Oznamujem vám blahozvesť, ktorú som vám už bol zvestoval a ktorú ste aj prijali, v ktorej zotrvávate, a v ktorej aj budete spasení, ak ju zachováte tak, ako som vám ju zvestoval, leda že by ste boli márne uverili. Odovzdal som vám predovšetkým (náuku), ktorú som aj sám prijal, že Kristus zomrel pre naše hriechy podľa Písem, bol pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Písem. Zjavil sa Kefasovi a potom aj dvanástim. Nato sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz, z ktorých väčšina žije dosiaľ, niektorí však už zosnuli. Zjavil sa aj Jakubovi a zasa všetkým apoštolom. Poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som ani hoden menovať sa apoštolom, pretože som prenasledoval Cirkev Božiu. No milosťou Božou som tým, čím som, a milosť, ktorú mi on dal, nebola daromná.
Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem,[1] že sa zjavil Kéfasovi[2] a potom Dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli.[3] Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu[4], zjavil sa aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu Cirkev. Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou.
[1] Vidieť tu náznaky predpavlovskej formuly vyznania viery.
[2] Zjavenie Kéfasovi čiže Petrovi sa spomína iba v Lk 24, 34.
[3] Evanjeliá nereferujú o tomto veľkolepom zjavení.
[4] „Ako nedochôdčaťu“ – narážka na anomálny ráz jeho zrodenia sa ku kresťanskému životu, respektíve jeho povolania za apoštola.
No upomínam vás, bratia, na evanjelium, ktoré som vám kázal, ktoré ste i prijali a v ktorom i stojíte[1], skrze ktoré i spasení budete, jestliže ho zachovávate, v akom zmysle som vám kázal; okrem jestli by ste boli nadarmo uverili.[2] Lebo odovzdal som vám predne, čo som i prijal: že Kristus umrel za naše hriechy, dľa Písem[3]; a že bol pochovaný, a že vstal z mŕtvych tretieho dňa dľa Písem[4]; a že sa zjavil Kefasovi, a potom jedenástim.[5] Potom zjavil sa viac než päťsto bratom spolu, z ktorých mnohí až dosiaľ žijú[6], niektorí však usnuli. Potom zjavil sa Jakubovi, neskoršie všetkým apoštolom. Naposledy však zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa i mne.[7] Lebo ja som najmenší z apoštolov, ktorý nie som hoden volať sa apoštolom, poneváč som prenasledoval cirkev Božiu.[8] Ale milosťou Božou som to, čo som, a milosť jeho nebola vo mne márna, lež hojnejšie som pracoval, nežli oni všetci; no nie ja, ale milosť Božia so mnou.
[1] Gal 1, 11
[2] Jestli neprijímate všetkých článkov viery, darmo ste sa stali kresťanmi, nebudete spasení.
[3] Iz 53, 4-8
[4] Jn 2, 1; Mt 12, 40
[5] Jn 20, 19; Jn 21, 7; Lk 24, 33-34
[6] Niektorí ešte žili, keď Pavel písal tento list.
[7] Sk 9, 3; Ef 3, 8. Nedochôdča je nezrelý plod ľudský, a sv. Pavel takto sa menuje pre veľkú poníženosť. Ako nedochôdča nie je opravdivým človekom, takto — povedá Pavel — ani ja nie som opravdivým apoštolom.
[8] Sk 8, 1...

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.