Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Keď však príde Obranca, ktorého vám pošlem od Otca, - Duch pravdy, ktorý vychádza z Otca, - ten bude svedčiť o mne, a aj vy budete svedčiť, keďže ste od počiatku so mnou! Toto som vám hovoril, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás (totiž) zo synagóg, ba príde čas, keď každý, kto vás zabije, bude sa nazdávať, že tým slúži Bohu. To budú robiť preto, lebo nepoznali Otca, ani mňa. A povedal som vám to, aby ste si pripomenuli, keď príde čas tohto všetkého, že som vám (o tom) hovoril.
Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami.
Ale keď príde Potešiteľ, ktorého ja vám pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý od Otca pochádza, ten bude vydávať svedectvo o mne. [Duch sv. pochádza od Otca i od Syna.] Vy budete vydávať svedectvo, lebo ste od počiatku so mnou. [Svedectvo božské (vnútorné, Duch sv.) a ľudské (vonkajšie, apoštolovia) umožní ľuďom prijať moje učenie.] Nie vy ste mňa vyvolili, ale ja som vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a ovocie prinášali, a vaše ovocie aby zostalo, aby, čo si len zapýtate od Otca v mojom mene, dal vám. Ja som pravý vinič a môj Otec je roľník. [P. Ježiš toto podobenstvo pravdepodobne povedal, keď sostupoval s hory Sion po poslednej večeri a videl blízke vinohrady. Už národ židovský proroci nazývali vinicou Pánovou; tým viac je ňou Cirkev.] Každú ratolesť [T. j. každého kresťana], ktorá nenesie ovocia na mne, odstráni, a každú, ktorá nesie ovocie, očistí, aby doniesla viac ovocia. Vy ste už čistí pre reč, ktorú som vám mluvil. [Pre reč, ktorú P. Ježiš povedal pri krste.] Zostaňte vo mne a ja vo vás. [Keď my zostaneme v Kristovi, on istotne zostane v nás.] Ako ratolesť nemôže donášať ovocia sama od seba, jak len nezostane na viniči, tak ani vy, jak len nezostanete vo mne. []>