Chváľte Pána všetky národy, oslavujte ho všetci ľudia. Bo jeho milosrdenstvo je utvrdené nad nami a vernosť Pána trvá naveky.
Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia; lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.
Alleluja! Chváľte Pána všetky národy: chváľte jeho všetci ľudia. [Žalm tento odspevoval ľud židovský na konci alebo na počiatku služieb Božích, tak asi ako mi všade dokladáme: Sláva Otcu i Synu.] Lebo mocnou dokázala sa nad nami jeho milosť: a Pánova vernosť zostáva na veky. [Milosrdenstvo, milosť vzťahuje sa na povolanie pohanov, ovčínca Pánovho, „vernosť“ na Židov, lebo to prisľúbil Pán ich otcom: Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi a Dávidovi. Rim. 15, 8 a 12.]