Nedeľa IV. pôstna

Dominica IV. in Quadragesima

Lætáre

Štácia u sv. Kríža v Jeruzaleme / Statio ad S. Crucem in Jerusalem O štáciách


 

Podľa misálu:   Kód:
T05-AAA-RR6-004-EEU
Missale Romanum. Romae: Editio Typica, 1962. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 23 Iunii 1962. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
295-300 220-224 104-106

Jeruzalem (Cirkev) teší sa z vykúpenia. – Ako v tretiu nedeľu adventnú, aj teraz sme v rímskom Jeruzaleme, v bazilike sv. Kríža jeruzalemského. Nový Jeruzalem, Cirkev, má viac príčin radovať sa: blíži sa Veľká noc, keď veriaci povstanú s Kristom k novému životu. Cirkev nemôže potlačiť radosť nad vykúpením ľudstva. V prvých storočiach celý rad katechumenov čakal na veľkonočné znovuzrodenie sviatosťou krstu, a tým sa rozmnožil počet dietok matky Cirkvi, ktorá ich aj v tejto sv. omši kŕmi mliekom Eucharistie (evanj.). Ako v nedeľu Gaudete v advente, aj teraz kňaz môže sa obliecť do paramentov ružovej farby, diakon užíva dalmatiku a subdiakon tunicelu, oltár je ozdobený kvetmi a organ hrá po celú omšu. Ružová farba vznikla asi tak, že v túto nedeľu kresťania radi si podarúvali ruže. Pápež podnes svätí v tento deň zlatú ružu, ktorú potom podaruje zaslúžilej osobe.

Odporúčané čítanie:
dokument O liturgickom kruhu veľkopôstnom
dokument Meditácia In: Körper, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948.

Partibus de S. Missa. Časti sv. omše

Interaktívne záložky
I. Predomša slova. Omša katechumenov
Príprava: Asperges me - Pokrop ma | Introitus - Pristup - Vstup |
Bohoslužba modlitbová: Kýrie, eléison - Gospodi, pomiluj - Pane, zmiluj sa | Gloria in excelsis Deo - Slava va višńich Bogu - Sláva Bohu na výsostiach | Oratio - Molitva - Modlitba |
Bohoslužba poučná: Lectio - Čtenje - Čítanie | Graduale - Stepennaja - Stupňový spev | Traktus - Vlěkomaja - Traktus | Sequéntia sancti Evangélii - Poslědovanje svetago Evangelija - Stať zo svätého Evanjelia | Credo in unum Deum - Věruju v jedinago Boga - Verím v jedného Boha |

II. Omša obety
Obetná príprava: Offertorium - Prinos - Obetovanie | Orate Fratres - Modlite sa bratia | Secreta - Tajnaja - Tichá modlitba |
Obetný úkon: Prefatio - Prědslovje - Prefácia | Sanctus, sanctus, sanctus - Svet, svet, svet - Svätý, svätý, svätý | Canon Misæ - Pravilo Misi - Omšové pravidlo |
Obetná hostina: Pater Noster - Otče naš - Otče náš | Agnus Dei - Aganče boži - Baránok Boží | Confíteor - I spovědaju se - Vyznávam | Dómine, non sum dignus - Gospodi, něsam dostojan - Pane, nie som hodný | Communio - Pričešćenje - K prijímaniu | Postcommunio - Popričešćenje - Po prijímaní |
Záver: Ite, missa est - Iděte, Misa jest - Iďte, prepúšťam vás | Ultimum Evangelium - Začelo svetago Evangelja ot Ivana - Posledné evanjelium | Oratio Devotissima S. Leonis XIII. Papæ | Mariánska antifóna: Ave Regína cælórum. Zdravas Kráľovná nebeská (pôstna)

Proprium Missæ. Menlivé časti sv. omše

Podľa liturgického obdobia a svätých
Proprium de tempore sviatok I. triedy T05 De tempore quadragesimali
Téma sv. Evanjelia: Rozmnoženie chleba
Int. Lect. Grad. Tract. Evan. Ofer. Com.
Iz 66, 10; 11; Ž 122,1 Gal 4, 22-31 Ž 122, 1; 7 Ž 125, 1-2 Jn 6, 1-15 Ž 135, 3; 6 Ž 122, 3-4
Is 66, 10; 11; Ps 121,1 Gal 4, 22-31 Ps 121, 1; 7 Ps 124, 1-2 Ioann 6, 1-15 Ps 134, 3; 6 Ps 121, 3-4

Ordinarium Missæ. Ordinárium sv. omše

Spevy gregoriánskeho chorálu podľa Rímskeho graduálu
In Dominicis Adventus et Quadragesimæ. V nedele Adventu a Veľkého pôstu
Odporúčané zostavy podľa Kyriále z r. 1961:
Kyr. Glo. Cre. San. Agn. Ite Ben.
XVII. Kyrie Salve (KYR17)+(KAL11) ♬+♪ - - -
Spevy podľa ľubovôle (1961):
Zobraz zoznam spevov podľa ľubovôle

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

Ruženec Blahoslavenej Panny Márie. Rosarium de Beata Virgine Maria Sviatosť pokánia. De Sacramento Pœnitentiæ Krížová cesta. Via Crucis

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY


I. Vstup. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu ✠
‡ Ⰲⱔⱀⰻⰴⱆ ⰽⱔ ⱁⰾⱔⱅⰰⱃⱓ Ⰱⱁⰶⰻⱓ. Vnidu k oltarju Božiju ‡ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠
‡ Ⰻⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱓ ⱄⰵ. Ispovjadaju se ‡ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠
‡ Ⰱⱁⰶⰵ, ⱅⰻ ⱁⰱⱃⰰⱌⱔ ⱄⰵ. Bože, ti obrać se ‡ klacanie

✠ Ordo incensationis altaris. Obrad incenzácie (okiadzania) oltára ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Is 66, 10; 11; Ps 121,1
  Vstup Viac klacanie statie
Iz 66, 10; 11; Ž 122,1
Lætáre, Ierúsalem: et convéntum fácite, omnes qui dilígitis eam: gaudéte cum lætítia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis, et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestræ.
Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus.
℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
℟. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Lætáre, Ierúsalem: et convéntum fácite, omnes qui dilígitis eam: gaudéte cum lætítia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis, et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestræ.
  Raduj sa, Jeruzalem, a shromaždite sa v ňom všetci jeho milovníci, chvejte sa radosťou, ktorí ste trúchlili nad ním, aby ste jasali a nasýtili sa z pŕs svojej útechy.
Naradovaný bol som, keď mi povedali: Pôjdeme do Pánovho domu!
℣. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
℟. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
Raduj sa, Jeruzalem, a shromaždite sa v ňom všetci jeho milovníci, chvejte sa radosťou, ktorí ste trúchlili nad ním, aby ste jasali a nasýtili sa z pŕs svojej útechy.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: XVII.) ✠ statie
》 Alebo spev Kýrie ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie, eléison.

℟. Christe, eléison.
℣. Christe, eléison.
℟. Christe, eléison.

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie,
℟. eléison.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane, zmiluj sa.

℣. Kriste, zmiluj sa.
℟. Kriste, zmiluj sa.
℣. Kriste, zmiluj sa.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane,
℟. zmiluj sa.


✠ ✘ Anjelský chválospev „Sláva na výsostiach Bohu“ sa vynecháva ✠ statie

I. Oratio Späť   I. Modlitba III. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus: ut, qui ex merito nostræ actiónis afflígimur, tuæ grátiæ consolatióne respirémus.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Dopraj, prosíme, všemohúci Bože: aby my, ktorí sme zaslúžene trestaní za svoje skutky, zotavili sme sa útechou tvojej milosti.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ statieViac
Odporúčané vo Veľkom pôste (od Popolcovej stredy po sobotu pred nedeľou Umučenia):
II.: (V6C) Za orodovanie svätých
III.: (Z46) Za živých a mŕtvych

Lectio Späť
Gal 4, 22-31
  Čítanie IV. Čítanie. Súkromná omšová pobožnosť Viac sedenie
Gal 4, 22-31
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Gálatas.
Fratres: Scriptum est: Quóniam Abraham duos fílios habuit: unum de ancílla, et unum de líbera. Sed qui de ancílla, secúndum carnem natus est: qui autem de líbera, per repromissiónem: quæ sunt per allegóriam dicta. Hæc enim sunt duo testaménta. Unum quidem in monte Sina, in servitútem génerans: quæ est Agar: Sina enim mons est in Arábia, qui coniúnctus est ei, quæ nunc est Ierúsalem, et servit cum fíliis suis. Illa autem, quæ sursum est Ierúsalem, líbera est, quæ est mater nostra. Scriptum est enim: Lætáre, stérilis, quæ non paris: erúmpe, et clama, quæ non párturis: quia multi fílii desértæ, magis quam eius, quæ habet virum. Nos autem, fratres, secúndum Isaac promissiónis fílii sumus. Sed quómodo tunc is, qui secúndum carnem natus fúerat, persequebátur eum, qui secúndum spíritum: ita et nunc. Sed quid dicit Scriptura? Eiice ancillam et fílium eius: non enim heres erit fílius ancíllæ cum fílio líberæ. Itaque, fratres, non sumus ancíllæ fílii, sed líberæ: qua libertáte Christus nos liberávit.
℟. Deo gratias.
  Čítanie z listu sv. Pavla apoštola Galaťanom.
Bratia! Je napísané, že Abrahám mal dvoch synov, jedného z otrokyne, druhého z (manželky) slobodnej. A ten, čo bol Z otrokyne, narodil sa podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia. Toto je však obrazne povedané. Tie (ženy) znamenajú totiž dve smluvy: Tá prvá, daná na vrchu Sinaj, rodí pre otroctvo. A to je Agar. Sinaj však, vrch v Arábii, zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo ten je v otroctve aj so svojimi deťmi. Ale nebeský Jeruzalem, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou. Napísané je totiž: Zaplesaj, neplodná, ktorá si nerodila, rozzvuč sa a jasaj ty, ktorá si nemala dietky! Veď dietky opustenej sú početnejšie ako dietky tej, čo žije s mužom! Aj my, bratia, sme dietkami prisľúbenia, ako bol Izák. Lenže ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prenasledoval toho, čo sa narodil podľa ducha, tak je to aj teraz. Avšak čo hovori Písmo? Vyžeň otrokyňu a jej syna, pretože syn otrokyne nemôže byť dedičom so synom slobodnej! A my, bratia, nie sme dietky otrokyne, ale slobodnej. Kristus nás oslobodil, aby (sme mali účasť) na tejto slobode.
℟. Bohu vďaka.

Graduale Gregoriánsky chorál Späť
Ps 121, 1; 7
  Stupňový spev Viac statie sedenie
Ž 122, 1; 7
Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus.
℣. Fiat pax in virtúte tua: et abundántia in túrribus tuis.
  Zaradovaný bol som, keď mi povedali: Pôjdeme do domu Pánovho. Nech v tvojich hradbách pokoj je, istota v tvojich palácoch.

Tractus Gregoriánsky chorál Späť
Ps 124, 1-2
  Traktus Viac statie sedenie
Ž 125, 1-2
Qui confídunt in Dómino, sicut mons Sion: non commovébitur in ætérnum, qui hábitat in Ierúsalem.
℣. Montes in circúitu eius: et Dóminus in circúitu pópuli sui, ex hoc nunc et usque in saeculum.
  Tí, ktorí dôverujú v Pána, sú ako Sion vrch; nepohne sa, kto prebýva v Jeruzaleme.
℣. Sú vrchy vôkol neho: tak je vôkol svojho ľudu Pán od týchto čias až naveky

✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
Ioann 6, 1-15
  Evanjelium V. Evanjelium. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
Jn 6, 1-15
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem.
℟. Gloria tibi, Domine!
In illo témpore: Abiit Iesus trans mare Galilaeæ, quod est Tiberíadis: et sequebátur eum multitúdo magna, quia vidébant signa, quæ faciébat super his, qui infirmabántur. Súbiit ergo in montem Iesus: et ibi sedébat cum discípulis suis. Erat autem próximum Pascha, dies festus Iudæórum. Cum sublevásset ergo óculos Iesus et vidísset, quia multitúdo máxima venit ad eum, dixit ad Philíppum: Unde emémus panes, ut mandúcent hi? Hoc autem dicebat tentans eum: ipse enim sciébat, quid esset factúrus. Respóndit ei Philíppus: Ducentórum denariórum panes non suffíciunt eis, ut unusquísque módicum quid accípiat. Dicit ei unus ex discípulis eius, Andréas, frater Simónis Petri: Est puer unus hic, qui habet quinque panes hordeáceos et duos pisces: sed hæc quid sunt inter tantos? Dixit ergo Iesus: Fácite hómines discúmbere. Erat autem fænum multum in loco. Discubuérunt ergo viri, número quasi quinque mília. Accépit ergo Iesus panes, et cum grátias egísset, distríbuit discumbéntibus: simíliter et ex píscibus, quantum volébant. Ut autem impléti sunt, dixit discípulis suis: Collígite quæ superavérunt fragménta, ne péreant. Collegérunt ergo, et implevérunt duódecim cóphinos fragmentórum ex quinque pánibus hordeáceis, quæ superfuérunt his, qui manducáverant. Illi ergo hómines cum vidíssent, quod Iesus fécerat signum, dicébant: Quia hic est vere Prophéta, qui ventúrus est in mundum. Iesus ergo cum cognovísset, quia ventúri essent, ut ráperent eum et fácerent eum regem, fugit íterum in montem ipse solus.
℟. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Stať zo svätého evanjelia podľa Jána.
℟. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času odišiel Ježiš na druhú stranu Galilejského čiže Tiberiadského mora a nasledoval ho veľký zástup (ľudí), lebo videli divy, ktoré činil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam aj s učeníkmi. Blízko bola židovská slávnosť Veľkej noci. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k nemu, povedal Filipovi: Kdeže nakúpime chleba, aby sa títo (všetci) najedli? Ale to povedal len preto, aby ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: Nestačí chleba za dvesto desiatnikov, aby sa ušlo každému čo len trocha! Jeden z učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, povedal (Ježišovi): Tu je akýsi chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých? I rozkázal Ježiš: Usaďte ľudí! A bolo na tom mieste mnoho trávy. (Len) mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chlieb, vzdal Bohu vďaky a potom rozdával sediacim. Podobne aj z rýb, koľko kto chcel. Keď sa nasýtili, povedal učeníkom: Posbierajte zvyšné odrobinky, aby nič nevyšlo nazmar! Posbierali ich teda a odrobinkami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zvýšily po tých, čo boli jedli, naplnili dvanásť košov. Tí ľudia, keď videli, aký div učinil Ježiš, hovorili: Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet! Ale Ježiš, keď zvedel, že chcú prísť za ním a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zasa samotný na vrch.
℟. Chvála Tebe, Kriste!
S. Nech slovami evanjeliu sú zahladené naše hriechy.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

VI. Krédo. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Credo. Vyznanie viery. Ad libitum. Podľa ľubovôle: Credo I. | Credo II. | Credo III. | Credo IV. | Credo V. | Credo VI. klacanie statie sedenie
Späť

℣. Credo in unum Deum,
℟. Patrem omnipoténtem,
- factórem cœli et terræ,
- visibílium ómnium
- et in visibílium.
- Et in unum Dóminum Jesum Christum,
- Fílium Dei unigénitum.
- Et ex Patre natum
- ante ómnia sæcula.
- Deum de Deo, lumen de lúmine,
- Deum verum de Deo vero.
- Génitum, non factum,
- consubstantiálem Patri:
- per quem ómnia facta sunt.
- Qui propter nos hómines
- et propter nostram salútem
- descéndit de cœlis.

》Et incarnátus est
- de Spíritu Sancto
- ex María Vírgine:
- Et homo factus est.

- Crucifíxus étiam pro nobis:

- sub Póntio Piláto
- passus, et sepúltus est.
- Et resurréxit tértia die,
- secúndum Scriptúras.
- Et ascéndit in cœlum:
- sedet ad déxteram Patris.
- Et íterum ventúrus est cum glória
- judicáre vivos et mórtuos:
- cujus regni non erit finis.
- Et in Spíritum Sanctum, Dóminum
- et vivificántem:
- qui ex Patre Filióque procédit.
- Qui cum Patre et Fílio
- simul adorátur
- et conglorificátur:
- qui locútus est per Prophétas.
- Et unam sanctam cathólicam
- et apostólicam Ecclésiam.
- Confíteor unum baptísma
- in remissiónem peccatórum.
- Et exspécto resurrectiónem mortuórum.
- Et vitam ventúri saeculi. Amen.

℣. Verím v jedného Boha,
℟. Otca všemohúceho,
- stvoriteľa neba i zeme,
- všetkých vecí viditeľných
- i neviditeľných.
- I v jedného Pána Ježiša Krista,
- jednorodeného Syna Božieho,
- zrodeného z Otca
- pred všetkými vekmi:
- Boha z Boha,
- Svetlo zo Svetla,
- pravého Boha z Boha pravého.
- Splodeného, nie stvoreného,
- jednej podstaty s Otcom,
- skrze ktorého bolo všetko stvorené;
- ktorý pre nás ľudí a pre naše spasenie
- sostúpil s nebies.

》A vtelil sa
- skrze Ducha Svätého
- z Márie Panny
- a človekom sa stal.《 

- Ukrižovaný bol tiež za nás,
- pod Pontským Pilátom
- trpel a bol pochovaný.
- A na tretí deň vstal zmŕtvych
- podľa Písem.
- A vstúpil do neba,
- sedí na pravici Otcovej.
- A zas príde v sláve súdiť
- živých i mŕtvych:
- jeho kráľovstvu nebude konca.
- I v Ducha Svätého,
- Pána a darcu života,
- ktorý vychádza z Otca i Syna;
- ktorému s Otcom a Synom
- sa spolu vzdáva poklona
- a sláva,
- ktorý hovoril skrze prorokov.
- I v jednu svätú katolícku
- a apoštolskú Cirkev.
- Vyznávam jeden krst
- na odpustenie hriechov.
- A očakávam vzkriesenie mŕtvych.
- A život budúceho veku. Amen.


Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Ps 134, 3; 6
  Obetovanie VII. Obetovanie. Súkromná omšová pobožnosť Viac klacanie
Ž 135, 3; 6
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Laudáte Dóminum, quia benígnus est: psállite nómini eius, quóniam suávis est: ómnia, quæcúmque vóluit, fecit in coelo et in terra.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Chváľte Pána, lebo dobrý je, žalm pejte jeho menu, bo je ľúbezný. Čokoľvek chce, činí na nebi a na zemi.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ Incenzácia (okiadzanie) obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠
Späť klacanie
℣. Oráte, fratres:
ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem.
℟. Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nominis sui, ad utilitátem quoque nostram, totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ. Amen.
℣. Modlite sa bratia:
aby moja i vaša obeta bola príjemná Bohu Otcu všemohúcemu.
℟. Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na česť a slávu svojho mena, na úžitok tak nám ako aj celej svojej svätej Cirkvi. Amen.

I. Secreta Späť   I. Tichá modlitba klacanie
Sacrifíciis præséntibus, Dómine, quǽsumus, inténde placátus: ut et devotióni nostræ profíciant et salúti.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.
  Týmito obetnými darmi smierený, prosíme, Pane, shliadni: aby prospely aj našej zbožnosti aj spáse.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac
Odporúčané vo Veľkom pôste (od Popolcovej stredy po sobotu pred nedeľou Umučenia):
II.: (V6C) Za orodovanie svätých
III.: (Z46) Za živých a mŕtvych

℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

℣. Sursum corda.
℟. Habemus ad Dominum.
℣. Gratias agamus Domino Deo nostro.
℟. Dignum et justum est.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pán s vami.

℟. I s duchom tvojím.

℣. Hore srdcia!
℟. Máme ich u Pána.
℣. Vzdávajme vďaky Pánu, Bohu nášmu.
℟. Je dôstojné a správne.

VIII. Prefácia. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Præfatio de Quadragesima. Prefácia vo Veľkom pôste ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ XVII.) ✠ klacanie
》 Alebo spev Sanctus ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth.
Pleni sunt coeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus, qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis. 
Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov.
Plné sú nebesia a zem slávy tvojej.
Hosana na výsostiach.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosana na výsostiach.

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

IX. Pozdvihovanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

X. Spomienka. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie
Nobis quoque peccatóribus fámulis tuis, de multitúdine miseratiónum tuárum sperántibus, partem áliquam et societátem donáre dignéris, cum tuis sanctis Apóstolis et Martýribus: cum Ioánne, Stéphano, Matthía, Bárnaba, Ignátio, Alexándro, Marcellíno, Petro, Felicitáte, Perpétua, Agatha, Lúcia, Agnéte, Cæcília, Anastásia, et ómnibus Sanctis tuis: intra quorum nos consórtium, non æstimátor mériti, sed véniæ, quaesumus, largítor admítte. Per Christum, Dóminum nostrum.   Aj nám, svojim hriešnym služobníkom, ktorí dúfame v hojnosť tvojich zľutovaní, ráč darovať nejakú účasť a spoločenstvo so svojimi svätými Apoštolmi a Mučeníkmi: s Jánom, Štefanom, Matejom, Barnabášom, Ignácom, Alexandrom, Marcelínom, Petrom, Felicitou, Perpétuou, Agatou, Luciou, Agnesou, Cecíliou, Anastáziou a so všetkými svojimi Svätými. Prosíme, pripusť nás do ich spoločnosti nie ako oceňovatel zásluhy, ale ako štedrý darca odpustenia. Skrze Krista, Pána nášho.

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


XI. Otčenáš. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

Orémus.
Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutione formati audemus dicere:

- Pater noster, qui es in caelis,
- Sanctificetur nomen tuum.
- Adveniat regnum tuum.
- Fiat voluntas tua,
- sicut in coelo et in terra.

- Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
- Et dimitte nobis debita nostra,
- sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
- Et ne nos inducas in tentationem:
℟. Sed libera nos a malo. Amen.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

Modlime sa.
Spasiteľnými prikázaniami napomenutí a božskou náukou poučení osmelujeme sa hovoriť:

- Otče náš, ktorý si na nebesiach,
- posväť sa meno tvoje,
- príď kráľovstvo tvoje,
- buď vôľa tvoja
- ako v nebi, tak i na zemi.

- Chlieb náš každodenný daj nám dnes
- a odpusť nám naše viny,
- ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
- a neuveď nás do pokušenia.
℟. Ale zbav nás zlého. Amen.


✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Pax Domini sit semper vobis cum.
℟. Et cum spiritu tuo.

  ℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
℟. I s duchom tvojím.


✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ XVII.) ✠ klacanie
》 Alebo spev Agnus Dei ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby kňaza pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť
- Confíteor Deo omnipoténti,
- beátæ Maríæ semper Vírgini,
- beáto Michaéli Archángelo,
- beáto Joánni Baptístæ,
- sanctis Apóstolis Petro et Paulo,
- ómnibus Sanctis,
- et tibi, pater:
- quia peccávi nimis
- cogitatióne, verbo et opere:

- Mea culpa,
- mea culpa,
- mea máxima culpa.

- Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem,
- beátum Michaélem Archángelum,
- beátum Joánnem Baptístam,
- sanctos Apóstolos Petrum et Paulum,
- omnes Sanctos,
- et te, pater,
- orare pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

℣. Misereátur vestri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam ætérnam.
℟. Amen.
℣. Indulgéntiam, absolutionem et remissiónem peccatórum vestrórum tríbuat vobis omnípotens et miséricors Dóminus.
℟. Amen.
- Vyznávam všemohúcemu Bohu,
- blahoslavenej Márii vždy Panne,
- blahoslavenému Michalovi archanjelovi,
- blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi,
- svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi,
- všetkým svätým
- i tebe, otče,
- že som veľa zhrešil
- myšlienkami, slovami a skutkami.

- Moja vina,
- moja vina,
- moja preveľká vina!

- Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu,
- blahoslaveného Michala archanjela,
- blahoslaveného Jána Krstiteľa,
- svätých apoštolov Petra a Pavla,
- všetkých svätých
- i teba, otče,
- modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

℣. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a vovedie nás do života večného.
℟. Amen.
℣. Nech nás omilostí všemohúci a milosrdný Pán, nech nás rozhreší a odpustí nám hriechy.
℟. Amen.


XII. Prijímanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť
℣. Ecce Agnus Dei, ecce, qui tollit peccáta mundi.

℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

℣. Ajhľa, Baránok Boží, ajhľa, ktorý sníma hriechy sveta.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

[Vzdychy sv. Ignáca alebo teda modlitba Anima Christi. Duša Kristova – po tom, ako prijmeme Telo Kristovo] klacanie
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
In saecula saeculorum. Amen.

  Duša Kristova, posväť ma;
Telo Kristovo, spas ma;
Krv Kristova, napoj ma;
voda z boku Kristovho, umy ma;
umučenie Kristovo, posilni ma;
ó dobrý Ježišu, vyslyš ma;
do svojich svätých rán skry ma;
nedaj mi odlúčiť sa od Teba;
pred zlým nepriateľom chráň ma;
v hodinu smrti mojej povolaj ma;
dožič mi prísť k Tebe,
aby som Ťa chválil s Tvojimi svätými
na veky vekov. Amen.

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
Ps 121, 3-4
  K prijímaniu
Ž 122, 3-4
Jerúsalem, quæ ædificátur ut cívitas, cuius participátio eius in idípsum: illuc enim ascendérunt tribus, tribus Dómini, ad confiténdum nómini tuo. Dómine.   Jeruzalem je ako mesto vybudovaný vonkoncom súvislé. Tam vystupujú kmene, kmene Pánove, oslavovať meno tvoje, Pane.

I. Postcommunio Späť   I. Po prijímaní XIII. Po prijímaní. Súkromná omšová pobožnosť
S. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Da nobis, quǽsumus, miséricors Deus: ut sancta tua, quibus incessánter explémur, sincéris tractémus obséquiis, et fidéli semper mente sumámus.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.
  S. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Daj nám, prosíme, milosrdný Bože: aby s tvojimi sviatostnými darmi, ktorými sme bezprestania utišovaní, zaobchádzali sme s úprimnými poctami a prijímali sme ich s vernou mysľou.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac
Odporúčané vo Veľkom pôste (od Popolcovej stredy po sobotu pred nedeľou Umučenia):
II.: (V6C) Za orodovanie svätých
III.: (Z46) Za živých a mŕtvych

✠ Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ XVII.) ✠ statie
Späť
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

℣. Ite, Missa est.
℟. Deo gratias.
℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

℣. Iďte, prepúšťam vás.
℟. Bohu vďaka.

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica Svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

XIV. Koniec. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Devotissima S. Leonis XIII. Papæ (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, Ad S. Michaël Archangele, Ad Cor Iesu Sacratissimum) ✠
✠ Oratio ad S. Michaël Archangele. Modlitba k sv. Michaelovi Archanjelovi (podľa Motu proprio Leva XIII. z 25. 09. 1888) ✠ klacanie
Späť

✠ Ave Regína cælórum. Zdravas Kráľovná nebeská (pôstna) ✠
311 - Zdravas', Kráľovná nebeská (311 - Zdravas', Kráľovná nebeská) statie
Späť

 

Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Graduale Späť
Graduale Romanum: Tractus Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.tradi.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.