Za onoho času, keď sa sišiel k Ježišovi veľký zástup a ponáhľali sa k nemu ľudia z miest, prehovoril k nim v podobenstve: Vyšiel rozsievač siať semeno. Ako rozsieval, jedno (zrno) padlo kraj cesty, kde ho pošliapali a vtáci nebeski pozobali. Iné padlo na skalnatú pôdu; vzišlo síce, ale uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné padlo medzi tŕnie, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ho. Iné padlo do dobrej zeme, vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to dopovedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počúva! Učeníci sa ho opýtali: Čo znamená toto podobenstvo? On im odpovedal: Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, iným len v podobenstvách (hovorím), aby (síce) hľadeli, ale neuvideli, počúvali, ale neporozumeli. Podobenstvo znamená toto: Semeno je slovo Božie. Tí, čo sú kraj cesty, vypočujú slovo, ale potom prichádza diabol a vyníma im slovo zo srdca, takže – hoci uverili – nebudú spasení. Do skalnatej pôdy (zasiate) je u tých, ktorí keď počúvajú, s radosťou prijímajú slovo, nemajú však korene, lebo veria len na čas a v čase skúšky odpadávajú. Do tŕnia padlo u tých, ktorí síce vypočuli (slovo), no rastúc bývajú udúšaní starosťami, bohatstvom a rozkošami života, a nedozrejú. Do dobrej zeme je zasiate u tých, ktorí dobrým a dokonalým srdcom vypočujú slovo, zachovávajú ho a prinášajú úrodu v trpezlivosti.

Keď sa zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve: „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“ Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“[1] Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo.[2] On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali.[3] Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu. A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.[4]


[1] Mt 13, 1-9; Mk 4, 1-9.
[2] Mt 13, 10-17; Mk 4, 10-12.
[3] Iz 6, 9.
[4] Mt 13, 18-23; Mk 4, 14-20.

A keď sa sišiel preveliký zástup a z miest dorazili k nemu, riekol v podobenstve[1]: Vyšiel rozsievač rozsievať si semeno; a keď rozsieval, jedno padlo vedľa cesty, a pošliapalo sa a vtáci nebeskí pozobali ho. A iné padlo na skalu, a vzišlé uschlo, preto, že nemalo vlahy. A iné padlo medzi tŕnie, a spolu vzrastajúce tŕnie udusilo ho. A iné padlo do dobrej zeme, a vzišlé prinieslo stonásobnú úrodu. To keď povedal, volal: Kto má uši na slyšanie, nech slyší. Tu pýtali sa ho jeho učeníci, jaké to má byť podobenstvo. Ktorým on riekol: Vám je dané znať tajomstvo kráľovstva Božieho[2], ale ostatným v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, počuli, ale nerozumeli. Tedy podobenstvo je toto: Semeno je slovo Božie. Tí však vedľa cesty[3], to sú tí, ktorí počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyníma im slovo zo srdca, aby uveriac neboli spasení.  Ale na skalu sú tí, ktorí keď počúvajú, s radosťou prijímajú slovo, avšak nemajú koreňov; ktorí veria na čas, ale v čas pokušenia odstupujú. Ktoré však medzi tŕnie padlo, to sú tí, ktorí počúvali, ale keď odídu, bývajú zahlušení starosťami a bohatstvami a rozkošami života, a neprinášajú úrody. Kdežto to, čo do dobrej zeme: to sú tí, ktorí keď počujú slovo, v dobrom a výbornom srdci zachovávajú (ho), a prinášajú úrodu v trpelivosti.[4]


[1] Mar. 4, 3.
[2] Podstatu, cieľ, účinkovanie, rozšírenie atď. cirkvi sv.
[3] T. j. u ktorých semeno, slovo Božie, padá jakoby vedľa cesty.
[4] Trpelivosť znamená tu toľko, jako stálosť, vytrvanlivosť.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.