Bratia! Ustavične vzdávam svojmu Bohu vďaky za vás, za tú milosť Božiu, ktorá vám bola daná v Kristu Ježišovi, že ste totiž v ňom boli obohatení všetkými (darmi jeho) náuky a poznania. A svedectvo o Kristovi sa medzi vami natoľko utvrdilo, že nezaostávate v nijakej milosti a môžete očakávať zjavenie sa Pána nášho Ježiša Krista. On vás bude posilňovať až do konca, aby ste v deň príchodu Pána nášho Ježiša Krista boli bez úhony.
Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní, tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi[1], takže vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus.[2] On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista.
[1] Svedectvo o Kristovi je evanjelium (porov. 2, 1).
[2] Zjavenie Ježiša Krista a jeho deň (v. 8) je jeho slávny príchod na konci čias (porov. Flp 3, 20; Tít 2, 13).
Ďakujem svojmu Bohu vždy za vás pre milosť Božiu, ktorá je vám daná v Kristu Ježišovi, že vo všetkom ste skrze neho obohatení, vo všetkom učení a vo všetkom poznaní[1]; jako svedectvo o Kristovi bolo potvrdené u vás[2], tak, že nemáte žiadneho nedostatku v žiadnej milosti, ktorí vyčkávate zjavenie Pána nášho Ježiša Krista, ktorý vás i utvrdí až do konca, bez zločinu na deň príchodu Pána nášho Ježiša Krista.
[1] V poznaní toho všetkého, čo slúži ľuďom k spaseniu.
[2] Boh potvrdzoval kázne Pavlove zázrakmi a inými milosťami práve tak hojne, jako i po iných mestách.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.