Oči všetkých dúfajú v teba, Pane, a ty im dávaš pokrm v čas príhodný. Otváraš ruku svoju a naplňuješ všetko, čo žije, požehnaním. Moje telo je opravdivý pokrm a moja krv je opravdivý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.
Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.
Oči všetkých čakajú na teba, Pane, a ty dávaš im ich pokrm v čas príhodný. Ty otváraš svoju ruku, a každého živočícha nasycuješ požehnaním. Lebo moje telo opravdive je pokrmom a moja krv je opravdive nápojom. Kto jie moje telo a pije moju krv, prebýva [Už i hmotné pokrmy majú vplyv na bytnosť ľudskú. (Od mäsa smelý, dravý; od zelenín krotký.) No tým viac to platí o tele Kristovom; skrze hodné prijímanie bývame účastní prirodzenosti božskej.] vo mne a ja v ňom.