Rodostrom Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Od Abraháma pochádza Izák, od Izáka pochádza Jakub, od Jakuba pochádza Judáš a jeho bratia. Od Judáša pochádzajú Fáres a Zara z (matky) Tamary, od Fáresa pochádza Ezron, od Ezrona pochádza Aram. Od Arama pochádza Aminadab, od Aminadaba pochádza Náson, od Násona pochádza Salmon. Od Salmona pochádza Bóz z (matky) Rahaby, od Bóza pochádza Obed z (matky) Rút, od Obeda pochádza Jese. Od Jeseho pochádza kráľ Dávid. Od kráľa Dávida pochádza Šalamún z tej, ktorá bola (manželkou) Uriášovou. Od Šalamúna pochádza Roboam, od Roboama pochádza Abiáš, od Abiáša pochádza Aza. Od Azu pochádza Jozafat, od Jozafata pochádza Joram, od Jorama pochádza Oziáš. Od Oziáša pochádza Joatam, od Joatama pochádza Achaz, od Achaza pochádza Ezechiáš. Od Ezechiáša pochádza Manases, od Manasa pochádza Amon, od Amona pochádza Joziáž. Od Joziáža pochádza Jechoniáš a jeho bratia za babylonského zajatia. A po babylonskom zajatí od Jechoniáša pochádza Salatiel, od Salatiela pochádza Zorobabel. Od Zorobabela pochádza Abiud, od Abiuda pochádza Eliakim, od Eliakuna pochádza Azor. Od Azora pochádza Sadok, od Sadoka pochádza Achim, od Achima pochádza Eliud. Od Eliuda pochádza Eleazar, od Eleazara pochádza Matan, od Matana pochádza Jakub. Od Jakuba pochádza Jozef, manžel Máriin, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kristom.
Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona. Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.
xxx

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.