Za onoho času povedal Ježiš zástupom toto podobenstvo: Kráľovstvo nebeské je podobné horčičnému zrnku, ktoré vzal človek a zasial na svoju roľu. Ono je síce menšie od všetkých obilných semien, ale keď vyrastie, býva väčšie od všetkých zelín, ba vyrastie ako strom, takže vtáctvo nebeské priletuje a hniezdi na jeho konároch. Aj iné podobenstvo im povedal: Kráľovstvo nebeské je podobné kvasu, ktorý berie žena a zapraví ho do troch mier múky (a nechá) celé skysnúť. Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách a bez podobenstva im nič nehovoril, aby sa naplnilo, čo predpovedal prorok slovami: Otvorím ústa svoje v podobenstvách, vysvetľovať budem záhady, skryté od stvorenia sveta.

Predniesol im ešte iné podobenstvo[1]: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“[2] Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier[3] múky, až sa všetko prekvasí.“[4] Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič,[5] aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“[6]


[1] Podobenstvo o vzraste horčičného zrnka znázorňuje rozvoj Božieho kráľovstva na svete od skromných začiatkov až po celosvetovú veľkosť.
[2] Mk 4, 30–32; Lk 13, 18–19.
[3] „Miera“ je 13,09 l.
[4] Lk 13, 20–21. Cirkev sa nemá len rozšíriť po svete, ale má premeniť najmä vnútorné zmýšľanie ľudí, aby boli Božími deťmi. Podobenstvo vyjadruje vnútornú silu evanjelia.
[5] Mk 4, 34–35.
[6] Ž 78, 2.

Iné podobenstvo predložil im a riekol: Podobné je kráľovstvo nebeské[1] zrnu horčičnému[2], ktoré vzal človek a zasial na svoju rolu; ktoré je síce najmenšie zpomedzi všetkých semien; ale keď vyrastie, väčšie býva od všetkých zelenín, ba býva stromom, tak že vtáctvo nebeské priletuje a prebýva na jeho vetvách. Iné podobenstvo povedal im: Podobné je kráľovstvo nebeské[3] kvasu, ktorý vzala žena a zapravila do troch[4] mier múky, kým neskyslo všetko. Všetko toto mluvil Ježiš k zástupom v podobenstvách, a bez podobenství nemluvil k nim; aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka, hovoriaceho: Otvorím v podobenstvách svoje ústa, rozprávať budem veci, skryté od ustanovenia sveta.[5]


[1] Cirkev.
[2] Horčica podobá sa našej planej horčici alebo i ohnici; dorába sa z nej olej. Na Východe vyrastie i vyše dvoch metrov, a niekedy i vtáci hniezdia na nej. V gréckej osnove chybí: všetkých.
[3] Učenie Kristovo.
[4] Tri merice znázorňujú tri svety ducha ľudského, a síce: smýšľanie, cítenie, konanie, ktoré všetky premenilo kresťanstvo.
[5] Žalm 77, 2.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.