Bratia! Ja som totiž prijal od Pána (náuku), ktorú som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v ten večer, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vykonal modlitby dobrorečenia, lámal (ho) a povedal: Vezmite a jedzte! Toto je telo moje, ktoré sa za vás obetuje. Toto čiňte na moju pamiatku! Podobne (vzal) po večeri aj kalich a povedal: Tento kalich je nová smluva v mojej krvi! Kedykoľvek ho budete piť, čiňte to na moju pamiatku! Vždy teda, keď jete tento chlieb a pijete tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, dokiaľ on sám nepríde. Preto ktokoľvek by nehodne jedol tento chlieb alebo pil tento kalich Pána, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech sa teda každý najsamprv skúma, a len tak nech je z toho chleba a pije z toho kalicha. Lebo kto nehodne je a pije, ten si je a pije odsúdenie, pretože nerozoznáva telo Pánovo.
Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“ A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.
Lebo [Hody lásky Korinťanov nie sú hodnou prípravou k prijatiu Sviatosti oltárnej, lebo v tomto tajomstve má sa zvestovať smrť Pánova.] ja som prijal od Pána, čo som vám i sdelil, že Pán Ježiš v tú noc, v ktorú bol zapredaný, vzal chlieb, a keď poďakoval, lámal a riekol: Vezmite a jedzte, toto je telo moje, ktoré sa vydá [Grécky: zlomí; ktoré sa zlomí = bude usmrtené za vás.] za vás; toto čiňte na moju pamiatku. Podobne i kalich, keď povečeral, a riekol: Tento kalich je nová úmluva v mojej krvi; toto čiňte koľkorázkoľvek budete piť, na moju pamiatku. Lebo kedykoľvek budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, budete zvestovať smrť Pánovu, kým neprijde. [Do súdneho dňa.] A tak ktokoľvek bude jesť tento chlieb alebo piť kalich Pánov nehodne, vinen bude tela a krvi Pánovej. (Ján 6, 59.) Preto nech človek zkúša sám seba a takto nech jie z tohoto chleba a pije z kalicha. [Človek nech zpytuje svoje svedomie, a keď sa cíti nehodným pre ťažký hriech, nech sa učiní hodným, a síce žiada k tomu vyslovené prikázanie Cirkvi — spoveď.] Lebo kto nehodne jie a pije, ten jie a pije si súd, poneváč nerozsudzuje telo Pánovo. [Od obyčajného chleba. Alebo nevšíma si Pánovho.]