Každodenná omša za zosnulých

In Missis cotidianis defunctorum

Réquiem ætérnam


Podľa misálu:   Kód:
Z01-AAA-XR6-000-S7I
Missale Romanum. Romae: Editio Typica, 1962. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 23 Iunii 1962. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
204*-208* 224*-228* [120]-[121]

Tridentský snem učí (zasad. 35. o očistci), že obeta sv. omše má silu odpustiť časné tresty živým i mŕtvym a že dušiam v očistci môžeme pomáhať najmä obetou oltára. Cirkev nahradila pohanské hostiny pri hroboch zomretých nekrvavou obetou Kríža a obetnou hostinou sv. prijímania už v prvých storočiach kresťanských. Pohrebná sv. omša aj dnes tvorí podstatu zádušnej liturgie. Je zvykom na 3., 7. a 30. deň po smrti alebo pohrebe obetovať sv. omšu za zosnulého. Spasiteľ vstal zmŕtvych tretí deň po svojej smrti, a my tiež žičíme zosnulému, aby na tretí deň po smrti prešiel do večnej blaženosti.

V Starom zákone po sedem dní oplakávali svojich mŕtvych. Sv. Gregor Veľký dal slúžiť tridsať sv. omší po tridsať dni za rehoľníka, ktorý sa prehrešil proti sľubu chudoby; na konci mu zosnulý oznámil, že očistcový trest sa mu skončil. Vo výročie smrti alebo pohrebu sa tiež rozpamätúvame sv. omšou na svojich mŕtvych. Všetky tieto omše sú privilegované čiže podľa dôležitosti môžu sa sláviť aj na vyššie sviatky. Každodenná zádušná omša je dovolená len na sviatky nižšie od dvojitých.

Liturgia zádušných omší do určitej miery líši sa od iných omší. Hlavné rozdiely sú tieto: v stupňovej modlitbe vystane žalm 42; niet glórii ani kréda; prežehnanie a požehnanie odpadne pri introite (kňaz žehná mŕtvych), pri nalievaní vody na obetovanie a na konci omše; po Agnus Dei miesto „miserére nobis“ povie sa dona eis réquiem a po poslednom miesto „dona no-bis pacem“ hovorí sa dona eis réquiem sempitérnam. Prepustenie veriacich sa deje slovami: Requiéscant in pace (Nech odpočívajú v pokoji). Pri slávnostnej omši incenzácia oltára je len na obetovanie a vynecháva sa Pax (bozk pokoja).

Uvádzanie do ríše pokoja a svetla. - Zomretým prosíme večné blahoslavenstvo (odpočinok a svetlo; intr., grad., kom.) ako odmenu za čnostný život (lekc.) a splnenie radostných prisľúbení Kristových (ev.). Naše stretnutie sa s Kristom v tejto sv. omši je obrazom blaženého stretnutia zosnulého so Spasiteľom a začiatkom večnej svadby Baránkovej, ktorú nám naznačuje sv. prijímanie (kom.).

Partibus de S. Missa. Časti sv. omše

Interaktívne záložky
I. Predomša slova. Omša katechumenov
Príprava: Asperges me - Pokrop ma | Introitus - Pristup - Vstup |
Bohoslužba modlitbová: Kýrie, eléison - Gospodi, pomiluj - Pane, zmiluj sa | Gloria in excelsis Deo - Slava va višńich Bogu - Sláva Bohu na výsostiach | Oratio - Molitva - Modlitba |
Bohoslužba poučná: Lectio - Čtenje - Čítanie | Graduale - Stepennaja - Stupňový spev | Traktus - Vlěkomaja - Traktus | Sequéntia sancti Evangélii - Poslědovanje svetago Evangelija - Stať zo svätého Evanjelia | Credo in unum Deum - Věruju v jedinago Boga - Verím v jedného Boha |

II. Omša obety
Obetná príprava: Offertorium - Prinos - Obetovanie | Orate Fratres - Modlite sa bratia | Secreta - Tajnaja - Tichá modlitba |
Obetný úkon: Prefatio - Prědslovje - Prefácia | Sanctus, sanctus, sanctus - Svet, svet, svet - Svätý, svätý, svätý | Canon Misæ - Pravilo Misi - Omšové pravidlo |
Obetná hostina: Pater Noster - Otče naš - Otče náš | Agnus Dei - Aganče boži - Baránok Boží | Confíteor - I spovědaju se - Vyznávam | Dómine, non sum dignus - Gospodi, něsam dostojan - Pane, nie som hodný | Communio - Pričešćenje - K prijímaniu | Postcommunio - Popričešćenje - Po prijímaní |
Záver: Requiéscant in pace - Nech odpočívajú v pokoji [Namiesto „Ite, missa est“] | Ultimum Evangelium - Začelo svetago Evangelja ot Ivana - Posledné evanjelium | Oratio Devotissima S. Leonis XIII. Papæ |

Proprium Missæ. Menlivé časti sv. omše

Podľa liturgického obdobia a svätých
Missæ Defunctorum súkromná votívna I. triedy
Téma sv. Evanjelia: Ježišova reč o eucharistickom chlebe
Int. Lect. Grad. Evan. Com.
4 Ezd 2, 34 a 35; Ž 65, 2-3 Zjv 14, 13 4 Ezd 2, 34 a 35; Ž 112, 7 Jn 6, 51-55 4 Ezd 2, 35 a 34
4 Ezd 2, 34 et 35; Ps 64, 2-3 Apoc 14, 13 4 Ezd 2, 34 et 35; Ps 111, 7 Ioann 6, 51-55 4 Ezd 2, 35 et 34

Ordinarium Missæ. Ordinárium sv. omše

Spevy gregoriánskeho chorálu podľa Rímskeho graduálu
Odporúčané zostavy podľa Kyriále z r. 1961:
Kyr. Glo. Cre. San. Agn. Ite Ben.
Spevy podľa ľubovôle (1961):
Zobraz zoznam spevov podľa ľubovôle

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

Ruženec Blahoslavenej Panny Márie. Rosarium de Beata Virgine Maria Sviatosť pokánia. De Sacramento Pœnitentiæ Krížová cesta. Via Crucis

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY


I. Vstup. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu bez Glória Patri a žalmu Iúdica me, Deus ✠
‡ Ⰲⱔⱀⰻⰴⱆ ⰽⱔ ⱁⰾⱔⱅⰰⱃⱓ Ⰱⱁⰶⰻⱓ. Vnidu k oltarju Božiju ‡ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠
‡ Ⰻⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱓ ⱄⰵ. Ispovjadaju se ‡ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠
‡ Ⰱⱁⰶⰵ, ⱅⰻ ⱁⰱⱃⰰⱌⱔ ⱄⰵ. Bože, ti obrać se ‡ klacanie

✠ ✘ Obrad incenzácie (okiadzania) oltára sa vynecháva ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
4 Ezd 2, 34 et 35; Ps 64, 2-3
  Vstup Viac klacanie statie
4 Ezd 2, 34 a 35; Ž 65, 2-3
Réquiem ætérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddétur votum in Ierúsalem: exáudi oratiónem meam, ad te omnis caro véniet.
Réquiem ætérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis.
  Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti.Chválospev prislúcha tebe na Sione, Bože, a tebe nech sa splní sľub v Jeruzaleme; vytyčuj moju modlitbu, k tebe dôjde každé telo. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ pro Defunctis) ✠ statie
》 Alebo spev Kýrie ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie, eléison.

℟. Christe, eléison.
℣. Christe, eléison.
℟. Christe, eléison.

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie,
℟. eléison.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane, zmiluj sa.

℣. Kriste, zmiluj sa.
℟. Kriste, zmiluj sa.
℣. Kriste, zmiluj sa.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane,
℟. zmiluj sa.


✠ ✘ Anjelský chválospev „Sláva na výsostiach Bohu“ sa vynecháva ✠ statie

I. Oratio Späť   I. Modlitba III. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
℣. Dóminus vobíscum.℟. Et cum spíritu tuo.Orémus.Fidélium, Deus, ómnium Cónditor et Redémptor: animábus famulórum famularúmque tuárum remissiónem cunctórum tríbue peccatórum; ut indulgéntiam, quam semper optavérunt, piis supplicatiónibus consequántur:Qui vivis et regnas cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.℟. Amen.   ℣. Pán s vami.℟. I s duchom tvojím.Modlime sa.Bože, Stvoriteľ a Vykupiteľ všetkých veriacich, udeľ dušiam služobníkov a služobníc svojich odpustenie všetkých hriechov: aby na zbožné prosby dosiahly odpustenie, po ktorom vždy túžily.Ktorý žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.℟. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ statieViac

Lectio Späť
Apoc 14, 13
  Čítanie IV. Čítanie. Súkromná omšová pobožnosť Viac sedenie
Zjv 14, 13
Léctio libri Apocalýpsis beáti Joánnis Apóstoli.
In diébus illis: Aúdívi vocem de cælo, dicéntem mihi: Scribe: Beáti mórtui, qui in Dómino moriúntur. Amodo jam dicit Spíritus, ut requiéscant a labóribus suis: ópera enim illórum sequúntur illos.
℣. Verbum Domini.
℟. Deo gratias.
  Čítanie z knihy Zjavenia sv. Jána apoštola.
V tom čase som počul hlas s nebies, ktorý (mi) hovoril: Napíš: Blahoslavení sú už teraz tí, ktorí zomierajú v Pánovi! A Duch (Svätý) hovorí: Nech si odpočinú od námah, lebo ich skutky sú s nimi!
℣. Slovo Pánovo.
℟. Bohu vďaka.

Graduale Gregoriánsky chorál Späť
4 Ezd 2, 34 et 35; Ps 111, 7
  Stupňový spev Viac statie sedenie
4 Ezd 2, 34 a 35; Ž 112, 7
Réquiem ætérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis.
℣. In memória ætérna erit iustus: ab auditióne mala non timébit.
  Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti.
℣. Vo večnej bude spravodlivý pamäti; zlej zvesti nebude sa báť.

Tractus Gregoriánsky chorál Späť
  Traktus Viac statie sedenie
Absólve, Dómine, ánimas ómnium fidélium ab omni vínculo delictórum.
℣. Et grátia tua illis succurrénte, mereántur evádere iudícium ultiónis.
℣. Et lucis ætérnæ beatitúdine pérfrui.
  Osloboď, Pane, duše všetkých verných zomrelých od všetkých pút hriechov.
℣. Pomocou tvojej milosti nech uniknú súdu pomsty.
℣. A nech požívajú blaženosť svetla večného.

✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
Ioann 6, 51-55
  Evanjelium V. Evanjelium. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
Jn 6, 51-55
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem.
℟. Gloria tibi, Domine!
In illo témpore: Dixit Jesus turbis Judæórum: Ego sum panis vivus, qui de cælo descéndi. Si quis manducáverit ex hoc pane, vivet in ætérnum: et panis, quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita. Litigábant ergo Judǽi ad invicem, dicéntes: Quómodo potest hic nobis carnem suam dare ad manducándum? Dixit ergo eis Jesus: Amen, amen, dico vobis: nisi manducavéritis carnem Fílii hóminis et bibéritis ejus sánguinem, non habébitis vitam in vobis. Qui mandúcat meam carnem et bibit meum sánguinem, habet vitam ætérnam: et ego resuscitábo eum in novíssimo die.
℣. Verbum Domini.
℟. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Stať zo svätého evanjelia podľa Jána.
℟. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času povedal Ježiš zástupom židovským: Ja som ten živý chlieb, ktorý som sostúpil s neba! Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré (obetujem) za život sveta. Tu sa Židia začali hádať medzi sebou a hovorili: Akože nám tento môže dať jesť svoje telo? Ježiš im odpovedal: Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život (večný). (Len) kto je moje telo a pije moju krv, má (v sebe) život večný, a ja ho vzkriesim v posledný deň.
℣. Slovo Pánovo.
℟. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

✠ ✘ Vyznanie viery Verím v Boha sa vynecháva ✠ statie sedenie

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
  Obetovanie VII. Obetovanie. Súkromná omšová pobožnosť Viac klacanie
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Dómine Iesu Christe, Rex glóriæ, líbera ánimas ómnium fidélium defunctórum de pœnis inférni et de profúndo lacu: líbera eas de ore leónis, ne absórbeat eas tártarus, ne cadant in obscúrum: sed sígnifer sanctus Míchaël repræséntet eas in lucem sanctam:
* Quam olim Abrahæ promisísti et sémini eius.
℣. Hóstias et preces tibi, Dómine, laudis offérimus: tu súscipe pro animábus illis, quarum hódie memóriam fácimus: fac eas, Dómine, de morte transíre ad vitam.
* Quam olim Abrahæ promisísti et sémini eius.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, Kráľ slávy, vysloboď duše všetkých zosnulých veriacich od pekelných trestov a z hlbokej priepasti. Vytrhni ich z tlamy leva, aby ich nepohltilo peklo a neupadli do temnoty, ale nech ich svätý Michal, zástavník, vovedie do svätého svetla:
* Ako kedysi prisľúbil si Abrahámovi a jeho potomstvu.
℣. Tebe, Pane, prinášame obety a modlitby chvály; prijmi ich za tie duše, na ktoré si dnes spomíname. Priveď ich, Pane, zo smrti do života.
* Ako kedysi prisľúbil si Abrahámovi a jeho potomstvu.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ Incenzácia (okiadzanie) obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými bez Glória Patri [v čase Umučenia a v zádušných omšiach] ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠
Späť klacanie
℣. Oráte, fratres:
ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem.
℟. Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nominis sui, ad utilitátem quoque nostram, totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ. Amen.
℣. Modlite sa bratia:
aby moja i vaša obeta bola príjemná Bohu Otcu všemohúcemu.
℟. Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na česť a slávu svojho mena, na úžitok tak nám ako aj celej svojej svätej Cirkvi. Amen.

I. Secreta Späť   I. Tichá modlitba klacanie
Hóstias, quǽsumus, Dómine, quas tibi pro animábus famulórum famularúmque tuárum offérimus, propitiátus inténde: ut, quibus fídei christiánæ méritum contulísti, dones et præmium.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.
  Na obetné dary, ktoré prinášame tebe, Pane, za duše služobníkov a služobníc tvojich, prosíme, milostivý shliadni: a tým, ktorým si daroval zásluhu kresťanskej viery, daj aj odmenu.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac

℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

℣. Sursum corda.
℟. Habemus ad Dominum.
℣. Gratias agamus Domino Deo nostro.
℟. Dignum et justum est.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pán s vami.

℟. I s duchom tvojím.

℣. Hore srdcia!
℟. Máme ich u Pána.
℣. Vzdávajme vďaky Pánu, Bohu nášmu.
℟. Je dôstojné a správne.

VIII. Prefácia. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Præfatio defunctorum. Prefácia zádušná ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ pro Defunctis) ✠ klacanie
》 Alebo spev Sanctus ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth.
Pleni sunt coeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus, qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis. 
Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov.
Plné sú nebesia a zem slávy tvojej.
Hosana na výsostiach.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosana na výsostiach.

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

IX. Pozdvihovanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

X. Spomienka. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie
Nobis quoque peccatóribus fámulis tuis, de multitúdine miseratiónum tuárum sperántibus, partem áliquam et societátem donáre dignéris, cum tuis sanctis Apóstolis et Martýribus: cum Ioánne, Stéphano, Matthía, Bárnaba, Ignátio, Alexándro, Marcellíno, Petro, Felicitáte, Perpétua, Agatha, Lúcia, Agnéte, Cæcília, Anastásia, et ómnibus Sanctis tuis: intra quorum nos consórtium, non æstimátor mériti, sed véniæ, quaesumus, largítor admítte. Per Christum, Dóminum nostrum.   Aj nám, svojim hriešnym služobníkom, ktorí dúfame v hojnosť tvojich zľutovaní, ráč darovať nejakú účasť a spoločenstvo so svojimi svätými Apoštolmi a Mučeníkmi: s Jánom, Štefanom, Matejom, Barnabášom, Ignácom, Alexandrom, Marcelínom, Petrom, Felicitou, Perpétuou, Agatou, Luciou, Agnesou, Cecíliou, Anastáziou a so všetkými svojimi Svätými. Prosíme, pripusť nás do ich spoločnosti nie ako oceňovatel zásluhy, ale ako štedrý darca odpustenia. Skrze Krista, Pána nášho.

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


XI. Otčenáš. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Pater noster. Otče náš. In feriis et in Missis defunctorum. Na férie a zádušné sv. omše ✠ statie
Späť
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

Orémus.
Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutione formati audemus dicere:

- Pater noster, qui es in caelis,
- Sanctificetur nomen tuum.
- Adveniat regnum tuum.
- Fiat voluntas tua,
- sicut in coelo et in terra.

- Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
- Et dimitte nobis debita nostra,
- sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
- Et ne nos inducas in tentationem:
℟. Sed libera nos a malo. Amen.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

Modlime sa.
Spasiteľnými prikázaniami napomenutí a božskou náukou poučení osmelujeme sa hovoriť:

- Otče náš, ktorý si na nebesiach,
- posväť sa meno tvoje,
- príď kráľovstvo tvoje,
- buď vôľa tvoja
- ako v nebi, tak i na zemi.

- Chlieb náš každodenný daj nám dnes
- a odpusť nám naše viny,
- ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
- a neuveď nás do pokušenia.
℟. Ale zbav nás zlého. Amen.


✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Pax Domini sit semper vobis cum.
℟. Et cum spiritu tuo.

  ℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
℟. I s duchom tvojím.


✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ pro Defunctis) ✠ klacanie
》 Alebo spev Agnus Dei ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona eis réqiuem.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona eis réqiuem.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona eis réquiem sempitérnam.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj im odpočinutie.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj im odpočinutie.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj im večné odpočinutie.

✠ ✘ Bozk pokoja sa v zádušných omšiach vynecháva. ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby kňaza pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť
- Confíteor Deo omnipoténti,
- beátæ Maríæ semper Vírgini,
- beáto Michaéli Archángelo,
- beáto Joánni Baptístæ,
- sanctis Apóstolis Petro et Paulo,
- ómnibus Sanctis,
- et tibi, pater:
- quia peccávi nimis
- cogitatióne, verbo et opere:

- Mea culpa,
- mea culpa,
- mea máxima culpa.

- Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem,
- beátum Michaélem Archángelum,
- beátum Joánnem Baptístam,
- sanctos Apóstolos Petrum et Paulum,
- omnes Sanctos,
- et te, pater,
- orare pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

℣. Misereátur vestri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam ætérnam.
℟. Amen.
℣. Indulgéntiam, absolutionem et remissiónem peccatórum vestrórum tríbuat vobis omnípotens et miséricors Dóminus.
℟. Amen.
- Vyznávam všemohúcemu Bohu,
- blahoslavenej Márii vždy Panne,
- blahoslavenému Michalovi archanjelovi,
- blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi,
- svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi,
- všetkým svätým
- i tebe, otče,
- že som veľa zhrešil
- myšlienkami, slovami a skutkami.

- Moja vina,
- moja vina,
- moja preveľká vina!

- Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu,
- blahoslaveného Michala archanjela,
- blahoslaveného Jána Krstiteľa,
- svätých apoštolov Petra a Pavla,
- všetkých svätých
- i teba, otče,
- modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

℣. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a vovedie nás do života večného.
℟. Amen.
℣. Nech nás omilostí všemohúci a milosrdný Pán, nech nás rozhreší a odpustí nám hriechy.
℟. Amen.


XII. Prijímanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť
℣. Ecce Agnus Dei, ecce, qui tollit peccáta mundi.

℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

℣. Ajhľa, Baránok Boží, ajhľa, ktorý sníma hriechy sveta.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

[Vzdychy sv. Ignáca alebo teda modlitba Anima Christi. Duša Kristova – po tom, ako prijmeme Telo Kristovo] klacanie
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
In saecula saeculorum. Amen.

  Duša Kristova, posväť ma;
Telo Kristovo, spas ma;
Krv Kristova, napoj ma;
voda z boku Kristovho, umy ma;
umučenie Kristovo, posilni ma;
ó dobrý Ježišu, vyslyš ma;
do svojich svätých rán skry ma;
nedaj mi odlúčiť sa od Teba;
pred zlým nepriateľom chráň ma;
v hodinu smrti mojej povolaj ma;
dožič mi prísť k Tebe,
aby som Ťa chválil s Tvojimi svätými
na veky vekov. Amen.

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
4 Ezd 2, 35 et 34
  K prijímaniu
4 Ezd 2, 35 a 34
Lux ætérna lúceat eis, Dómine:
* Cum Sanctis tuis in ætérnum: quia pius es.
℣. Requiem ætérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis.
* Cum Sanctis tuis in ætérnum: quia pius es.
  Svetlo večné nech im svieti, Pane:
* So svätými tvojimi naveky, lebo si dobrotivý.
℣. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti.
*So svätými tvojimi naveky, lebo si dobrotivý.

I. Postcommunio Späť   I. Po prijímaní XIII. Po prijímaní. Súkromná omšová pobožnosť
S. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Animábus, quǽsumus, Dómine, famulórum famularúmque tuárum orátio profíciat supplicántium: ut eas et a peccátis ómnibus éxuas, et tuæ redemptiónis fácias esse partícipes:
Qui vivis et regnas cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.
  S. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Dušiam služobníkov a služobníc tvojich, prosíme, Pane, nech prispeje modlitba prosiacich: aby si ich aj od všetkých hriechov zbavil, aj učinil účastníkmi na svojom vykúpení.
Ktorý žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac

✠ Requiéscant in pace. Nech odpočívajú v pokoji [Namiesto „Ite, missa est“] ✠ statie
Späť
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

℣. Requiéscant in pace.
℟. Deo gratias.
℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

℣. Nech odpočívajú v pokoji.
℟. Bohu vďaka.

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica Svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

XIV. Koniec. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť
✠ ✘ Záverečné požehnanie sa vynecháva ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Devotissima S. Leonis XIII. Papæ (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, Ad S. Michaël Archangele, Ad Cor Iesu Sacratissimum) ✠
✠ Oratio ad S. Michaël Archangele. Modlitba k sv. Michaelovi Archanjelovi (podľa Motu proprio Leva XIII. z 25. 09. 1888) ✠ klacanie
Späť

Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Graduale Späť
Graduale Romanum: Tractus Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.tradi.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.