Rozprávajú múdrosť ústa spravodlivého a jeho jazyk vyslovuje správnu vec. On v srdci má zákon svojho Boha a nekníšu sa jeho kroky.
Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne. V jeho srdci je zákon Boží a jeho kroky nezakolíšu.
xxx