➂ Sobota po IV. nedeli pôstnej. Sabbato infra Hebdomadam IV. in Quadragesima

Dňa 29.03.2031
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Kristus-vysloboditeľ zo žalára hriechu. - Žalár je pravým obrazom človeka pred krstom: je v okovách diablových, hladuje a žízni, živorí v tme. Prichádza Kristus, otvorí brány žalára, sníme putá, nakŕmi a napojí, vyvedie na svetlo božie. „Sitientes, venite ad aquas“, smädní, poďte k vodám, - volá Kristus svoje budúce ovečky.

Opakovanie udalosti