiš odpovedal a riekol im: Iďte, oznámte Jánovi, čo ste počuli a videli: slepí vidia, chromí chodia, prašiví sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi sa kriesa, chudobným zvestuje sa evanjelium[2], a blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.[3] A keď tí odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu vetrom klátenú? Ale čo ste vyšli vidieť? Človeka mäkko odetého? Hľa, tí, ktorí sa mäkko odievajú, sú v domoch kráľovských.[4] Ale čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, povedám vám, i viac než proroka.[5] Lebo tento je to, o ktorom je napísané: Hľa, ja posielam svojho anjela[6] pred tvojou tvárou, ktorý ti pripraví cestu pred tebou.


[1] Sv. Ján sám vedel o P. Ježišovi, že je Messiáš, ale chcel, aby sa o tom presvedčili i učeníci, a to z úst Ježišových.
[2] Spasiteľ neodpovedá zrovna: som; ale odvoláva sa na svoje zázraky a predovšetkým na to, že sa zaujíma za chudobu, za ktorú sa pred ním nikdy nik nezaujal.
[3] Káranie a výstraha pre učeníkov Jánových, aby v Messiášovi neočakávali kráľa zemského.
[4] Správne rečeno: v palácoch a nie v domoch kráľovských.
[5] Ostatní proroci len akoby vo sne videli Spasiteľa, Ján ho videl na vlastné oči a ukázal ho prstom.
[6] Slovensky: posla.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.