Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Kto chce za mnou ísť, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto sa usiluje zachrániť svoj život, stratí ho; ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čože osoží človeku, keby získal aj celý svet, ale duši svojej by uškodil? Alebo čo dá človek v zámenu za svoju dušu? Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
xxx