Za onoho času poslali Židia k Jánovi jeruzalemských kňazov a levitov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? A on vyznal a nezaprel. Vyznal: Ja nie som Mesiáš! I spýtali sa ho: Čo (si) teda? Si Eliáš? A on povedal: Nie som! Si vari prorok? Odpovedal: Nie! Nástojili teda: Tak kto si, aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali? Čo tvrdíš sám o sebe? On odpovedal: Som hlas, volajúci na púšti: Pripravte cestu Pánovi! ako povedal prorok Izaiáš. A poslovia, ktorí boli z (triedy) farizejov, ďalej sa ho pýtali: Prečo teda krstíš, keď si nie Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ján im odpovedal: Ja krstím (len) vodou, ale medzi vami je ten, ktorého vy nepoznáte. On prichádza síce po mne, (ale je už predo mnou) a ja nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi! To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.
A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“ „Čo teda,“ pýtali sa ho, „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“ Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“ Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: »Vyrovnajte cestu Pánovi,« ako povedal prorok Izaiáš.“ 24Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“ To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.
xxx