(BAG-O) Orácia: Z nedele XXII. po Turícach
Deus, refúgium nostrum et virtus: adésto piis Ecclésiæ tuæ précibus, auctor ipse pietátis, et præsta; ut, quod fidéliter pétimus, efficáciter consequámur.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
  Bože, útočište naše a sila: ujmi sa zbožných prosieb Cirkvi svojej, ty, pôvodca zbožnosti, a dopraj: aby to, o čo s dôverou prosíme, skutočne sme dosiahli.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.