Omša prosebných dní na Veľké Litánie s procesiou a s obradom svätenia ozimín na sv. Marka

Missa Rogationum in Litaniarum Majorum Processione

Exaudívit

Štácia u sv. Petra / Statio ad s. Petrum O štáciách


 

Súvisiace formuláre:
Podľa misálu:   Kód:
T06-DAB-XR5-000-5RV
Misál latinsko-slovenský. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1952. Nihil obstat, die 29 Septembris 1952. Episcopus tit. Appianus Ambrosius   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
Str.
RRS 1937
598-601 617-620 347-349 451-464

Kristus sa modlí s nami. - Približujeme sa k chrámu a oltáru s pevným presvedčením, že naše prosby budú vyslyšané (intr.). S nami sa modlí Kristus ako druhý Eliáš (lekcia). Naša modlitba má spočívať na láske Otca nebeského k nám, na spoločenstve veriacich a na prostredníctve modlitieb a obety Kristovej. Plní dôvery očakávame nášho Prostredníka (ofert.), aby sme mali v ňom oporu pri našich modlitbách (kom.).

Odporúčané čítanie:
dokument Svätenie ozimín na sv. Marka alebo Veľké Litánie a prosebné (krížové) dni alebo Malé Litánie. Feriae Rogationum
dokument Žehnanie ozimín na sv. Marka so súkromnou modlitbou

Partibus de S. Missa. Časti sv. omše

Interaktívne záložky
I. Predomša slova. Omša katechumenov
Príprava: Vidi Aquam - Zrel som vodu [namiesto „Asperges me“] | Introitus - Pristup - Vstup |
Bohoslužba modlitbová: Kýrie, eléison - Gospodi, pomiluj - Pane, zmiluj sa | Gloria in excelsis Deo - Slava va višńich Bogu - Sláva Bohu na výsostiach | Oratio - Molitva - Modlitba |
Bohoslužba poučná: Lectio - Čtenje - Čítanie | Alleluia - Alleluja - Aleluja | Sequéntia sancti Evangélii - Poslědovanje svetago Evangelija - Stať zo svätého Evanjelia | Credo in unum Deum - Věruju v jedinago Boga - Verím v jedného Boha |

II. Omša obety
Obetná príprava: Offertorium - Prinos - Obetovanie | Orate Fratres - Modlite sa bratia | Secreta - Tajnaja - Tichá modlitba |
Obetný úkon: Prefatio - Prědslovje - Prefácia | Sanctus, sanctus, sanctus - Svet, svet, svet - Svätý, svätý, svätý | Canon Misæ - Pravilo Misi - Omšové pravidlo |
Obetná hostina: Pater Noster - Otče naš - Otče náš | Agnus Dei - Aganče boži - Baránok Boží | Confíteor - I spovědaju se - Vyznávam | Dómine, non sum dignus - Gospodi, něsam dostojan - Pane, nie som hodný | Communio - Pričešćenje - K prijímaniu | Postcommunio - Popričešćenje - Po prijímaní |
Záver: Benedicámus Dómino - Dobrorečme Pánovi [Namiesto „Ite, missa est“] | Ultimum Evangelium - Začelo svetago Evangelja ot Ivana - Posledné evanjelium |

Proprium Missæ. Menlivé časti sv. omše

Podľa liturgického obdobia a svätých
Proprium de tempore 25. 04.
sviatok IV. triedy
T0602 Tempus Rogationum
Téma sv. Evanjelia: Podobenstvo o neodbytnom priateľovi a modlitba s dôverou
Int. Lect. Alle. Evan. Ofer. Com.
Ž 18, 7; Ž 18, 2-3 Jak 5, 16-20 Ž 118, 1 Lk 11, 5-13 Ž 109, 30-31 Lk 11, 9-10
Ps 17, 7; Ps 17, 2-3 Iac 5, 16-20 Ž 117, 1 Luc 11, 5-13 Ps 108, 30-31 Luc 11, 9-10

Ordinarium Missæ. Ordinárium sv. omše

Spevy gregoriánskeho chorálu podľa Rímskeho graduálu
In feriis Adventus et Quadragesimæ, in vigiliis, feriis IV temporum et in Missa Rogationum. Na spomienky Adventu a Veľkého pôstu, vo vigílie, na kántrové a prosebné dni)
Odporúčané zostavy podľa Kyriále z r. 1961:
Kyr. Glo. Cre. San. Agn. Ite Ben.
XVIII. Deus Genitor alme (KYR18) - -
Spevy podľa ľubovôle (1961):
Zobraz zoznam spevov podľa ľubovôle

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

Ruženec Blahoslavenej Panny Márie. Rosarium de Beata Virgine Maria Sviatosť pokánia. De Sacramento Pœnitentiæ Krížová cesta. Via Crucis

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY

Tabuľka vnorených prvkov:

Začiatok sv. omše
Omša prosebných dní na Veľké Litánie s procesiou a s obradom svätenia ozimín na sv. Marka (Missa Rogationum in Litaniarum Majorum Processione)

Späť


I. Vstup. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu ✠
‡ Ⰲⱔⱀⰻⰴⱆ ⰽⱔ ⱁⰾⱔⱅⰰⱃⱓ Ⰱⱁⰶⰻⱓ. Vnidu k oltarju Božiju ‡ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠
‡ Ⰻⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱓ ⱄⰵ. Ispovjadaju se ‡ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠
‡ Ⰱⱁⰶⰵ, ⱅⰻ ⱁⰱⱃⰰⱌⱔ ⱄⰵ. Bože, ti obrać se ‡ klacanie

✠ Ordo incensationis altaris. Obrad incenzácie (okiadzania) oltára ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Ps 17, 7; Ps 17, 2-3
  Vstup Viac klacanie statie
Ž 18, 7; Ž 18, 2-3
Exaudívit de templo sancto suo vocem meam, allelúja: et clamor meus in conspéctu ejus introivit in aures ejus, allelúja, allelúja. Díligam te, Dómine, virtus mea: Dóminus firmaméntum meum, et refúgium meum, et liberátor meus.
℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
℟. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Exaudívit de templo sancto suo vocem meam, allelúja: et clamor meus in conspéctu ejus introivit in aures ejus, allelúja, allelúja.
  Z chrámu svojho počul On môj hlas, aleluja, a k jeho ušiam došlo moje volanie, aleluja, aleluja. Milujem teba, Pane, moja sila, Pane, tvŕdza moja, útočište moje, osloboditeľ môj.
℣. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
℟. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
Z chrámu svojho počul On môj hlas, aleluja, a k jeho ušiam došlo moje volanie, aleluja, aleluja.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: XVIII. Deus Genitor alme) ✠ statie
》 Alebo spev Kýrie ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie, eléison.

℟. Christe, eléison.
℣. Christe, eléison.
℟. Christe, eléison.

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie,
℟. eléison.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane, zmiluj sa.

℣. Kriste, zmiluj sa.
℟. Kriste, zmiluj sa.
℣. Kriste, zmiluj sa.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane,
℟. zmiluj sa.


✠ ✘ Anjelský chválospev „Sláva na výsostiach Bohu“ sa vynecháva ✠ statie

I. Oratio Späť   I. Modlitba III. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus, ut qui in afflictióne nostra de tua pietáte confídimus, contra advérsa ómnia, tua semper protectióne muniámur.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Dopraj, prosíme, všemohúci Bože, aby my, ktorí v svojich súženiach dôverujeme v tvoju dobrotivosť, proti všetkým protivenstvám boli sme vždy ochránení tvojou záštitou.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ statieViac
Odporúčané v čase veľkonočnom, na vigílie a cez oktávy (od pondelka po Bielej nedeli po piatok po oktáve Nanebevstúpenia Pána, na vigílie, okrem vigílií mariánskych a vigílie Všetkých svätých, a cez oktávy, okrem oktáv sviatkov mariánskych a oktávy Všetkých svätých):
II.: (W4V) O blahoslavenej Panne Márii
III.: (3CL) Proti prenasledovateľom Cirkvi alebo (DLH) Za pápeža

Lectio Späť
Iac 5, 16-20
  Čítanie IV. Čítanie. Súkromná omšová pobožnosť Viac sedenie
Jak 5, 16-20
Léctio Epístolæ beáti Jacóbi Apóstoli.
Caríssimi: Confitémini altérutrum peccáta vestra, et oráte pro ínvicem, ut salvémini: multum enim valet deprecátio justi assídua. Elías homo erat símilis nobis passíbilis: et oratióne orávit, ut non plúeret super terram, et non pluit annos tres, et menses sex. Et rursum orávit: et cælum dedit plúviam, et terra dedit fructum suum. Fratres mei, si quis ex vobis erráverit a veritáte, et convérterit quis eum: scire debet, quóniam qui convérti fécerit peccató-rem ab erróre viæ suæ, salvábit ánimam ejus a morte, et opériet multitúdinem peccatórum.
℣. Verbum Domini.
℟. Deo gratias.
  Čítanie z listu sv. Jakuba apoštola.
Drahí bratia! Vyznávajte sa druh druhovi z hriechov a druh za druha sa modlite, aby ste ozdraveli! Mnoho zmôže a veľmi je účinná modlitba spravodlivého! Eliáš bol človek slabý ako my, ale veľmi sa modlil, aby nepršalo na zemi, a nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa modlil, a nebesá daly dážď a zem priniesla úrodu. Bratia moji, ak by niekto z vás zblúdil od pravdy, a iný ho obráti, nech vie, že kto obráti hriešnika s jeho bludnej cesty, zachráni mu dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.
℣. Slovo Pánovo.
℟. Bohu vďaka.

Alleluia Gregoriánsky chorál Späť
Ž 117, 1
  Aleluja Viac statie sedenie
Ž 118, 1
Allelúja.
Confitémini Domino, quóniam bonus: quóniam in sǽculum misericórdia ejus.
  Aleluja.
Vzdávajte vďaky Pánovi, bo dobrý je, bo jeho milosrdenstvo je naveky.

✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
Luc 11, 5-13
  Evanjelium V. Evanjelium. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
Lk 11, 5-13
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.
℟. Gloria tibi, Domine!
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Quis vestrum habébit amicum, et ibit ad ilIum média nocte, et dicet illi: Amíce, cómmoda mihi tres panes, quóniam amícus meus venit de via ad me, et non hábeo quod ponam ante illum: et ille deíntus respóndens, dicat: Noli mihi moléstus esse, jam óstium clausum est, et púeri mei mecum sunt in cubíli, non possum súrgere, et dare tibi. Et si ille perseveráverit pulsans: dico vobis, etsi non dabit illi surgens, eo quod amícus ejus sit, propter improbitátem tamen ejus surget, et dabit illi, quotquot habet necessários. Et ego dico vobis: Pétite, et dábitur vobis: quǽrite, et inveniétis: pulsáte, et aperiétur vobis. Om-
℣. Verbum Domini.
℟. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Stať zo svätého evanjelia podľa Lukáša.
℟. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak niekto z vás bude mať priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo mi priateľ prišiel s cesty, a nemám mu čo dať. A keby mu ten znútra odpovedal: Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté, a moje deti sú so mnou v posteli. Nemôžem teda vstať a dať ti. No ak ten neprestane klopať, vravím vám, ak aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, jednako pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, koľko potrebuje. Ale aj ja vám hovorím: Pýtajte si, a dajú vám; hľadajte, a nájdete; klopte, a otvoria vám. Lebo každý, kto si pýta, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak voľakoho z vás (ako otca) syn poprosí o chlieb, či mu podá kameň? alebo o rybu, či mu miesto ryby podá hada? alebo ak poprosí o vajce, či mu podá škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o koľko skôr váš Otec nebeský dá Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia.
℣. Slovo Pánovo.
℟. Chvála Tebe, Kriste!
S. Nech slovami evanjeliu sú zahladené naše hriechy.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

✠ ✘ Vyznanie viery Verím v Boha sa vynecháva ✠ statie sedenie

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Ps 108, 30-31
  Obetovanie VII. Obetovanie. Súkromná omšová pobožnosť Viac klacanie
Ž 109, 30-31
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Confitébor Dómino nimis in ore meo: et in médio multórum laudábo eum, qui ástitit a dextris paúperis: ut salvam fáceret a persequéntibus ánimam meam, allelúja.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Svojimi ústami ja veľmi budem oslavovať Pána a v strede mnohých chváliť ho; lebo stál po pravici chudáka, aby pred prenasledovateľmi zachránil moju dušu, aleluja.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ Incenzácia (okiadzanie) obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠
Späť klacanie
℣. Oráte, fratres:
ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem.
℟. Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nominis sui, ad utilitátem quoque nostram, totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ. Amen.
℣. Modlite sa bratia:
aby moja i vaša obeta bola príjemná Bohu Otcu všemohúcemu.
℟. Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na česť a slávu svojho mena, na úžitok tak nám ako aj celej svojej svätej Cirkvi. Amen.

I. Secreta Späť   I. Tichá modlitba klacanie
Hæc múnera, quǽsumus, Dómine, et víncula nostræ pravitátis absólvant, et tuæ nobis misericórdiæ dona concílient.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  Tieto dary, prosíme, Pane, nech rozviažu aj putá našej prevrátenosti aj získajú nám dary tvojho zľutovania.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac
Odporúčané v čase veľkonočnom, na vigílie a cez oktávy (od pondelka po Bielej nedeli po piatok po oktáve Nanebevstúpenia Pána, na vigílie, okrem vigílií mariánskych a vigílie Všetkých svätých, a cez oktávy, okrem oktáv sviatkov mariánskych a oktávy Všetkých svätých):
II.: (W4V) O blahoslavenej Panne Márii
III.: (3CL) Proti prenasledovateľom Cirkvi alebo (DLH) Za pápeža

℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

℣. Sursum corda.
℟. Habemus ad Dominum.
℣. Gratias agamus Domino Deo nostro.
℟. Dignum et justum est.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pán s vami.

℟. I s duchom tvojím.

℣. Hore srdcia!
℟. Máme ich u Pána.
℣. Vzdávajme vďaky Pánu, Bohu nášmu.
℟. Je dôstojné a správne.

VIII. Prefácia. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Præfatio Paschalis. Prefácia veľkonočná ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ XVIII.) ✠ klacanie
》 Alebo spev Sanctus ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth.
Pleni sunt coeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus, qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis. 
Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov.
Plné sú nebesia a zem slávy tvojej.
Hosana na výsostiach.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosana na výsostiach.

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

IX. Pozdvihovanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

X. Spomienka. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie
Nobis quoque peccatóribus fámulis tuis, de multitúdine miseratiónum tuárum sperántibus, partem áliquam et societátem donáre dignéris, cum tuis sanctis Apóstolis et Martýribus: cum Ioánne, Stéphano, Matthía, Bárnaba, Ignátio, Alexándro, Marcellíno, Petro, Felicitáte, Perpétua, Agatha, Lúcia, Agnéte, Cæcília, Anastásia, et ómnibus Sanctis tuis: intra quorum nos consórtium, non æstimátor mériti, sed véniæ, quaesumus, largítor admítte. Per Christum, Dóminum nostrum.   Aj nám, svojim hriešnym služobníkom, ktorí dúfame v hojnosť tvojich zľutovaní, ráč darovať nejakú účasť a spoločenstvo so svojimi svätými Apoštolmi a Mučeníkmi: s Jánom, Štefanom, Matejom, Barnabášom, Ignácom, Alexandrom, Marcelínom, Petrom, Felicitou, Perpétuou, Agatou, Luciou, Agnesou, Cecíliou, Anastáziou a so všetkými svojimi Svätými. Prosíme, pripusť nás do ich spoločnosti nie ako oceňovatel zásluhy, ale ako štedrý darca odpustenia. Skrze Krista, Pána nášho.

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


XI. Otčenáš. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

Orémus.
Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutione formati audemus dicere:

- Pater noster, qui es in caelis,
- Sanctificetur nomen tuum.
- Adveniat regnum tuum.
- Fiat voluntas tua,
- sicut in coelo et in terra.

- Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
- Et dimitte nobis debita nostra,
- sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
- Et ne nos inducas in tentationem:
℟. Sed libera nos a malo. Amen.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

Modlime sa.
Spasiteľnými prikázaniami napomenutí a božskou náukou poučení osmelujeme sa hovoriť:

- Otče náš, ktorý si na nebesiach,
- posväť sa meno tvoje,
- príď kráľovstvo tvoje,
- buď vôľa tvoja
- ako v nebi, tak i na zemi.

- Chlieb náš každodenný daj nám dnes
- a odpusť nám naše viny,
- ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
- a neuveď nás do pokušenia.
℟. Ale zbav nás zlého. Amen.


✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Pax Domini sit semper vobis cum.
℟. Et cum spiritu tuo.

  ℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
℟. I s duchom tvojím.


✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ XVIII.) ✠ klacanie
》 Alebo spev Agnus Dei ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby kňaza pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť
- Confíteor Deo omnipoténti,
- beátæ Maríæ semper Vírgini,
- beáto Michaéli Archángelo,
- beáto Joánni Baptístæ,
- sanctis Apóstolis Petro et Paulo,
- ómnibus Sanctis,
- et tibi, pater:
- quia peccávi nimis
- cogitatióne, verbo et opere:

- Mea culpa,
- mea culpa,
- mea máxima culpa.

- Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem,
- beátum Michaélem Archángelum,
- beátum Joánnem Baptístam,
- sanctos Apóstolos Petrum et Paulum,
- omnes Sanctos,
- et te, pater,
- orare pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

℣. Misereátur vestri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam ætérnam.
℟. Amen.
℣. Indulgéntiam, absolutionem et remissiónem peccatórum vestrórum tríbuat vobis omnípotens et miséricors Dóminus.
℟. Amen.
- Vyznávam všemohúcemu Bohu,
- blahoslavenej Márii vždy Panne,
- blahoslavenému Michalovi archanjelovi,
- blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi,
- svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi,
- všetkým svätým
- i tebe, otče,
- že som veľa zhrešil
- myšlienkami, slovami a skutkami.

- Moja vina,
- moja vina,
- moja preveľká vina!

- Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu,
- blahoslaveného Michala archanjela,
- blahoslaveného Jána Krstiteľa,
- svätých apoštolov Petra a Pavla,
- všetkých svätých
- i teba, otče,
- modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

℣. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a vovedie nás do života večného.
℟. Amen.
℣. Nech nás omilostí všemohúci a milosrdný Pán, nech nás rozhreší a odpustí nám hriechy.
℟. Amen.


XII. Prijímanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť
℣. Ecce Agnus Dei, ecce, qui tollit peccáta mundi.

℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

℣. Ajhľa, Baránok Boží, ajhľa, ktorý sníma hriechy sveta.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

[Vzdychy sv. Ignáca alebo teda modlitba Anima Christi. Duša Kristova – po tom, ako prijmeme Telo Kristovo] klacanie
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
In saecula saeculorum. Amen.

  Duša Kristova, posväť ma;
Telo Kristovo, spas ma;
Krv Kristova, napoj ma;
voda z boku Kristovho, umy ma;
umučenie Kristovo, posilni ma;
ó dobrý Ježišu, vyslyš ma;
do svojich svätých rán skry ma;
nedaj mi odlúčiť sa od Teba;
pred zlým nepriateľom chráň ma;
v hodinu smrti mojej povolaj ma;
dožič mi prísť k Tebe,
aby som Ťa chválil s Tvojimi svätými
na veky vekov. Amen.

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
Luc 11, 9-10
  K prijímaniu
Lk 11, 9-10
Pétite, et accipiétis: quǽrite, et inveniétis: pulsáte, et aperiétur vobis: omnis enim qui petit, áccipit: et qui quærit, ínvenit: et pulsánti aperiétur, allelúja.   Pýtajte si, a dajú vám, hľadajte, a nájdete, klopte, a otvoria vám. Lebo každý, kto si pýta, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria, aleluja.

I. Postcommunio Späť   I. Po prijímaní XIII. Po prijímaní. Súkromná omšová pobožnosť
S. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Vota nostra, quǽsumus, Dóme, pio favóre proséquere: ut, dum dona tua in tribulatióne percípimus, de consolatióne nostra in tuo amóre crescámus.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  S. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Naše prosby, prosíme, Pane, sprevádzaj milostivou priazňou: aby my, ktorí v súžení prijímame tvoje dary, zo svojej útechy rástli sme v láske k tebe.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac
Odporúčané v čase veľkonočnom, na vigílie a cez oktávy (od pondelka po Bielej nedeli po piatok po oktáve Nanebevstúpenia Pána, na vigílie, okrem vigílií mariánskych a vigílie Všetkých svätých, a cez oktávy, okrem oktáv sviatkov mariánskych a oktávy Všetkých svätých):
II.: (W4V) O blahoslavenej Panne Márii
III.: (3CL) Proti prenasledovateľom Cirkvi alebo (DLH) Za pápeža

✠ Benedicámus Dómino. Dobrorečme Pánovi [Namiesto „Ite, missa est“] ✠ statie
Späť
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

℣. Benedicámus Dómino.
℟. Deo gratias.
℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

℣. Dobrorečme Pánovi.
℟. Bohu vďaka.

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica Svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

XIV. Koniec. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

Koniec sv. omše
Omša prosebných dní na Veľké Litánie s procesiou a s obradom svätenia ozimín na sv. Marka (Missa Rogationum in Litaniarum Majorum Processione)

Späť

Klérus a ľud sa v stanovenú rannú hodinu zhromaždia v kostole, všetci so skrúšeným a pokorným srdcom sa krátko poklonia Bohu a modlia sa. Kňaz je oblečený v pluviáli vo farbe, ktorá je zaužívaná aj v ostatných procesiách (okrem procesie na Božie Telo a slávnostné dni, kedy sa používa vlastná farba slávnosti aj v procesii), alebo aspoň v superpelícii so štólou fialovej farby. Sprievod kňazov a duchovenstva, ktorý je oblečený v superpelíciách, stojí spolu a spieva antifónu:


Ordo servandus in litaniarum majorum processione (Ps 68, 17; Ps 68, 2)   Rítus vysluhovania veľkých litánií počas procesie (Ž 69, 17; Ž 69, 2) Späť
(Ps 68, 17) Exáudi nos Dómine, quóniam benígna est misericórdia tua: secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum réspice nos, Dómine.

(Ps 68, 2) Salvum me fac Deus: quóniam intravérunt aquae usque ad ánimam meam.

℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto:
℟. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.
℟. Exáudi nos.

Quo finito, Officians dicat:

℣. Propítius esto peccátis nostris Dómine.
℟. Propter nomen tuum.

Orémus.
Parce Dómine, parce pópulo tuo, ut dignis flagellatiónibus castigátus, in tua semper miseratióne respíret.
Per Christum, Dóminum nostrum.
℟. Amen.
  (Ž 69, 17) Vyslyš nás, Pane, lebo je veľké Tvoje milosrdenstvo. Shliadni na nás, Pane, podľa množstva svojho zmilovania.

(Ž 69, 2) Pomáhaj mi, ó Bože, lebo bieda ako povodeň sa rúti na mňa.

℣. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému:
℟. Ako bolo na začiatku, tak nech je i teraz, i vždcky, i na veky vekov. Amen.
℟. Vyslyš nás.

Keď sa dospieva, ľud stále kľačí, vysluhovateľ sa postaví a povie:

℣. Pane, buď milostivý nám hriešnym.
℟. Pre meno Tvoje.

Modlime sa.
Odpusť, Pane, odpusť ľudu svojmu, aby po súžení, ktorým ho zaslúžene tresceš, stále okrieval (na tele) v tvojom milosrdenstve. Skrze Krista, Pána nášho.
℟. Amen.

Všetci kľačia. Potom dvaja speváci predspevujú litánie o všetkých svätých. Ľud odpovedá to isté, čo speváci predspevujú. Keď sa príde na verš: „Svätá Mária, oroduj za nás“, všetci vstanú a idú v procesii do poľa, kde sú oziminy a bude sa odbavovať svätenie. V čele sa nesie procesný kríž, duchovenstvo a chór, na konci kňaz spolu s miništrantami odetý tak, ako bolo povedané vyššie.
Ak je procesia dlhšia, nech sa opakuje verš litánií „aby si úrody zemské dať a zachovať ráčil“. Keď sa procesia dostane k miestu ozimín na poli, všetci si kľaknú, a ukončia modlitbu litánií tak, že vedúci chóru diskrétne litánie skráti a dospieva.
Následne kňaz posvätí oziminy počas tri razy zopakovaného veršu „Aby si úrodu zemskú dať a za ✠ chovať ráčil, teba prosíme, uslyš nás..“ Chór tento verš takisto tri razy zopakuje.


Litaniæ sanctorum   Litánie o všetkých svätých Späť
» Litaniæ sanctórum «   » Litánie o všetkých svätých «

Kňaz obráti sa tvárou k východu a povie:


I. Ad Orientem (Matth. 6, 24-33)   Rítus vysluhovania veľkých litánií počas procesie (Ž 69, 17; Ž 69, 2) Späť
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo,

cantatur:

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
℟. Glória tibi, Dómine.

In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Nemo potest duóbus dóminis servíre: aut enim unum ódio habébit, et álterum díliget: aut unum sustinébit, et álterum contémnet. Non potéstis Deo servíre et mammónæ. Ideo dico vobis, ne sollíciti sitis ánimæ vestræ quid manducétis, neque córpori vestro quid induámini. Nonne ánima plus est quam esca, et corpus plus quam vestiméntum? Respícite volatília cæli, quóniam non serunt, neque metunt, neque cóngregant in horrea: et Pater vester cæléstis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis illis? Quis autem vestrum cógitans potest adjicere ad statúram suam cúbitum unum? Et de vestiménto quid sollíciti estis? Consideráte lília agri quómodo crescunt: non labórant, neque nent. Dico autem vobis, quóniam nec Sálomon in omni glória sua coopértus est sicut unum ex istis. Si autem fœnum agri, quod hódie est, et cras in clíbanum míttitur, Deus sic vestit, quanto magis vos módicæ fídei? Nolíte ergo sollíciti esse, dicéntes: Quid manducábimus, aut quid bibémus, aut quo operiémur? Hæc enim ómnia gentes inquírunt. Scit enim Pater vester, quia his ómnibus indigétis. Quǽrite ergo primum regnum Dei, et justítiam ejus: et hæc ómnia adjiciéntur vobis.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím,

zaspieva:

Stať zo Svätého Evanjelia podľa Matúša.
℟. Sláva Tebe, Pane.

Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buďto na jedného bude držať a druhým bude pohŕdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mammone. Preto povedám vám: nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac, než jedlo, a telo viac, než rúcho? Pohliadnite na vtáctvo nebeské, že neseje, ani nežne, ani neshromažďuje do stodôl: a Otec váš nebeský kŕmi ho. Či vy nie ste omnoho viac, než ono? A kto z vás premýšľaním môže pridať jeden lakeť k svojej postave? A o rúcho čo ste ustarostení? Pozrite si ľalie poľné, jako rastú; nepracujú, ani nepradú; a povedám vám, že ani Šalamún vo všetkej svojej sláve nebol tak zaodetý, jako jedna z nich. Poneváč teda trávu poľnú, ktorá dnes je a zajtra sa hodí do pece, tak šatí Boh, čím viac vás, maloverní. Nebuďte teda ustarostení, hovoriac: Čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme? Lebo toto všetko pohani vyhľadávajú. Vie totižto váš Otec, že všetko toto potrebujete. Hľadajte teda najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a toto všetko sa vám pridá.

Po skončení evanjelia, zaspieva responzórium:


I. Responsorium (Ioann 1, 14 et 1)   I. Responzórium (Jn 1, 14 a 1) Späť
℟. Verbum caro factum est, et habitávit in nobis: * Et vídimus glóriam ejus, glóriam quasi Unigéniti a Patre, -** Plenum grátiæ et veritátis.
℣. In princípio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.
*Et vídimus glóriam ejus, glóriam quasi Unigéniti a Patre,
℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
** Plenum grátiæ et veritátis.

Deinde Sacerdos dicit Orationem.

Orémus.
Béne dic, Dómine, hane creatúram ségetum, ut sit remédium salutáre humáno géneri: et præsta per intercessiónem nóminis tui gloriósi, ut quicúmque ex ea súmpserint, sanitátem mentis et córporis, animáque tutélam percípiant.
Per Christum, Dóminum nostrum.
℟. Amen.
  ℟. Slovo telom sa stalo a prebývalo medzi nami, * takže sme hľadeli na jeho slávu, ako na slávu jednorodeného Otcovho Syna, ** lebo bol plný milosti a pravdy.
℣. Na počiatku bolo Slovo, a Slovo bolo u Boha, a Bohom bolo Slovo.
* Takže sme hľadeli na jeho slávu, ako na slávu jednorodeného Otcovho Syna,
℣. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
** Lebo bol plný milosti a pravdy.

Potom kňaz povie modlitbu.

Modlime sa.
Po žehnaj, Pane, tieto siatiny, aby boly ľudskému pokoleniu spasiteľným a zdravým pokrmom. A skrze vzývanie slávneho mena Tvojho dožič, aby všetci, ktorí z nich budú požívať, dosiahli zdravie a ochranu na tele i na duši.
Skrze Krista, Pána nášho.
℟. Amen.

Kňaz obráti sa tvárou k juhu a povie:


II. Ad Meridiem (Marc. 16, 14-20)   II. Na juh (Mk 16, 14-20) Späť
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo,

cantatur:

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Marcum.
℟. Glória tibi, Dómine.

In illo témpore: Recumbéntibus úndecim discípulis, appáruit illis Jesus, et exprobrávit incredulitátem eórum et durítiam cordis; quia iis, qui víderant eum resurrexísse, non credidérunt. Et dixit eis: Eúntes in mundum univérsum, prædicáte Evangélium omni creatúræ. Qui credíderit, et baptizátus fúerit, salvus erit: qui vero non credíderit, condemnábitur. Signa autem eos, qui credíderint, hæc sequéntur: In nómine meo dæmónia ejícient: linguis loquéntur novis: serpéntes tollent: et si mortíferum quid bíberint, non eis nocébit: super ægros manus impónent, et bene habébunt. Et Dóminus quidem Jesus, postquam locútus est eis, assúmptus est in cælum, et sedet a dextris Dei. Illi autem profécti, prædicavérunt ubique, Dómino cooperánte, et sermónem confirmánte, sequéntibus signis.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím,

zaspieva:

Stať zo Svätého Evanjelia podľa Marka.
℟. Sláva Tebe, Pane.

Za onoho času: Naposledy, keď jedenásti stolovali, zjavil sa a vytýkal im ich neveru a tvrdosť srdca, že tým, ktorí ho videli po vzkriesení, neverili. A riekol im: Iďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu; kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude zatratený. A tých, ktorí uveria, tieto znamenia budú nasledovať: V mojom mene budú vyháňať diabolstvá, novými jazykmi mluviť, hadov dvíhať, a keď niečo smrtonosného vypijú, neuškodí im; na chorých budú ruky vkladať, a tí budú sa dobre mať. A Pán (Ježiš) síce, keď im dorozprával, vzatý bol do neba a sedí na pravici Božej, a oni odišli a kázali všade, a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval ich kázanie znameniami, ktoré zatým nasledovaly.

Po skončení evanjelia, zaspieva responzórium:


II. Responsorium (Matt 16, 16; 15-16 et Matt 28, 19)   II. Responzórium (Mt 16, 16; 15-16 a Mt 28, 19) Späť
℟. Ite in univérsum orbem, et praedicáte dicéntes: allelúja. * Qui credíderit, et baptizátus fúerit, salvus erit. ** Allelúja, allelúja, allelúja.
℣. In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.
* Qui credíderit, et baptizátus fúerit, salvus erit, allelúja.
℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
** Allelúja, allelúja, allelúja.

Deinde Sacerdos dicit Orationem.

Orémus.
Omnípotens, sempitérne Deus, árbiter throni, qui molem teræ ex níhilo pendéntem gubérnas, et ad usum humáni géneris, corporísque sustentatiónem, agros opéribus exeólere jussísti: misericórdiam tuam súpplices exorámus, ut quidquid in hos agros salúbriter seminátum atque plantátum est, aspéctu tuæ cleméntiæ prospícias, et áëris tempériem misericórditer moderári dignéris: ut resecáto, atque absórpto ómnium tribulórum, spinarúmque squalóre, efficiátur fœeúndum, et ad maturitátem perféctam tríbuas perveníre: ut nos fámuli tui, licet indígni, úberem tuórum donórum fructum cum gratiárum actióne percipiéntes, débitas, atque acceptábiles sancto nómini tuo laudes reférre mereámur.
Per Christum, Dóminum nostrum.
℟. Amen.
  ℟. Iďte do celého sveta a hlásajte toto: aleluja. * Kto uverí a dá sa pokrstiť, ten bude spasený. ** Aleluja, aleluja, aleluja.
℣. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
* Kto uverí a dá sa pokrstiť, ten bude spasený, aleluja.
℣. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému.
** Aleluja, aleluja, aleluja.

Potom kňaz povie modlitbu.

Modlime sa.
Všemohúci večný Bože, ktorý sedíš na tróne a riadiš celú našu zem, z ničoho stvorenú, Ty si aj to rozkázal, aby sa polia obrábaly na osoh ľudskému pokoleniu a na výživu tela. Ponížene prosíme milosrdenstvo Tvoje, shliadni okom svojej dobrotivosti na všetko, čo je zasiate a zasadené na týchto poliach, ráč dať milostive mierne počasie, vykoreň a znivoč každú naničhodnú bodľač a tŕnie a dožič, aby obilie bolo hojné a úplne dozrelo, žeby sme my, Tvoji, hoci nehodní, sluhovia s vďačnosťou požívali hojné ovocie Tvojich darov a slušne i dôstojne chvály vzdávali Tvojmu svätému menu.
Skrze Krista, Pána nášho.
℟. Amen.

Kňaz sa po dvoch evanjeliách obráti tvárou k západu a povie:


III. Ad Occidentem (Luc. 11, 10-13)   III. Na západ (Lk 11, 10-13) Späť
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo,

cantatur:

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.
℟. Glória tibi, Dómine.

In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Pétite, et dábitur vobis; quǽrite, et inveniétis; pulsáte, et aperiétur vobis. Omnis enim, qui petit, áccipit; et qui quærit, invenit; et pulsánti aperiétur. Quis autem ex vobis patrem petit panem: numquid lápidem dabit illi? Aut piscem: numquid pro pisce serpéntem dabit illi? Aut si petíerit ovum: numquid pórriget illi scorpiónem? Si ergo vos, cum sitis mali, nostis bona data dare fíliis vestris: quanto magis Páter vester de cælo dabit spíritum bonum peténtibus se?
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím,

zaspieva:

Stať zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša.
℟. Sláva Tebe, Pane.

Lebo každý kto si pýta, dostane; a kto hľadá, nájde; a klopajúcemu otvorí sa. A keď kto z vás pýta si od otca chleba, či mu dá kameň? Alebo rybu, či miesto ryby dá mu hada? Alebo keď bude si pýtať vajce, či mu podá štúra? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dobré dary dávať svojim deťom: čím viac Otec váš nebeský dá dobrého ducha tým, ktorí ho prosia.

Po skončení evanjelia, zaspieva responzórium:


III. Responsorium   III. Responzórium Späť
℟. Felix namque es sacra Virgo María, et omni laude digníssima: * Quia ex te ortus est Sol justitiæ ** Christus Deus noster.
℣. Ora pro pópulo, intérveni pro clero, intercéde pro devóto femineo sexu: séntiant omnes tuum juvámen, quicúmque célebrant tuam sanctam commemoratiónem.
* Quia ex te ortus est Sol justitiæ noster.
℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
** Christus Deus noster.

Deinde Sacerdos dicit Orationem.

Orémus.
Te Dómine pétimus et rogámus, ut hos fructus séminum, tuis óculis serénis, hilaríque vultu aspícere dignéris. Sicut enim testátus es per fámulum tuum Móysen fíliis Israel, ut egréssi e terra Ægýpti in terram, quam eis datúrus eras, primítias frúctuum suórum offérrent Sacerdótibus benedicéndas: sie nos orámus auxílium misericórdiæ tuæ super has ségetes, ut non grando eas succídat, non turbo subvértat, non vis tempestátis detrúncet, non áëris serénitas exástuet, et inundátio pluviárum non extérminet; sed incólumes conservándo, pro usu animárum et córporum hóminum, ad pleníssimam maturitátem perdúcere dignéris.
Per Christum, Dóminum nostrum.
℟. Amen.
  ℟. Šťastná si zaiste, svätá Panna Mária, a všetkej chvály najhodnejšia * lebo z teba vyšlo Slnce spravodlivosti, ** Kristus, Boh náš.
℣. Pros za ľud, primlúvaj sa za kňazov, oroduj za zbožné ženské pokolenie, nech tvoju pomoc pocítia všetci, ktoríkoľvek slávia tvoju svätú pamiatku.
* Lebo z teba vyšlo Slnce spravodlivosti,
℣. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému.
** Kristus, Boh náš.

Potom kňaz povie modlitbu.

Modlime sa.
K Tebe, Pane, voláme a Teba prosíme: Ráč pozrieť na tieto siatiny ľúbezným okom a milou tvárou. Ako si skrze svojho služobníka, Mojžiša, rozkázal synom Izraelským, aby príduc z Egypta do zasľúbenej zeme, prvotiny plodín obetovali kňazom na požehnanie, tak aj my prosíme, ráč milostive ochraňovať tieto oziminy, aby ich búrka nezbila, ani príval nevyvrátil, ani víchor nevykorenil, ani úpek slnca nespálil, ani povodeň nezobrala; ale zachovaj ich neporušené a nechaj ich úplne dozrieť na osoh ľuďom pre dušu i telo.
Skrze Krista, Pána nášho.
℟. Amen.

Po tomto evanjeliu obráti sa tvárou k severu a povie:


IV. Ad Septentronalem (Marc. 11, 22-26)   IV. Na sever (Mk. 11, 22-26) Späť
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo,

cantatur:

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Marcum.
℟. Glória tibi, Dómine.

In illo témpore: Dixit Jesus discipulis suis: Habéte fidem Dei. Amen, dico vobis, quia, quicúmque dixerit huic monti: Tóllere et mittere in mare, et non hæsitáverit in corde suo, sed credíderit, quia, quodcúmque díxerit, fiat, fiet ei. Proptérea dico vobis: Omnia quæcúmque orántes pétitis, crédite quia accipiétis, et evénient vobis. Et cum stábitis ad orándum, dimittite, si quid habétis advérsus áliquem: ut et Páter vester, qui in cælis est, dimíttat vobis peccáta vestra. Quod si vos non dimiséritis: nec Páter vester, qui in cælis est, dimíttet vobis peccáta vestra.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím,

zaspieva:

Stať zo Svätého Evanjelia podľa Marka.
℟. Sláva Tebe, Pane.

Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Majte vieru v Boha. Veru, povedám vám, že ktokoľvek povie tejto hore: zdvihni sa a hoď sa do mora, a nebude pochybovať vo svojom srdci, lež veriť, že sa stane, čokoľvek povie, stane sa mu. Preto povedám vám: všetko, čokoľvek žiadate v modlitbe, verte, že dostanete, a stane sa vám. A keď si stanete modliť sa, odpustite, jak máte čo proti komu, aby i váš Otec, ktorý je v nebesách, odpustil vám vaše hriechy. Jestliže vy neodpustíte, ani váš Otec, ktorý je v nebesách, neodpustí vám vaše hriechy.

Po skončení evanjelia, zaspieva responzórium: Viac


IV. Responsorium (Matt 11, 11; Luc 1, 76; Ioann 1, 6)   IV. Responzórium (Mt 11, 11; Lk 1, 76; Jn 1, 6) Späť
℟. Inter natos mulierum non surréxit major Joánne Baptísta, * Qui viam Dómini præparávit in erémo.
℣. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joánnes.
* Qui viam Dómini præparávit in erémo.
℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
* Qui viam Dómini præparávit in erémo.

Orémus.
Dómine sancte, Páter omnípotens, ætérne Deus, quǽsumus, emítte sanctos Angelos tuos, ut deféndant ségetes nostras a vérmibus, ab ávibus, et locústis: ut magnificétur nomen tuum, Deus, in omni loco.
Per Christum, Dóminum nostrum.
℟. Amen.
  ℟. Medzi narodenými zo žien nebolo väčšieho nad Jána Krstiteľa, * ktorý pripravoval cestu Pánovu na púšti.
Od Boha bol poslaný muž, ktorý sa volal Ján.
* Ktorý pripravoval cestu Pánovu na púšti.
℣. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému.
* Ktorý pripravoval cestu Pánovu na púšti.

Modlime sa.
Svätý Pane, všemohúci Otče, večný Bože, prosíme Ťa, sošli svojich svätých anjelov, aby ochraňovali naše siatiny od chrobákov, vtákov a kobyliek, aby bolo zvelebované meno Tvoje, Bože, na každom mieste.
Skrze Krista , Pána nášho.
℟. Amen.

Benedictio actus segetes   Akt požehnania ozimín Späť
Subjungatur Oratio pro Vinearum benedictione, ubi sunt Vineta:

***

Orémus.
Deus, qui spirituális Víneæ tuæ toto terrárum orbe pálmites extendisti: móntium nostrórum cultúram ad boni óperis fructum próvehe; his quoque Víneis bene dictiónis tuæ rorem infúnde, et a cunctis prótege infestatiónibus, augéque frúctuum eárum largitátem.
Per Christum, Dóminum nostrum.
℟. Amen.

***

Orémus.
Dómine sancte, Páter omnípotens, ætérne Deus, qui cælum, et terram, mare, et ómnia creásti: te súpplices exorámus; ut fructum hune terrénum bene dícere, et sancti ficáre, et multiplicáre dignéris. Répleas nostra cellária, sive habitácula, plenitúdine fruménti et vini: ut, lætántes in eis, referámus tibi laudes et grátias.
Per Christum, Dóminum nostrum.
℟. Amen.

Benedíctio Dei omnipoténtis, Pa tris, et Fí lii, et Spíritus Sancti, descéndat super hanc creatúram ségetum, et máneat semper.
℟. Amen.

℣. Benedicámus Dómino, allelúja, allelúja, allelúja.
℟. Deo grátias, allelúja, allelúja, allelúja.

Et aspergit Sacerdos segetes versus omnes quatuor mundi partes aqua benedicta, ac thurificat.
  Ak sú v kraji vinice, pripojí sa i táto modlitba:

***

Modlime sa.
Bože, ktorý si po celom svete rozmnožil ratolesti svojej duchovnej vinice, daj sadom našich vŕškov hojnú úrodu a vylej rosu svojho po žehnania na tieto vinohrady, ochraňuj ich od všetkých nehôd a rozhojni ich úrodu.
Skrze Krista, Pána nášho.
℟. Amen.

***

Modlime sa.
Svätý Pane, všemohúci Otče, večný Bože, ktorý si stvoril nebo, zem, more a všetko, pokorne Ťa prosíme, ráč tento zemský plod po žehnať, a po svätiť a rozmnožiť; naplň naše pivnice a domy hojným obilím a vínom, aby sme nimi obveselení vzdávali Tebe chvály a vďaky.
Skrze Krista, Pána nášho.
℟. Amen.

Požehnanie všemohúceho Boha, Otca, i Syna i Ducha Svätého nech sa vyleje na tieto oziminy a zotrvá vždycky.
℟. Amen.

℣. Chváľme Pána, aleluja, aleluja, aleluja.
℟. Bohu vďaky, aleluja, aleluja, aleluja.

Kňaz pokropí a okadí oziminy smerom na štyri strany sveta.

Procesia odchádza do chrámu. Chór zaspieva antifónu:


Antiphona   Antifóna Späť
Aufer a nobis, Dómine, cunctas iniquitátes nostras, ut mereámur puris méntibus introíre ad Sancta Sanctórum.

Respondet Clerus:

Exáudi, exáudi, exáudi, Dómine, preces nostras.
  Zbav nás, Pane, všetkých našich neprávostí, aby sme s čistou mysľou mohli pristúpiť k svätostánku.

Speváci odpovedajú:

Vyslyš, vyslyš, vyslyš, ó Pane, prosby naše!

Potom sa spievajú Litánie o najsvätejšom mene Ježiš:


Litaniæ Sanctissimi Nominis Iesu   Litánie o najsvätejšom mene Ježiš Späť
Et præcinentes immediate addunt ex Litaniis de Ssmo Nomine Jesu «:

Páter de cælis, Deus, miserére nobis.

Respondetur:

Miserére, miserére, miserére pópulo tuo, quem redemísti, Christe, Sánguine tuo; ne in ætérnum irascáris nobis.
Exáudi, exáudi, exáudi, Dómine, preces nostras.

Et hoc ipsum respondebitur ad singulos Versus Litaniarum harum, in reversione Processionis ad Ecclesiam.

Loco Litaniarum de Ssmo Nomine Jesu, pro consuetudine locorum possunt cantari prosæ, aut aliæ Cantiones, a fideli populo in regressu Processionum cantari solitæ, et ab Ordinario approbatæ.
  Potom sa spievajú » Litánie o Najsvätejšom Mene Ježiš « s prosbou o zmilovanie:

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.

Odpovedá sa:

Zmiluj sa, zmiluj sa, zmiluj sa nad ľudom svojím, ktorýs' vykúpil krvou predrahou, - bys' na nás hnevať nikdy sa neráčil.
Vyslyš, vyslyš, vyslyš, ó Pane, prosby naše!

Takto sa bude odpovedať na jednotlivé verše litánií pri návrate procesie do kostola.

Ak to schválil ordinár, namiesto litánií o najsv. mene Ježiš môže ľud pri návrate procesie do kostola i sám podľa miestnych zvyklostí spievať prózu, alebo iné piesne. [u nás je to napr. pieseň JKS 485, 486, 487, 488 a 490 až 497].

Neďaleko kostola začne sa však spievať hymnus „Te Deum laudámus“:


Te Deum laudámus   Teba Boha chválime Späť
Te Deum laudámus » 541 - Te Deum laudámus «
  525 - Teba, Boha, chválime » 525 - Teba, Boha, chválime «

Po Te Deum sa bezprostredne, už v kostole, spieva antifóna „Regína cæli, laetáre“:


Regina cæli, lætáre   Raduj sa, nebies Kráľovná Späť
Regína cæli lætáre (veľkonočná) » Regína cæli lætáre (veľkonočná) «
312 - Raduj sa, nebies Kráľovná » 312 - Raduj sa, nebies Kráľovná »
313 - Raduj sa, nebies Kráľovná [Trnavský] » 313 - Raduj sa, nebies Kráľovná [Trnavský] «
  Regína cæli lætáre (veľkonočná) » Regína cæli lætáre (veľkonočná) «
312 - Raduj sa, nebies Kráľovná » 312 - Raduj sa, nebies Kráľovná »
313 - Raduj sa, nebies Kráľovná [Trnavský] » 313 - Raduj sa, nebies Kráľovná [Trnavský] «

Teraz nasledujú verše a modlitby:


Záverečné modlitby   Záverečné modlitby Späť
℣. Benedicámus Patrem, et Fílium, cum Sancto Spíritu.
℟. Laudémus, et superexaltémus eum in sǽcula.
℣. Dómine, exáudi oratiónem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.

℣. Gaude et lætáre, Virgo María, allelúja.
℟. Quia surréxit Dóminus vere, allelúja.

℣. Dómine vobíscum.
℟. Et cum spirítu tuo.

Orémus.
Deus, cujus misericórdiæ non est númerus, et bonitátis infinítus est thesáurus: piíssimæ Majestáti tuæ pro collátis donis grátias ágimus, tuam semper cleméntiam
exorántes; ut, qui peténtibus postuláta concédis, eósdem non déserens, ad prǽmia futúra dispónas.

Deus, qui per Resurrectiónem Fílii tui,
ómini nostri Jesu Christi, mundum lætificáre dignátus es: præsta, quǽsumus; ut per ejus Genitrícem, Vírginem Maríam,
perpétuæ capiámus gáudia vitæ.
Per eúndem Christum, Dóminum nostrum.
℟. Amen.

℣. Divínum auxílium máneat semper nobíscum.
℟. Amen.
  ℣. Dobrorečme Otcu i Synu so Svätým Duchom.
℟. Chválime ho a vyvyšujme ho na veky.
℣. Pane, vyslyš modlitbu moju.
℟. A volanie moje nech dôjde ku tebe.

℣. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
℟. Lebo vstal zmŕtvych Pán skutočne, aleluja.

℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

Modlime sa.
Bože, ktorého milosrdenstvo je nespočetné a dobrota je nekonečne bohatá: tvojej preláskavej velebnosti poďakúvame za udelené dary, pričom vždy prosíme tvoju dobrotivosť, aby ty, ktorý vyhovuješ prosbám prosebníkov; neopustil si ich, ale uspôsobil na budúce odmeny.

Bože, ktorý zmŕtvychvstaním Syna svojho, Pána nášho, Ježiša Krista, ráčil si potešiť svet: dožič, prosíme; aby skrze jeho Rodičku, Pannu Máriu, dosiahli sme radosti večného života.
Skrze tohože Krista, Pána nášho.
℟. Amen.

℣. Pomoc Božia nech zostáva vždy s nami.
℟. Amen.

Súvisiace omšové formuláre:


 

Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Alleluja Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.tradi.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.