Za onoho času prišli k Ježišovi farizeji a jeden z nich - bol to zákonník -ho pokúšal: Učiteľ, ktoré je hlavné prikázanie v zákone? Odpovedal mu Ježiš: Milovať budeš Pána Boha svojho celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Toto je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé však mu je podobné: Milovať budeš bližného svojho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon a proroci. A keď sa farizeji shromaždili, spýtal sa ich Ježiš: Čo sa vám zdá o Kristovi? Čí syn je? Odpovedali mu: Dávidov. Povedal im: Akože ho potom Dávid môže volať v duchu svojím Pánom, keď vraví: Povedal Pán môjmu Pánovi: Posaď sa na moju pravicu, dokiaľ ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy ako podnožku. Keď ho teda Dávid volá Pánom, akože mu je spolu i synom? A nikto mu nevedel odpovedať ani slova, ani sa ho od toho dňa nikto neopovážil spytovať.
Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ Keď boli farizeji zhromaždení, Ježiš sa ich opýtal: „Čo si myslíte o Mesiášovi? Čí syn je?“ Odpovedali mu: „Dávidov.“ Povedal im: „Akože ho potom Dávid v Duchu volá Pánom, keď hovorí: »Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy«? Ak ho teda Dávid volá Pánom, ako môže byť jeho synom?“ A nik mu nevedel odpovedať ani slovo. Ani sa ho od toho dňa už nik neodvážil vypytovať.
Ale farizeji, keď počuli, že prinútil mlčať saducejov, sišli sa spolu, a jeden z nich, učiteľ zákona, opýtal sa ho a pokúšal ho: UčiteTu, ktoré prikázanie je veliké v zákone? Riekol mu Ježiš: Milovať budeš Pána Boha svojho, z celého svojho srdca a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. (5. Mojž. 6, 5.) Toto je najväčšie a prvé prikiízanie. Druhé však podobné je tomuto: milovať budeš svojho bližného [Láska k bližnému vyplýva z lásky k Bohu, lebo bližný je dieťa Božie.] jako seba samého. [I seba samého treba milovať láskou sporiadanou, lebo veď i my sami sme deti Božie.] (3. Mojž. 19, 18.) V týchto dvoch prikázaniach obsahuje sa všetok zákon i proroci. A keď sa farizeji shromaždili, opýtal sa ich Ježiš, a riekol: Čo sa vám zdá o Kristovi [T. j. o Spasiteľovi.]? Čí je syn? Riekli mu - Dávidov. [Tak to sľúbil Boh.] Riekol im: Akože teda Dávid volá ho v duchu Pánom, keď hovorí: Riekol Pán [T. j. Boh Otec.] môjmu Pánovi [Pánovi Dávidovmu, t, j. Messiášovi.]: seď vedľa mňa zprava [Na tróne t. j. kraľuj so mnou.], kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnôžku tvojim nohám? [Kým ťa všetko stvorenie neuzná za svojho Pána.] (Žalm 110, 1.) Keď teda Dávid volá ho Pánom, akože mu je synom? [Keby Kristus bol len púhym človekom, Dávid by ho nevolal pánom; ale poheváč ho tak volá, musí on byť viac než púhy človek, musí byť Bohom.] A nikto mu nemohol odpovedať ani slova; a od toho dňa nikto viac neopovážil sa ho vypytovať.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.