Bratia! Kristus, Veľkňaz budúcich požehnaní, cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, nepochádzajúci totižto z tohto sveta, vošiel raz navždy do svätyne, obetujúc nie kozľaciu a teľaciu krv, ale svoju vlastnú. Tak vydobyl (ľuďom) večné vykúpenie. Lebo keď kozľacia a býčia krv a popol z jalovice pokropením posväcujú poškvrnených a robia obradne čistými, o čo viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha seba samého priniesol Bohu ako bezúhonnú obetu, očisti nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu! A on je Prostredníkom novej smluvy, pretože podstúpil smrť, aby vykúpil z priestupkov, spáchaných za prvej smluvy, tých, ktorí, súc povolaní, dostali prísľub večného dedičstva v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.

Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stánok[1], nie urobený rukou, to jest nie z tohto stvoreného sveta, raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie. Lebo ak už krv capov a býkov a popol z jalovice pokropením poškvrnených posväcuje, aby boli telesne čistí,[2] o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha[3] sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny; očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z previnení spáchaných za prvej zmluvy dostali tí, čo sú povolaní, prisľúbenie večného dedičstva.


[1] „Dokonalejší stánok“: zdá sa, že autor tu myslí na Kristovo oslávené telo (porov. 10, 20). Podľa druhej interpretácie ide skôr o nebesia, cez ktoré Kristus prešiel (6, 19 n.; 9, 24).
[2] Porov. Lv 16, 3. 14–15; Nm 19, 9. 17 n.
[3] Pod výrazom „večný Duch“ niektorí chápu Ducha Svätého, iní božskú prirodzenosť Krista. Zmysel je ten istý ako v 7, 16.

Ale prišiel Kristus, ako najvyšší kňaz budúcich dobrôt[1], a cez väčší a dokonalejší stánok[2], nie rukou robený, to jest nie tohto stvorenia, ani nie s krvou kozľacou alebo teľacou[3], ale so svojou vlastnou krvou raz vstúpil do svätyne, preto, že našiel večité vykúpenie.[4] Lebo jestliže krv z kozlov a z býkov a pokropenie popolom jalovice posväcuje poškvrnených, aby boli čistí na tele[5], o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze Ducha svätého[6] obetoval sám seba nepoškvrneného Bohu, očistí nám svedomie od skutkov mŕtvych[7], aby sme slúžili živému Bohu. A preto je prostredníkom novej úmluvy, aby skrze smrť, ktorú podstúpil za vykúpenie od priestupkov počas prvej úmluvy páchaných, dosiahli zasľúbené večné dedictvo tí, ktorí sú povolaní.[8] Lebo kde je závet[9], treba je, aby nastúpila smrť toho, ktorý činí závet.


[1] Budúce dobroty sú tie, ktoré nasledujú po starom zákone, ktorý vtedy bol ešte prítomný, a to: večné smierenie, vnútorné posvätenie, večné blahoslavenstvo.
[2] Väčší a dokonalejší stánok tu označuje nebesá, ktoré nespravili ľudia, jako stánok v starom zákone.
[3] Keď židovský veľkňaz mal vstúpiť do najsvätejšieho, musel najprv prejsť cez stánok, lebo najsvätejšie bolo až za stánkom, a niesol so sebou krv kozľaciu a teľaciu do najsvätejšieho; P. Ježiš so svojou krvou vstúpil v nebi až do svätyne, t. j. až na trón božského Veličenstva.
[4] Obeta Kristova je večná, večne platná a dostatočná.
[5] Dľa predpisu u Mojžiša (4, 19) na smiernu obetu zabíjali a celkom spálili červenú jalovicu. Popol z tejto obety sa posbieral a smiešal s tekúcou vodou, a touto miešaninou bývali kropení tí, ktorí sa boli dotkli mŕtvoly a tak stali sa nečistými. Táto nečistota bola len zovnútorná, nakoľko vytvárala nečistého zo služieb Božích a z obcovania so spoluobčanmi, a takéto telesné, teda zovnútorné očistenie nasledovalo z pokropenia popolom.
[6] Grécky: skrze večného Ducha, alebo: mocou večného Ducha. Kristus obetoval túto svoju obetu na kríži v spojení s Duchom svätým, alebo vo svojej oduševnenosti a láske.
[7] Mŕtve skutky sú hriechy, preto, že sa protivia večnému životu, jako smrť časnému.
[8] Touto dobrovoľnou obetnou smrťou bol Kristus prostredníkom novej smluvy, a to lepšej smluvy, ktorú Boh už popredku bol sľúbil, ktorej cieľom bolo, aby zasľúbené dedictvo skutočne tým sa dostalo za podiel, ktorí sú popredku božským rozhodnutím k tomu povolaní. Najprv však musela byť odstránená prekážka, ktorá v ceste stála povolaným obsiahnuť toto dedictvo, totižto hriechy, ktoré boly spáchané ešte pred vstúpením do novej smluvy, teda za starej smluvy, a to sa stalo práve smrťou ich prostredníka.
[9] Od veršov 16-28 odôvodňuje apoštol potrebu smrti Kristovej na sprostredkovanie novej smluvy. Sv. Pavel kráľovstvo nebeské nazýva dedictvom, ktoré patrí jedine Kristovi, jako nepoškvrnenému človeku. Ale Kristus chcel ho odovzdať i nám, a to v podobe závetu (testamentu), teda milostivého daru. Už ale závet je platný až po smrti toho, kto ho robil. Nasledovne, aby bol nový závet platný, musel Kristus najprv umrieť.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.