(0JN-S) Sekréta: Zo sviatku posviacky chrámu sv. Michala Archanjela (29. septembra)
Hóstias tibi, Dómine, laudis offérimus, supplíciter deprecántes: ut easdem, angélico pro nobis interveniénte suffrágio, et placátus accípias, et ad salútem nostram proveníre concédas.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Dary chvály obetujeme tebe, Pane, pokorne prosiac: aby si ich na prihovornú prosbu anjelskú aj usmierený prijal, aj dal, aby prispely našej spáse.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.