(3CL-O) Orácia: Proti prenasledovateľom Cirkvi
Ecclésiæ tuæ, quǽsumus, Dómine, preces placátus admítte: ut destrúctis adversitátibus et erróribus univérsis, secúra tibi sérviat libertáte.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Modlitby Cirkvi svojej, prosíme, Pane, usmierený prijmi: aby po zdrvení všetkých protivenstiev a bludov bezpečne a slobodne slúžila tebe.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.