Za onoho času: približovali sa k Ježišovi mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizeji a zákonníci šomrali a hovorili: Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Vtedy im povedal toto podobenstvo: Keď má voľakto z vás sto oviec a jedna z nich sa mu stratí, či nezanechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za stratenou, kým ju nenájde? Keď ju nájde, vezme si ju na ramená a raduje sa. Keď príde domov, svolá priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu. Vravím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimideviatimi spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánia. Alebo žena, čo má desať drachiem, ak stratí jednu drachmu, či nezapáli svetlo, nevymetie dom a nebude starostlivo hľadať, kým ju nenájde? A keď ju nájde, svolá priateľky a susedy a povie: Radujte sa so mnou, lebo som našla stratenú drachmu! Vravím vám, takto sa budú tešiť anjeli Boží z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.

Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Preto im povedal toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: »Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.« Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.[1] Alebo ak má žena desať drachiem[2] a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: »Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.« Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.“


[1] Mt 18, 12-14.
[2] Jedna drachma mala hodnotu jedného strieborného denára, čo bola jednodenná mzda. Nešlo teda o veľký peniaz, ale pre chudobnú ženu aj to bolo veľa.

Približovali sa k nemu mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Tu farizeji a zákonníci šomrali a riekli: Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. I povedal im podobenstvo toto a riekol[1]: Ktorý človek zpomedzi vás, majúci sto oviec, a keď ztratí jednu z nich: či neopustí deväťdesiatdeväť na púšti[2] a nejde za ztratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vloží si ju zaradovaný na ramená, a keď príde domov, svolá priateľov a susedov a riekne im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju ztratenú ovcu. Povedám vám, že tak väčšia bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom pokánie činiacim, nežli nad deväťdesiatdeviatimi spravedlivými, ktorí nepotrebujú pokánia.[3] Alebo ktorá žena, majúca desať korún[4], ak ztratí jednu korunu, či nezažne sviecu, a nevymetie dom, a nehľadá pilne, dokiaľ ju nenájde? A keď nájde, svolá priateľky a susedy a riekne: Radujte sa so mnou, lebo našla som korunu, ktorú som bola ztratila. Tak povedám vám: budú anjeli mať radosť nad jedným hriešnikom pokánie činiacim.[5]


[1] V troch podobenstvách prednáša Spasiteľ tú istú pravdu: že prišiel spasiť hriešnikov. Peniaz, ovca a márnotratný syn znamenajú hriešnika: syna, náruživosťou zaslepeného; ovcu, bez rozvahy a akoby bez rozumu v hriechu zotrvávajúceho; peniaz, dlhým hrešením celkom otupelého, ošúchaného, zatvrdilého. Spasiteľ hľadá a prijíma všetkých, i najhorších.
[2] T. j. na pasienku; pasienky boly polovičné pustatiny, a tak sa i nazýyaly.
[3] Spasiteľ hovorí dľa ľudského spôsobu. Neočakávaná šťastlivá náhoda činí nám väčšiu radosť, nežli dobrota, ktorej sme navykli. Niekedy však obrátený hriešnik býva horlivejší, nežli sú spravedliví, a vtedy je skutočne väčšia radosť v nebesách nad takým hriešnikom.
[4] Evanjelium menuje ten peniaz drachmou; platila asi 1 korunu (88 halierov).
[5] A tak sa nedivte, že prijímam hriešnikov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.