Pondelok Veľkonočný

Die Secunda infra octavam Paschæ

Introdúxit vos

Štácia u sv. Petra / Statio ad s. Petrum O štáciách


 

Podľa misálu:   Kód:
T06-DA1-UR6-000-2BZ
Missale Romanum. Romae: Editio Typica, 1962. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 23 Iunii 1962. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
557-561 597-583 331-332

Kristus sa zjavil Petrovi ako hlave Cirkvi - v ňom sa zjavuje aj nám. S novokrstencami ideme na návštevu k sv. Petrovi. On nám je dnes učiteľom a vodcom pri liturgii. Pri sv. omši prežívame v osobe Petrovej a v osobe dvoch emauzských učeníkov zjavenie vzkrieseného Spasiteľa. Spasiteľ nás krstom vyviedol z otroctva do zasľúbenej zeme a dal nám za vodcu druhého Mojžiša, sv. Petra (intr.). V lekcii nám sám sv. Peter dokazuje pravdivosť zmŕtvychvstania Kristovho. V evanjeliu počujeme, že Pán skutočne vstal a zjavil sa Šimonovi (Petrovi) ako aj dvom učeníkom emauzským. S Petrom a nábožnými ženami ideme v ústrety Kristovi (ofert.), s ozajstnou veľkonočnou radosťou ho vítame a zasadáme za jeho veľkonočný stôl v spoločnosti Petrovej a dvoch učeníkov (komún.).

Partibus de S. Missa. Časti sv. omše

Interaktívne záložky
I. Predomša slova. Omša katechumenov
Príprava: Asperges me - Pokrop ma | Introitus - Pristup - Vstup |
Bohoslužba modlitbová: Kýrie, eléison - Gospodi, pomiluj - Pane, zmiluj sa | Gloria in excelsis Deo - Slava va višńich Bogu - Sláva Bohu na výsostiach | Oratio - Molitva - Modlitba |
Bohoslužba poučná: Lectio - Čtenje - Čítanie | Alleluia - Alleluja - Aleluja | Sekvencia | Sequéntia sancti Evangélii - Poslědovanje svetago Evangelija - Stať zo svätého Evanjelia | Credo in unum Deum - Věruju v jedinago Boga - Verím v jedného Boha |

II. Omša obety
Obetná príprava: Offertorium - Prinos - Obetovanie | Orate Fratres - Modlite sa bratia | Secreta - Tajnaja - Tichá modlitba |
Obetný úkon: Prefatio - Prědslovje - Prefácia | Sanctus, sanctus, sanctus - Svet, svet, svet - Svätý, svätý, svätý | Canon Misæ - Pravilo Misi - Omšové pravidlo |
Obetná hostina: Pater Noster - Otče naš - Otče náš | Agnus Dei - Aganče boži - Baránok Boží | Confíteor - I spovědaju se - Vyznávam | Dómine, non sum dignus - Gospodi, něsam dostojan - Pane, nie som hodný | Communio - Pričešćenje - K prijímaniu | Postcommunio - Popričešćenje - Po prijímaní |
Záver: Ite, missa est - Iděte, Misa jest - Iďte, prepúšťam vás [s dvojitým aleluja] | Ultimum Evangelium - Začelo svetago Evangelja ot Ivana - Posledné evanjelium | Oratio Devotissima S. Leonis XIII. Papæ | Mariánska antifóna: Regína cæli lætáre. Raduj sa nebies Kráľovná (veľkonočná)

Proprium Missæ. Menlivé časti sv. omše

Podľa liturgického obdobia a svätých
Proprium de tempore sviatok I. triedy T06 De tempore paschali
T0601 Tempus Paschatis
Téma sv. Evanjelia: Ježiš sa zjavuje emauzským učeníkom
Int. Lect. Alle. Evan. Ofer. Com.
Exod 13, 5 a 9; Ž 105, 1 Sk 10, 37-43 Ž 118, 24 a 2; Mt 28, 2 Lk 24, 13-35 Mt 28, 2 a 5 a 6 Lk 24, 34
Exod 13, 5 et 9; Ps 104, 1 Act 10, 37-43 Ps 117, 24 et 2; Matt 28, 2 Lucc 24, 13-35 Mt 28, 2 et 5 et 6 Lucc 24, 34

Ordinarium Missæ. Ordinárium sv. omše

Spevy gregoriánskeho chorálu podľa Rímskeho graduálu
In Tempore Pascali. V čase Veľkonočnom
Odporúčané zostavy podľa Kyriále z r. 1961:
Kyr. Glo. Cre. San. Agn. Ite Ben.
I. Lux et origo (KYR01) - ♬+♬ -
Spevy podľa ľubovôle (1961):
Zobraz zoznam spevov podľa ľubovôle

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

Ruženec Blahoslavenej Panny Márie. Rosarium de Beata Virgine Maria Sviatosť pokánia. De Sacramento Pœnitentiæ Krížová cesta. Via Crucis

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY


I. Vstup. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu ✠
‡ Ⰲⱔⱀⰻⰴⱆ ⰽⱔ ⱁⰾⱔⱅⰰⱃⱓ Ⰱⱁⰶⰻⱓ. Vnidu k oltarju Božiju ‡ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠
‡ Ⰻⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱓ ⱄⰵ. Ispovjadaju se ‡ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠
‡ Ⰱⱁⰶⰵ, ⱅⰻ ⱁⰱⱃⰰⱌⱔ ⱄⰵ. Bože, ti obrać se ‡ klacanie

✠ Ordo incensationis altaris. Obrad incenzácie (okiadzania) oltára ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Exod 13, 5 et 9; Ps 104, 1
  Vstup Viac klacanie statie
Exod 13, 5 a 9; Ž 105, 1
Introdúxit vos Dóminus in terram fluéntem lac et mel, allelúja: et ut lex Dómini semper sit in ore vestro, allelúja, allelúja.
Confitémini Dómino et invocáte no- men ejus: annuntiáte inter gentes ópera ejus.
℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
℟. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Introdúxit vos Dóminus in terram fluéntem lac et mel, allelúja: et ut lex Dómini semper sit in ore vestro, allelúja, allelúja.
  Voviedol vás Pán do zeme oplývajúcej mliekom a medom, aleluja. Nech teda zákon Pánov je stále vo vašich ústach, aleluja, aleluja.
Vzdávajte chválu Pánovi, meno jeho vzývajte, hlásajte jeho skutky medzi národmi.
℣. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
℟. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
Voviedol vás Pán do zeme oplývajúcej mliekom a medom, aleluja. Nech teda zákon Pánov je stále vo vašich ústach, aleluja, aleluja.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: I. Lux et origo) ✠ statie
》 Alebo spev Kýrie ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie, eléison.

℟. Christe, eléison.
℣. Christe, eléison.
℟. Christe, eléison.

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie,
℟. eléison.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane, zmiluj sa.

℣. Kriste, zmiluj sa.
℟. Kriste, zmiluj sa.
℣. Kriste, zmiluj sa.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane,
℟. zmiluj sa.


II. Glória. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Gloria in excelsis Deo. Sláva na výsostiach Bohu (Ordinarium Missæ I.) ✠ statie
》 Alebo spev Glória ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

℣. Gloria in excelsis Deo
℟. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
℣. Laudámus te.
℟. Benedícimus te.
℣. Adorámus te.
℟. Glorificámus te.
℣. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.
℟. Dómine Deus, Rex coeléstis, Deus Pater omnípotens.
℣. Dómine Fili unigénite, Jesu Christe.
℟. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.
℣. Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.
℟. Qui tollis peccáta mundi,  súscipe deprecatiónem nostram.
℣. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
℟. Quóniam tu solus Sanctus.
℣. Tu solus Dóminus.
℟. Tu solus Altíssimus, Jesu Christe.
℟. Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. Amen.

℣. Sláva na výsostiach Bohu.
℟. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
℣. Chválime teba.
℟. Dobrorečíme tebe.
℣. Klaniame sa tebe.
℟. Oslavujeme teba.
℣. Vďaky vzdávame tebe pre veľkú slávu tvoju.
℟. Pane Bože, Kráľu nebeský, Bože Otče všemohúci.
℣. Pane, jednorodený Synu,  Ježižu Kriste.
℟. Pane Bože, Baránku Boží, Synu Otca.
℣. Ty, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
℟. Ty, ktorý snímaš hriechy sveta,  prijmi našu poníženú prosbu.
℣. Ty, ktorý sedíš na pravici Otcovej, zmiluj sa nad nami.
℟. Lebo len ty si svätý.
℣. Len ty si Pán.
℟. Len ty si najvyšší,  Ježišu Kriste.
℟. S Duchom Svätým  v sláve Boha Otca. Amen.


I. Oratio Späť   I. Modlitba III. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Deus, qui sollemnitáte pascháli, mundo remédia contulísti: pópulum tuum, quǽsumus, cœlésti dono proséquere; ut et perféctam libertátem consequi mereátur, et ad vitam profíciat sempitérnam.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Bože, ktorý si veľkonočnou slávnosťou udelil svetu prostriedky spásy: prosíme teba, sprevádzaj svoj ľud týmto nebeským darom; aby si zaslúžil dosiahnuť dokonalú slobodu a vojsť do života večného
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ statieViac
Odporúčané v čase veľkonočnom, na vigílie a cez oktávy (od pondelka po Bielej nedeli po piatok po oktáve Nanebevstúpenia Pána, na vigílie, okrem vigílií mariánskych a vigílie Všetkých svätých, a cez oktávy, okrem oktáv sviatkov mariánskych a oktávy Všetkých svätých):
II.: (W4V) O blahoslavenej Panne Márii
III.: (3CL) Proti prenasledovateľom Cirkvi alebo (DLH) Za pápeža

Lectio Späť
Act 10, 37-43
  Čítanie IV. Čítanie. Súkromná omšová pobožnosť Viac sedenie
Sk 10, 37-43
Léctio Actuum Apostólorum.
In diébus illis: Stans Petrus in médio plebis, dixit: Viri fratres, vos scitis, quod factum est verbum per universam Judǽam: incípiens enim a Galilǽa, post baptísmum, quod prædicávit Joánnes, Jesum a Názareth: quómodo unxit eum Deus Spíritu Sancto et virtúte, qui pertránsiit benefaciéndo, et sanándo omnes oppréssos a diábolo, quóniam Deus erat cum illo. Et nos testes sumus ómnium, quæ fecit in regióne Judæórum et Jerúsalem, quem occidérunt suspendéntes in ligno. Hunc Deus suscitávit tértia die, et dedit eum maniféstum fíeri, non omni pópulo, sed téstibus præordinátis a Deo: nobis, qui manducávimus et bíbimus cum illo, postquam resurréxit a mórtuis. Et præcépit nobis prædicáre populo et testificári, quia ipse est, qui constitútus est a Deo judex vivórum et mortuórum. Huic omnes Prophétæ testimónium pérhibent, remissiónem peccatórum accípere per nomen ejus omnes, qui credunt in eum.
℣. Verbum Domini.
℟. Deo gratias.
  Čítanie to Skutkov apoštolských.
V tých dňoch povstal Peter uprostred ľudu a takto hovoril: Mužovia, bratia! Vy viete, čo sa po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celom Júdsku, počnúc od Galiley, ako pomazal Boh Ježiša Nazaretského Duchom Svätým a silou, ktorý prechádzal (krajom), dobre robil a všetkých diablom posadlých uzdravoval, lebo Boh bol s ním. My sme svedkami všetkého, čo konal v júdskej krajine, najmä v Jeruzaleme. Ale zavesili ho na drevo a usmrtili. Boh ho vzkriesil na tretí deň a dal mu, aby sa viditeľne ukázal nie celému ľudu, ale svedkom vopred určeným od Boha, nám, ktorí sme po jeho vzkriesení s ním jedli a pili; a prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a svedčili, že on je od Boha ustanovený za sudcu živých a mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, že každý, kto v neho verí, pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov.
℣. Slovo Pánovo.
℟. Bohu vďaka.

Alleluia Gregoriánsky chorál Späť
Ps 117, 24 et 2; Matt 28, 2
  Aleluja Viac statie sedenie
Ž 118, 24 a 2; Mt 28, 2
Hæc dies, quam fecit Dóminus: exsultémus et lætémur in ea.
Allelúja.
℣. Dicat nunc Israël, quóniam bonus: quóniam in sǽculum misericórdia ejus.
Allelúja, allelúja.
℣. Angelus Dómini descéndit de cœlo: et accédens revólvit lápidem, et sedébat super eum.
  Tento je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho
Aleluja.
℣. Nech vraví Izraelov dom, že dobrý je: Milosrdenstvo jeho naveky!
Aleluja, aleluja.
℣. Anjel Pánov zostúpil z neba, pristúpil k hrobu, odvalil kameň a sadol si naň.

Sequentia Gregoriánsky chorál Späť
  Sekvencia Viac
Víctimæ pascháli laudes ímmolent Christiáni.

Agnus rédemit oves: Christus ínnocens Patri reconciliávit peccatóres.

Mors et vita duéllo conflixére mirándo: dux vitæ mórtuus regnat vivus.

Dic nobis, María, quid vidísti in via?
Sepúlcrum Christi vivéntis et glóriam vidi resurgéntis.

Angélicos testes, sudárium et vestes.
Surréxit Christus, spes mea: præcédet vos in Galilǽam.

Scimus Christum surrexísse a mórtuis vere: tu nobis, victor Rex, miserére. Amen.

Allelúja.
  Veľkonočnému Baránkovi, kresťania, pejte hymnus chvály nový.

Baránok ovce spasil: nevinný Kristus krásny už s Otcom smieril hriešnikov na večné časy.

Hľa, smrť a život v boji podivnom proti sebe stojí: života vodca mŕtvy je, no oživený kráľuje.

Nám, Mária, odpovedz ty, čo si uvidela vedľa cesty?
Kristovu hrobku tmavú a zmŕtvychvstalého som zrela slávu.

Svedkov anjelov, ich jasy, ručníček a plátna pásy.
Vstal Kristus, nádej moja, tu už nie je: predíde vás do Galileje.

Vieme: Kristus ozaj zmŕtvych vstal zo skalnej jamy: ty maj, víťazný Kráľ, zľutovanie s nami. Amen.

Aleluja.

✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
Lucc 24, 13-35
  Evanjelium V. Evanjelium. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
Lk 24, 13-35
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.
℟. Gloria tibi, Domine!
In illo témpore: Duo ex discípulis Iesu ibant ipsa die in castéllum, quod erat in spátio stadiórum sexagínta ab Ierúsalem, nómine Emmaus. Et ipsi loquebántur ad ínvicem de his ómnibus, quæ accíderant. Et factum est, dum fabularéntur et secum quǽrerent: et ipse Iesus appropínquans ibat cum illis: óculi autem illórum tenebántur, ne eum agnóscerent. Et ait ad illos: Qui sunt hi sermónes, quos confértis ad ínvicem ambulántes, et estis tristes? Et respóndens unus, cui nomen Cléophas, dixit ei: Tu solus peregrínus es in Ierúsalem, et non cognovísti, quæ facta sunt in illa his diébus? Quibus ille dixit: Quæ? Et dixérunt: De Iesu Nazaréno, qui fuit vir Prophéta potens in ópere et sermóne, coram Deo et omni pópulo: et quómodo eum tradidérunt summi sacerdótes et príncipes nostri in damnatiónem mortis, et crucifixérunt eum. Nos autem sperabámus, quia ipse esset redemptúrus Israël: et nunc super hæc ómnia tértia dies est hódie, quod hæc facta sunt. Sed et mulíeres quædam ex nostris terruérunt nos, quæ ante lucem fuérunt ad monuméntum, et, non invénto córpore eius, venérunt, dicéntes se étiam visiónem Angelórum vidísse, qui dicunt eum vívere. Et abiérunt quidam ex nostris ad monuméntum: et ita invenérunt, sicut mulíeres dixérunt, ipsum vero non invenérunt. Et ipse dixit ad eos: O stulti et tardi corde ad credéndum in ómnibus, quæ locúti sunt Prophétæ! Nonne hæc opórtuit pati Christum, et ita intráre in glóriam suam? Et incípiens a Móyse et ómnibus Prophétis, interpretabátur illis in ómnibus Scriptúris, quæ de ipso erant. Et appropinquavérunt castéllo, quo ibant: et ipse se finxit lóngius ire. Et coëgérunt illum, dicéntes: Mane nobiscum, quóniam advesperáscit et inclináta est iam dies. Et intrávit cum illis. Et factum est, dum recúmberet cum eis, accépit panem, et benedíxit, ac fregit, et porrigébat illis. Et apérti sunt óculi eórum, et cognovérunt eum: et ipse evánuit ex óculis eórum. Et dixérunt ad ínvicem: Nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dum loquerétur in via, et aperíret nobis Scriptúras? Et surgéntes eádem hora regréssi sunt in Ierúsalem: et invenérunt congregátas úndecim, et eos, qui cum illis erant, dicéntes: Quod surréxit Dóminus vere, et appáruit Simóni. Et ipsi narrábant, quæ gesta erant in via: et quómodo cognovérunt eum in fractióne panis.
℣. Verbum Domini.
℟. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Stať zo svätého evanjelia podľa Lukáša.
℟. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času toho istého dňa dvaja z učeníkov Ježišových išli do osady, ktorá bola na šesťdesiat stadii vzdialená od Jeruzalema a volala sa Emaus. Zhovárali sa o tom všetkom, čo sa bolo prihodilo. Ako sa tak zhovárali a vypytovali, aj sám Ježiš sa priblížil a šiel s nimi. Oči im boli zastreté, aby ho nepoznali. Povedal im: Aké sú to reči, ktoré idúcky medzi sebou vediete? Zastavili sa zronení. Jeden z nich, menom Kleofáš, mu odpovedal: Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevieš, čo sa tam stalo v týchto dňoch? On im povedal: Čo? Odpovedali mu: (Čo sa stalo) s Ježišom Nazaretským, ktorý bol skutkom i rečou mocný prorok pred Bohom i pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukrižovať. No my sme dúfali, že on vykúpi Izraela. Teraz je však už tretí deň od toho všetkého, čo sa to stalo. Ale i niektoré ženy z našich nás nastrašily: ešte pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a vraveli, že videli anjelov, ktorí sa im zjavili a hovorili, že žije. Potom odišli niektorí z našich ku hrobu a našli tak, ako boli ženy povedali, ale jeho nenašli. On im odpovedal: O, vy, nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či Mesiášovi nebo treba toto trpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im všetky Písma, ktoré sa na neho samého vzťahovali. Priblížili sa k mestečku, kam išli. On sa tváril, ako by mal ďalej ísť. Ale oni naliehali na neho a vraveli: Ostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda s nimi. Keď stoloval s nimi, vzal chlieb, požehnal ho, lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči a poznali ho. On im však zmizol s očí. I povedali si: Či nám nehorelo srdce, keď nám hovoril cestou a otváral Písma? Ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených jedenástich a tých, ktorí boli s nimi. Títo hovorili: Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi! Aj oni vyrozprávali, čo sa stalo cestou a ako ho poznali pri lámaní chleba.
℣. Slovo Pánovo.
℟. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

VI. Krédo. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Credo. Vyznanie viery. Ad libitum. Podľa ľubovôle: Credo I. | Credo II. | Credo III. | Credo IV. | Credo V. | Credo VI. klacanie statie sedenie
Späť

℣. Credo in unum Deum,
℟. Patrem omnipoténtem,
- factórem cœli et terræ,
- visibílium ómnium
- et in visibílium.
- Et in unum Dóminum Jesum Christum,
- Fílium Dei unigénitum.
- Et ex Patre natum
- ante ómnia sæcula.
- Deum de Deo, lumen de lúmine,
- Deum verum de Deo vero.
- Génitum, non factum,
- consubstantiálem Patri:
- per quem ómnia facta sunt.
- Qui propter nos hómines
- et propter nostram salútem
- descéndit de cœlis.

》Et incarnátus est
- de Spíritu Sancto
- ex María Vírgine:
- Et homo factus est.

- Crucifíxus étiam pro nobis:

- sub Póntio Piláto
- passus, et sepúltus est.
- Et resurréxit tértia die,
- secúndum Scriptúras.
- Et ascéndit in cœlum:
- sedet ad déxteram Patris.
- Et íterum ventúrus est cum glória
- judicáre vivos et mórtuos:
- cujus regni non erit finis.
- Et in Spíritum Sanctum, Dóminum
- et vivificántem:
- qui ex Patre Filióque procédit.
- Qui cum Patre et Fílio
- simul adorátur
- et conglorificátur:
- qui locútus est per Prophétas.
- Et unam sanctam cathólicam
- et apostólicam Ecclésiam.
- Confíteor unum baptísma
- in remissiónem peccatórum.
- Et exspécto resurrectiónem mortuórum.
- Et vitam ventúri saeculi. Amen.

℣. Verím v jedného Boha,
℟. Otca všemohúceho,
- stvoriteľa neba i zeme,
- všetkých vecí viditeľných
- i neviditeľných.
- I v jedného Pána Ježiša Krista,
- jednorodeného Syna Božieho,
- zrodeného z Otca
- pred všetkými vekmi:
- Boha z Boha,
- Svetlo zo Svetla,
- pravého Boha z Boha pravého.
- Splodeného, nie stvoreného,
- jednej podstaty s Otcom,
- skrze ktorého bolo všetko stvorené;
- ktorý pre nás ľudí a pre naše spasenie
- sostúpil s nebies.

》A vtelil sa
- skrze Ducha Svätého
- z Márie Panny
- a človekom sa stal.《 

- Ukrižovaný bol tiež za nás,
- pod Pontským Pilátom
- trpel a bol pochovaný.
- A na tretí deň vstal zmŕtvych
- podľa Písem.
- A vstúpil do neba,
- sedí na pravici Otcovej.
- A zas príde v sláve súdiť
- živých i mŕtvych:
- jeho kráľovstvu nebude konca.
- I v Ducha Svätého,
- Pána a darcu života,
- ktorý vychádza z Otca i Syna;
- ktorému s Otcom a Synom
- sa spolu vzdáva poklona
- a sláva,
- ktorý hovoril skrze prorokov.
- I v jednu svätú katolícku
- a apoštolskú Cirkev.
- Vyznávam jeden krst
- na odpustenie hriechov.
- A očakávam vzkriesenie mŕtvych.
- A život budúceho veku. Amen.


Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Mt 28, 2 et 5 et 6
  Obetovanie VII. Obetovanie. Súkromná omšová pobožnosť Viac klacanie
Mt 28, 2 a 5 a 6
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Angelus Dómini descéndit de cœlo, et dixit muliéribus: Quem quǽritis, surréxit, sicut dixit, allelúia.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Anjel Pánov zostúpil z neba a povedal ženám: Ten, ktorého hľadáte, vstal, ako bol predpovedal, aleluja.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ Incenzácia (okiadzanie) obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠
Späť klacanie
℣. Oráte, fratres:
ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem.
℟. Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nominis sui, ad utilitátem quoque nostram, totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ. Amen.
℣. Modlite sa bratia:
aby moja i vaša obeta bola príjemná Bohu Otcu všemohúcemu.
℟. Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na česť a slávu svojho mena, na úžitok tak nám ako aj celej svojej svätej Cirkvi. Amen.

I. Secreta Späť   I. Tichá modlitba klacanie
Súscipe, quǽsumus, Dómine, preces pópuli tui cum oblatiónibus hostiárum: ut, paschálibus initiáta mystériis, ad æternitátis nobis medélam, te operánte, profíciant.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  Príjmi, prosíme, Pane, modlitby svojho ľudu s obetnými darmi: aby posvätené veľkonočnými tajomstvami tvojim pôsobením slúžili nám za liek pre večnosť.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac
Odporúčané v čase veľkonočnom, na vigílie a cez oktávy (od pondelka po Bielej nedeli po piatok po oktáve Nanebevstúpenia Pána, na vigílie, okrem vigílií mariánskych a vigílie Všetkých svätých, a cez oktávy, okrem oktáv sviatkov mariánskych a oktávy Všetkých svätých):
II.: (W4V) O blahoslavenej Panne Márii
III.: (3CL) Proti prenasledovateľom Cirkvi alebo (DLH) Za pápeža

℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

℣. Sursum corda.
℟. Habemus ad Dominum.
℣. Gratias agamus Domino Deo nostro.
℟. Dignum et justum est.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pán s vami.

℟. I s duchom tvojím.

℣. Hore srdcia!
℟. Máme ich u Pána.
℣. Vzdávajme vďaky Pánu, Bohu nášmu.
℟. Je dôstojné a správne.

VIII. Prefácia. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Præfatio Paschalis. Prefácia veľkonočná I. [in die] ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ I.) ✠ klacanie
》 Alebo spev Sanctus ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth.
Pleni sunt coeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus, qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis. 
Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov.
Plné sú nebesia a zem slávy tvojej.
Hosana na výsostiach.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosana na výsostiach.

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými [od Bielej soboty po sobotu Veľkej noci] ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane [na Veľkú noc a Turíce] ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

IX. Pozdvihovanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

X. Spomienka. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie
Nobis quoque peccatóribus fámulis tuis, de multitúdine miseratiónum tuárum sperántibus, partem áliquam et societátem donáre dignéris, cum tuis sanctis Apóstolis et Martýribus: cum Ioánne, Stéphano, Matthía, Bárnaba, Ignátio, Alexándro, Marcellíno, Petro, Felicitáte, Perpétua, Agatha, Lúcia, Agnéte, Cæcília, Anastásia, et ómnibus Sanctis tuis: intra quorum nos consórtium, non æstimátor mériti, sed véniæ, quaesumus, largítor admítte. Per Christum, Dóminum nostrum.   Aj nám, svojim hriešnym služobníkom, ktorí dúfame v hojnosť tvojich zľutovaní, ráč darovať nejakú účasť a spoločenstvo so svojimi svätými Apoštolmi a Mučeníkmi: s Jánom, Štefanom, Matejom, Barnabášom, Ignácom, Alexandrom, Marcelínom, Petrom, Felicitou, Perpétuou, Agatou, Luciou, Agnesou, Cecíliou, Anastáziou a so všetkými svojimi Svätými. Prosíme, pripusť nás do ich spoločnosti nie ako oceňovatel zásluhy, ale ako štedrý darca odpustenia. Skrze Krista, Pána nášho.

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


XI. Otčenáš. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

Orémus.
Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutione formati audemus dicere:

- Pater noster, qui es in caelis,
- Sanctificetur nomen tuum.
- Adveniat regnum tuum.
- Fiat voluntas tua,
- sicut in coelo et in terra.

- Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
- Et dimitte nobis debita nostra,
- sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
- Et ne nos inducas in tentationem:
℟. Sed libera nos a malo. Amen.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

Modlime sa.
Spasiteľnými prikázaniami napomenutí a božskou náukou poučení osmelujeme sa hovoriť:

- Otče náš, ktorý si na nebesiach,
- posväť sa meno tvoje,
- príď kráľovstvo tvoje,
- buď vôľa tvoja
- ako v nebi, tak i na zemi.

- Chlieb náš každodenný daj nám dnes
- a odpusť nám naše viny,
- ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
- a neuveď nás do pokušenia.
℟. Ale zbav nás zlého. Amen.


✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Pax Domini sit semper vobis cum.
℟. Et cum spiritu tuo.

  ℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
℟. I s duchom tvojím.


✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ I.) ✠ klacanie
》 Alebo spev Agnus Dei ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby kňaza pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť
- Confíteor Deo omnipoténti,
- beátæ Maríæ semper Vírgini,
- beáto Michaéli Archángelo,
- beáto Joánni Baptístæ,
- sanctis Apóstolis Petro et Paulo,
- ómnibus Sanctis,
- et tibi, pater:
- quia peccávi nimis
- cogitatióne, verbo et opere:

- Mea culpa,
- mea culpa,
- mea máxima culpa.

- Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem,
- beátum Michaélem Archángelum,
- beátum Joánnem Baptístam,
- sanctos Apóstolos Petrum et Paulum,
- omnes Sanctos,
- et te, pater,
- orare pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

℣. Misereátur vestri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam ætérnam.
℟. Amen.
℣. Indulgéntiam, absolutionem et remissiónem peccatórum vestrórum tríbuat vobis omnípotens et miséricors Dóminus.
℟. Amen.
- Vyznávam všemohúcemu Bohu,
- blahoslavenej Márii vždy Panne,
- blahoslavenému Michalovi archanjelovi,
- blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi,
- svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi,
- všetkým svätým
- i tebe, otče,
- že som veľa zhrešil
- myšlienkami, slovami a skutkami.

- Moja vina,
- moja vina,
- moja preveľká vina!

- Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu,
- blahoslaveného Michala archanjela,
- blahoslaveného Jána Krstiteľa,
- svätých apoštolov Petra a Pavla,
- všetkých svätých
- i teba, otče,
- modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

℣. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a vovedie nás do života večného.
℟. Amen.
℣. Nech nás omilostí všemohúci a milosrdný Pán, nech nás rozhreší a odpustí nám hriechy.
℟. Amen.


XII. Prijímanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť
℣. Ecce Agnus Dei, ecce, qui tollit peccáta mundi.

℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

℣. Ajhľa, Baránok Boží, ajhľa, ktorý sníma hriechy sveta.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

[Vzdychy sv. Ignáca alebo teda modlitba Anima Christi. Duša Kristova – po tom, ako prijmeme Telo Kristovo] klacanie
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
In saecula saeculorum. Amen.

  Duša Kristova, posväť ma;
Telo Kristovo, spas ma;
Krv Kristova, napoj ma;
voda z boku Kristovho, umy ma;
umučenie Kristovo, posilni ma;
ó dobrý Ježišu, vyslyš ma;
do svojich svätých rán skry ma;
nedaj mi odlúčiť sa od Teba;
pred zlým nepriateľom chráň ma;
v hodinu smrti mojej povolaj ma;
dožič mi prísť k Tebe,
aby som Ťa chválil s Tvojimi svätými
na veky vekov. Amen.

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
Lucc 24, 34
  K prijímaniu
Lk 24, 34
Surréxit Dóminus, et appáruit Petro, allelúja.   Pán vstal a ukázal sa Petrovi, aleluja.

I. Postcommunio Späť   I. Po prijímaní XIII. Po prijímaní. Súkromná omšová pobožnosť
S. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Spíritum nobis, Dómine, tuæ caritátis infúnde: ut, quos sacraméntis paschálibus satiásti, tua fácias pietáte concórdes.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  S. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Ducha lásky svojej, Pane, vlej do nás: aby tých, ktorých nasýtil si veľkonočnými sviatosťami, svojou otcovskou dobrotivosťou učinil si svornými.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac
Odporúčané v čase veľkonočnom, na vigílie a cez oktávy (od pondelka po Bielej nedeli po piatok po oktáve Nanebevstúpenia Pána, na vigílie, okrem vigílií mariánskych a vigílie Všetkých svätých, a cez oktávy, okrem oktáv sviatkov mariánskych a oktávy Všetkých svätých):
II.: (W4V) O blahoslavenej Panne Márii
III.: (3CL) Proti prenasledovateľom Cirkvi alebo (DLH) Za pápeža

✠ Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ I.) A ✠ statie
Späť
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

℣. Ite, Missa est, allelúia, allelúia.
℟. Deo gratias, allelúia, allelúia.
℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

℣. Iďte, prepúšťam vás, aleluja, aleluja.
℟. Bohu vďaka, aleluja, aleluja.

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica Svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

XIV. Koniec. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Devotissima S. Leonis XIII. Papæ (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, Ad S. Michaël Archangele, Ad Cor Iesu Sacratissimum) ✠
✠ Oratio ad S. Michaël Archangele. Modlitba k sv. Michaelovi Archanjelovi (podľa Motu proprio Leva XIII. z 25. 09. 1888) ✠ klacanie
Späť

✠ Regína cæli lætáre. Raduj sa nebies Kráľovná (veľkonočná) ✠
312 - Raduj sa, nebies Kráľovná (312 - Raduj sa, nebies Kráľovná) alebo 313 - Raduj sa, nebies Kráľovná [Trnavský] (313 - Raduj sa, nebies Kráľovná [Trnavský]) statie
Späť

 

Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Alleluja Späť
Graduale Romanum: Sequentia Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.tradi.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.