Čuj, Pane, môj hlas, ktorým volám, aleluja; prihovára sa moje srdce tebe, neschovávaj svoju tvár predo mnou, aleluja, aleluja. Je moje svetlo Pán a moja záchrana: kohože treba sa mi strachovať? V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Čuj, Pane, hlas môjho volania, [ktorýmm volám aleluja]. V srdci mi znejú tvoje slová, neodvracaj svoju tvár odo mňa, Pán je moje svetlo a ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
Vyslyš hlas môj, Pane, ktorým volám k tebe: smiluj sa nado mnou a vyslyš ma. K tebe vraví moje srdce, [K tebe vraví modlitbou tnoje srdce, teba hľadá prosbou moje oko, tvoju tvár ja hľadám. Hľadať tvár je hľadať pomoc.] teba hľadá moja tvár: obličaj tvoj hľadať budem, Pane. Neodvracaj svojej tvári odo mňa: neodstupuj v hneve od svojho služobníka. Ty buď mojím pomocníkom: neopúšťaj ma, ani nepohŕdaj mnou, ó Bože, môj spasiteľu! Súď [Dľa hebr.: Prisúď mi právo proti nepriateľom mojim.] ma, Pane, lebo ja vo svojej nevinnosti chodím: a že Som v Pánovi dúfal, nepodľahnem. [Neprevládzu ma.]