• On 28.03.2023
  Bojovník Kristov. - Narodil sa r. 1386 v Kapistráno (Abruzza, Taliansko), stal sa duchovným synom sv. Františka. Ako pápežský legát pochodil pol Európy, kážuc ľudu proti nebezpečenstvu tureckej záplavy. Jeho zásluhou r. 1456 pri Belehrade zvíťazil Kríž nad pohanským polmesiacom. Sv. omša obdivuje vo svätom Božiu silu, ktorá ho urobila nepremožiteľným.
 • On 28.03.2023
  Trpiaci Kristus - obkľúčený nepriateľmi. - Daniel v jame levov je predobrazom Krista, prenasledovaného nepriateľmi (lekc.). Ale Kristus zvíťazil nad nepriateľmi, ako aj Daniel. Je obrazom aj bojujúceho a mocou eucharistického pokrmu víťaziaceho kresťana ako úda mystického Krista.
 • On 29.03.2023
  Kristus-Pastier a zákonodarca. - U starých kresťanov bola dnes skúška krstencov. Pred dvoma týždňami im prečítali desať božích prikázaní. Dnes ich museli vedieť zpamäti. Preto lekcia omše vykladá zákon boží. V evanjeliu Kristus je predstavovaný ako Pastier svojich ovečiek, za ktoré aj život položí. To je povzbudenie pre krstencov, aby aj oni vstúpili medzi ovečky Kristove.
 • On 30.03.2023
  Naša duša (ako kajúca Magdaléna) pri nohách Spasiteľových oplakáva svoje hriechy. - Štvrtok, deň venovaný kajúcnikom. O týždeň bude Zelený Štvrtok, deň znovuprijatia verejných hriešnikov do spoločenstva veriacich. Spevy omše znejú z úst kajúcich hriešnikov, ktorí sa cítia ako židia v zajatí babylonskom (intr., ofert.). Lekcia je modlitbou Azariáša, ktorý v babylonskom zajatí prosí odpustenie hriechov svojmu ľudu. V evanjeliu Spasiteľ prijíma hriešnicu na milosť a hriešnikom dáva nádej na odpustenie, ak sa obrátia.
 • On 31.03.2023
  Trpiaci Kristus (ktorého predobrazom je prorok Jeremiáš) shromažďuje boží ľud do Cirkvi. - Sv. Štefan, prvomučeník, podobne ako Jeremiáš, je typom trpiaceho Spasiteľa. V živote všetkých troch sa odzrkadľuje nevera vyvoleného národa k Bohu. V lekcii hovorí prorok o hriechoch Izraela, v evanjeliu vysoká rada usnáša sa na zavraždení Bohočloveka.
 • On 01.04.2023
  Ak na sobotu - okrem Veľkého pôstu - pripadne sviatok jednoduchý alebo obyčajná féria, Cirkev takúto sobotu venuje úcte Panny Márie. Tieto sobotné omše majú vlastné formuláre podľa jednotlivých období roka. Možno ich použiť, každú vo svojom období, ako súkromné votívne omše v iné dni, ak rubriky dovoľujú slúženie takých omší.
 • On 01.04.2023
  Kristus trpiaci, ale víťazný. - Jeho obrazom je dnes sv. Ján apoštol, ktorého podľa podania na mieste tohto kostolíka hodili do vriaceho oleja, ale vyšiel z neho živý. V lekcii Jeremiáš, typ trpiaceho Krista, ponosuje sa na svojich nepriateľov, v evanjeliu vidíme už nádherný obraz víťazného vchodu Spasiteľovho do Jeruzalema. Evanjelium pokračuje v udalostiach, ktoré sme počuli v evanjeliu piatku predošlého týždňa. Po vzkriesení Lazárovom židia sa ešte viac utvrdili v svojej zlosti, ale prišli sa mu pokloniť pohania. V týchto pohanoch, verných Kristovi, liturgia vidí katechumenov, túžiacich po sv. krste.
 • On 02.04.2023
  Všetko z lásky. - Narodil sa r. 1416 v Paole (pri Neapoli v Taliansku). Najprv žil v samote, potom založil rehoľu „Najmenších“ (Minimi) sprísnením rehole sv. Františka. Zomrel v Plessis-lés-Tours (Francúzsko) r. 1507. Tu bol i pochovaný, ale bludári neskôr spálili jeho telo.
 • On 03.04.2023
  Opatrovaním chudobných a chorých mažeme nohy Spasiteľovi. - Sv. Praxeda je nám príkladom. Rozdala celý svoj majetok chudobným. Šesť dní pred umučením Magdaléna pomazala nohy Spasiteľovi na pohreb. Judáš sa na tom pohoršil z lakomstva. Nasledujeme kajúcnicu a podľa sv. Augustína opatrovaním chudobných a chorých, ktorí sú ako najnižšie údy tajomného tela Kristovho, mažeme ako by jeho nohy.
 • On 04.04.2023
  Boh nás poučuje skrze svojich svätých. - Narodil sa okolo r. 560 v Kartagene (Španielsko); po smrti svojho staršieho brata, sv. Leandra, biskupa sevilského, stal sa jeho nástupcom. Bol významným cirkevným učencom svojho času a zanechal spisy, aj dnes obdivované. Po štyridsiatich rokoch biskupstva umrel v Seville r. 636. Pôvodne ho pochovali v sevillskom dóme, neskôr však jeho relikvie uložili vo vlastnom chráme svätého v Leone (Španielsko).
 • On 04.04.2023
  Baránka Božieho vedú na zabitie. - Prorok Jeremiáš, ako Kristov predobraz v utrpení, pripodobňuje seba k tichému baránkovi (lekcia). Sv. Marek v popise umučenia nám líči, ako sa toto proroctvo splnilo.
 • On 05.04.2023
  Reformátor mravov. - Narodil sa r. 1350 vo Valencií (Španielsko). Keď mal osemnásť rokov, stal sa dominikánom. Z poverenia Benedikta XIII. precestoval ako kazateľ pokánia hlavne Španielsko a mnohých priviedol na cestu spasenia alebo do lona matky Cirkvi. Skonal r. 1419 vo Vannes v Bretansku (Francúzsko). Jeho ostatky sú uctievané v tamojšom dóme.
 • On 05.04.2023
  Kristus - muž bolestí. - Dnes bola šiesta skúška katechumenov pred krstom. Preto je liturgia v tejto veľkej bazilike a preto sa omša vyznačuje dvoma lekciami. V prvej Izaiáš podáva obraz Vykupiteľa, ako opustený vytláča hrozno v lise božieho hnevu (1. lekcia). Aby ho odvrátil od nás, sám sa podujal usmieriť hnev boží, pričom sa zakrvavil vlastnou krvou. V tomto lise umučenia zanechal nám obetu vlastného tela a krvi. Druhá lekcia, tiež z Izaiáša, maľuje obraz umučeného Krista ako „muža bolestí“. Popis umučenia podľa Lukáša podáva skutočný obraz umučeného Krista, v ktorom sa splnilo Izaiášovo proroctvo.
 • On 08.04.2023
  Ak na sobotu - okrem Veľkého pôstu - pripadne sviatok jednoduchý alebo obyčajná féria, Cirkev takúto sobotu venuje úcte Panny Márie. Tieto sobotné omše majú vlastné formuláre podľa jednotlivých období roka. Možno ich použiť, každú vo svojom období, ako súkromné votívne omše v iné dni, ak rubriky dovoľujú slúženie takých omší.

Showing 20 out of 4342 events

Load more4342101events7d78c8fa90a5f0c3b27a811adfb611bc

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.