Milosťou Pánovou je naplnená zem, aleluja, Pánovým slovom stvorené sú nebesá, aleluja, aleluja. Plesajte, spravodliví, v Pánovi, statočným sluší chválospev.
Milosti Pánovej plná je zem, aleluja, Pánovým slovom povstali nebesia, aleluja, aleluja. Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.

Miluje milosrdenstvo[1], a súd: milosrdenstva Pánovho plná je zem.[2] Slovom Pánovým sú utvrdené nebesá: a duchom úst jeho všetka ich moc.[3] Veseľte sa, spravodliví, v Pánu:[4] počestným prislúcha spievať[5] chválu.


[1] Hebr.: Spravodlivosť (v trestaní pohanov).
[2] Zem je plná biedy, ale i milosrdenstva, — hovorí sv. Augustín. V tomto živote volá Boh milosrdne hriešnikov, povzbudzuje nedbanlivých, teší zarmútených, poučuje neumelých, pomáha bojujúcim, neopúšťa nikoho. Po tomto čase milosrdenstva nasleduje čas spravedlivosti.
[3] Tento verš poťahuje Theodoret na tajomstvo, najsv. Trojice. Pán je Otec, slovo Syn, duch Duch sv.
[4] Nad Pánom, nad jeho všemohúcnosťou a láskou, o ktorej je reč v žalme.
[5] Úprimným prísluší, aj sú povinní chváliť Boha.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.