Omša za ženícha a nevestu s obradom vysluhovania sviatosti manželskej a s obradom vádzky III. [vo veľkonočnom čase]

Missa pro Sponso et Sponsa apud Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum et apud Ritus Introducendi Novam Nuptam in Templum post Nuptias III.

Deus Israel conjúngat vos


Súvisiace formuláre:
Podľa misálu:   Kód:
V03-TAA-UW6-000-L1Z
Missale Romanum. Romae: Editio Typica, 1962. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 23 Iunii 1962. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
Str.
RRS 1937
129*-135* 127*-133* [75]-[77] 250-268

Podľa starobylej obyčaje Cirkvi novomanželia sa zúčastnia na sv. omši, im venovanej, v ktorej dostanú osobitné požehnanie.

Táto omša je dovolená ako súkromná votívna omša (bez glórie a kréda a s troma oráciami) okrem tzv. „uzavretého času“ čiže adventu a Veľkého pôstu. Biskup ju odôvodnene môže povoliť aj v čase uzavretom. Zakázaná je v nedeľu, v prikázané sviatky, v dvoj. sviatky I. a II. triedy, v privilegovaných oktávach 1. a 2. stupňa, v privil. férie a vigílie a v deň Dušičiek. Ale aj v takéto dni môže sa slúžiť vo forme omše dňa s oráciou tejto omše a pod spoločným zakončením s oráciou dňa.

Boh spája manželstvá (intr.). Manželstvo je obrazom spojenia Krista s Cirkvou (lekc.), a preto je nerozlučiteľné (ev.). Manželia ukladajú svoj manželský život do rúk Kristových (of.), ktorý ich pri sv. prijímaní spája sväzkom svojho požehnania a ochraňuje trvalým pokojom v zákonitom spoločenstve (kom.).

Odporúčané čítanie:
dokument Encyklika Casti connubii. O kresťanskom manželstve (pápež Pius XI.)

Partibus de S. Missa. Časti sv. omše

Interaktívne záložky
I. Predomša slova. Omša katechumenov
Príprava: Vidi Aquam - Zrel som vodu [namiesto „Asperges me“] | Introitus - Pristup - Vstup |
Bohoslužba modlitbová: Kýrie, eléison - Gospodi, pomiluj - Pane, zmiluj sa | Gloria in excelsis Deo - Slava va višńich Bogu - Sláva Bohu na výsostiach | Oratio - Molitva - Modlitba |
Bohoslužba poučná: Lectio - Čtenje - Čítanie | Alleluia - Alleluja - Aleluja | Sequéntia sancti Evangélii - Poslědovanje svetago Evangelija - Stať zo svätého Evanjelia | Credo in unum Deum - Věruju v jedinago Boga - Verím v jedného Boha |

II. Omša obety
Obetná príprava: Offertorium - Prinos - Obetovanie | Orate Fratres - Modlite sa bratia | Secreta - Tajnaja - Tichá modlitba |
Obetný úkon: Prefatio - Prědslovje - Prefácia | Sanctus, sanctus, sanctus - Svet, svet, svet - Svätý, svätý, svätý | Canon Misæ - Pravilo Misi - Omšové pravidlo |
Obetná hostina: Pater Noster - Otče naš - Otče náš | Agnus Dei - Aganče boži - Baránok Boží | Confíteor - I spovědaju se - Vyznávam | Dómine, non sum dignus - Gospodi, něsam dostojan - Pane, nie som hodný | Communio - Pričešćenje - K prijímaniu | Postcommunio - Popričešćenje - Po prijímaní |
Záver: Ite, missa est - Iděte, Misa jest - Iďte, prepúšťam vás | Ultimum Evangelium - Začelo svetago Evangelja ot Ivana - Posledné evanjelium | Oratio Devotissima S. Leonis XIII. Papæ | Mariánska antifóna: Regína cæli lætáre. Raduj sa nebies Kráľovná (veľkonočná)

Proprium Missæ. Menlivé časti sv. omše

Podľa liturgického obdobia a svätých
Proprium de tempore súkromná votívna II. triedy T0601 Tempus Paschatis
Int. Lect. Alle. Evan. Ofer. Com.
Tob 7, 15; Tob 8, 19; Ž 128, 1 Ef 5, 22-33 Ž 20, 3; Ž 134, 3 Mt 19, 3-6 Ž 31, 15-16 Ž 128, 4; 6

Ordinarium Missæ. Ordinárium sv. omše

Spevy gregoriánskeho chorálu podľa Rímskeho graduálu
In festis classis II. Na sviatky II. triedy
Odporúčané zostavy podľa Kyriále z r. 1961:
Kyr. Glo. Cre. San. Agn. Ite Ben.
IV. Cunctipotens Genitor Deus (KYR04) - -
V. Kyrie magnæ Deus potentiæ (KYR05) - -
VI. Kyrie Rex Genitor (KYR06) - -
VII. Kyrie Rex splendens (KYR07) - -
VIII. de Angelis (KYR08) - -
Spevy podľa ľubovôle (1961):
Zobraz zoznam spevov podľa ľubovôle

Omšová pieseň podľa JKS: Viac Int. Gló. Kré. Ofe. San.
507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám 507, 1 507, 2 507, 3 507, 4 507, 5

Po premenení: Na Agnus Dei: Na prijímanie:
507, 6 507, 7
507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám 507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám 507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

Ruženec Blahoslavenej Panny Márie. Rosarium de Beata Virgine Maria Sviatosť pokánia. De Sacramento Pœnitentiæ Krížová cesta. Via Crucis

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY

Tabuľka vnorených prvkov:

TITULUS IX. CAPUT I. De sacramento matrimonii. Sviatosť manželstva Viac


TITULUS IX. CAPUT II. Ritus celebrandi matrimonii sacramentum. Obrad vysluhovania sviatosti manželskej Viac


Matrimonium quaestiones Viac   Sobášne otázky Späť
Ad sponsum:

℣. Ako sa voláš?
℟. N. N. (povie svoje meno)
℣. Pýtam sa ťa na tvoju kresťanskú vieru, aby si mi povedal, či okrem tuná prítomnej nevesty svojej, si sa nezaviazal manželským sľubom žiadnej inej osobe?
℟. Nie.
℣. Či ťa skutkom alebo slovom nikto nenútil k tomuto manželstvu?
℟. Nie.
℣. Pýtam sa ťa znova na tvoju kresťanskú vieru, či niet medzi vami nejakého krvného priateľstva, švagrovstva, kmotrovstva alebo nejakej inej prekážky, pre ktorú by ste platné manželstvo spolu uzavrieť nemohli?
℟. Nie.
℣. Pýtam sa ťa teda pred Cirkvou svätou, či chceš tuná prítomnú svoju nevestu prijať za zákonitú manželku svoju?
℟. Chcem.

Ad sponsam:

℣. Ako sa voláš?
℟. N. N. (povie svoje meno)
℣. Pýtam sa ťa na tvoju kresťanskú vieru, aby si mi povedala, či okrem tuná prítomného ženícha svojho, nezaviazala si sa manželským sľubom žiadnej inej osobe?
℟. Nie.
℣. Či ťa skutkom alebo slovom nikto nenútil k tomuto manželstvu?
℟. Nie.
℣. Pýtam sa ťa znova na tvoju kresťanskú vieru, či niet medzi vami nejakého krvného priateľstva, švagrovstva, kmotrovstva alebo nejakej inej prekážky, pre ktorú by ste platné manželstvo spolu uzavrieť nemohli?
℟. Nie.
℣. Pýtam sa ťa teda pred Cirkvou svätou, či chceš tuná prítomného svojho ženícha prijať za zákonitého manžela svojho?
℟. Chcem.
  K snúbencovi:

℣. Ako sa voláš?
℟. N. N. (povie svoje meno)
℣. Pýtam sa ťa na tvoju kresťanskú vieru, aby si mi povedal, či okrem tuná prítomnej nevesty svojej, si sa nezaviazal manželským sľubom žiadnej inej osobe?
℟. Nie.
℣. Či ťa skutkom alebo slovom nikto nenútil k tomuto manželstvu?
℟. Nie.
℣. Pýtam sa ťa znova na tvoju kresťanskú vieru, či niet medzi vami nejakého krvného priateľstva, švagrovstva, kmotrovstva alebo nejakej inej prekážky, pre ktorú by ste platné manželstvo spolu uzavrieť nemohli?
℟. Nie.
℣. Pýtam sa ťa teda pred Cirkvou svätou, či chceš tuná prítomnú svoju nevestu prijať za zákonitú manželku svoju?
℟. Chcem.

K snúbenici:

℣. Ako sa voláš?
℟. N. N. (povie svoje meno)
℣. Pýtam sa ťa na tvoju kresťanskú vieru, aby si mi povedala, či okrem tuná prítomného ženícha svojho, nezaviazala si sa manželským sľubom žiadnej inej osobe?
℟. Nie.
℣. Či ťa skutkom alebo slovom nikto nenútil k tomuto manželstvu?
℟. Nie.
℣. Pýtam sa ťa znova na tvoju kresťanskú vieru, či niet medzi vami nejakého krvného priateľstva, švagrovstva, kmotrovstva alebo nejakej inej prekážky, pre ktorú by ste platné manželstvo spolu uzavrieť nemohli?
℟. Nie.
℣. Pýtam sa ťa teda pred Cirkvou svätou, či chceš tuná prítomného svojho ženícha prijať za zákonitého manžela svojho?
℟. Chcem.

Po tomto poslednom súhlase vyzve farár ženícha a nevestu, aby svoje prstene položili na oltár a on ich požehná slovami:


Benedictio Anulorum   Požehnanie prsteňov Späť
℣. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
℟. Qui fecit caelum et terram.
℣. Domine exáudi oratiónem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

Orémus.
Bene dic Domine hos ánnulos, quos in tuo nomine bene dicimus, ut qui eos gestáverint, in tua pace consistant, et in tua voluntáte permanent, et in tuo amore vivant, et senescant, et multiplicéntur in longitúdine diérum.
Per Christum Dominum nostrum.
℟. Amen

Orémus.
Creátor et conservátor humánni géneris, dátor grátiae spirituális: tu, Domine, mitte Spiritum Sanctum tuum Paráclitum de caelis super hos ánnulos: ut armáti virtúte caeléstis defensionis, illis, qui eos portáverint, proficiant ad salútem.
Per Christum Dominum nostrum.
℟. Amen
  ℣. Pomoc naša v mene Pánovom.
℟. Ktorý stvoril nebo i zem.
℣. Pane, vyslyš modlitbu moju.
℟. A volanie moje nech príde k Tebe.
℣. Pán s vami
℟. I s duchom tvojím.

Modlime sa.
Po žehnaj, Pane, tieto prstene, ktoré v mene Tvojom po žehnávame, aby tí, čo ich nosiť budú, v Tvojom pokoji zotrvávali, Tvoju vôľu konali, Teba milovali, a aby dlho žili a množili sa na mnohé roky.
Skrze Krista Pána nášho.
℟. Amen

Modlime sa.
Bože, Tvorca a udržovateľ ľudského pokolenia, darca duševnej milosti, pošli ochranného Ducha svojho svätého z neba na tieto prstene, aby vyzbrojené silou nebeskej ochrany slúžili nositeľom svojim na spásu.
Skrze Krista Pána nášho.
℟. Amen

Následne kňaz pokropí prstene svätenou vodou, urobiac nad nimi znak kríža. Potom ženích nastokne neveste prsteň svojou pravou rukou na jej prst, ktorý sa nazýva prstenník. Podobne, nevesta nastokne prsteň svojou pravou rukou na prst ženícha. Obaja pritom hovoria: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. (V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.)


Benedictio nubentium Viac   Požehnanie na manželstvo Späť
℣. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
℟. Qui fecit caelum et terram.
℣. Confírma hoc, Deus, quod operátus es in nobis.
℟. A templo sancto tuo, quod est in Jerúsalem.
℣. Benedícti sitis a Domino.
℟. Qui fecit mundum ex níhilo.

Orémus.
Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, bénedic hos fámulos tuos, et sémina semen vitae in méntibus eorum: ut, quidquid pro sua utilitáte didicerint, hoc fácere cúpiant. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Recuperatorem hominum, Filium tuum unigénitum:
Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spiritus Sancti Deus, per omnia saécula saeculorum.
℟. Amen

Psalmus 127

Beáti omnes, qui timent Dóminum, * qui ámbulant in viis ejus.
Labóres mánuum, tuárum quia manducábis: *
beátus es, et bene tibi erit.
Uxor tua sicut vitis abúndans, * in latéribus domus tuae.
Fílii tui novéllae olivárum, * in circúitu mensae tuae.
Ecce, sic benedicétur homo, * qui timent Dóminum.
Benedicat tibi Dóminus ex Sion: *
et vídeas bona Jerúsalem ómnibus diébus vitae tuae.
Et vídeas fílios filiórum tuórum, * pacem super Israel.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto, Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Páter noster (secreto usque ad)
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

℣. Et ne nos inducas in tentationem:
℟. Sed libera nos a malo.
℣. Salvos fac servos tuos.
℟. Deus meus, sperántes in te.
℣. Mitte eis, Domine, auxílium de sancto.
℟. Et de Sion tuére eos.
℣. Esto eis, Domine, turris fortitúdinis.
℟. A fácie inimici.

℣. Domine, exáudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dominus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

Orémus.
Réspice quaésumus, Domine, super hanc conventionem de caelo sancto tuo: et sicut Tobíam et Saram, Angelo pacis comitánte, protegébas, ita et istos a mortífera daémonum infestatione protegas, et ab eis mentis et corporis adversitátes repállas; ut, munímine tuo protécti, laudent nomen tuum sanctum, quod est benedíctum, in saécula saeculorum.
℟. Amen.

Orémus.
Adésto, Domine, supplicantionibus nostris: et institútis tuis, quibus propagationem humánni géneris ordinásti, benignus assíste; ut, auod te auctore júngitur, te auxiliánte servétur.
Per Christum, Dominum nostrum.
℟. Amen

Orémus.
Bene dic, Domine Jesu Christe, hunc fámulum et hanc fámulam tuam: sicut benedixisti famílias filiorum Israel per orationem Moysi, ut veniéntes per mare rubrum in conspéctu Pharaonis salvi fíerent, ita et hi in cospéctu tuo salvi fiant in die judícii.
Per Christum, Dominum nostrum.
℟. Amen.

Benedictio.

Bene dicat vos Deus Páter, costodiat vos Jesus Christus, illúminet vos Spiritus Sanctus: osténdat Dominus fáciem suam vobis, et misereátur vestri; et Dominus vultum suum super vos, et det vobis pacem omnibus diébus vitae vestrae, impleátque vos omni benedictione caeli in remissionem omnium peccatorum vestrorum, ut habeatis vitam aeternam in saécula saeculorum.
℟. Amen
  ℣. Pomoc naša v mene Pánovom.
℟. Ktorý stvoril nebo i zem.
℣. Upevňuj Bože, čo si v nás vykonal.
℟. Z tvojho svätého chrámu, ktorý je v Jeruzaleme.
℣. Nech vás požehnáva Pán.
℟. Ktorý stvoril svet z ničoty.

Modlime sa.
Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba, požehnaj týchto Tvojich služobníkov a zasej semeno života do ich sŕdc, aby vďačne konali to, o čom sú k svojmu dobru poučení. Skrze Nášho Pána Ježiša Krista, osloboditeľa ľudí, Syna Tvojho jednorodeného:
Ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého, na veky vekov.
℟. Amen

Žalm 127

Blažený každý, čo sa bojí Pána * a kráča po jeho cestách.
Budeme jesť z práce svojich rúk: *
budeš šťastný a budeš sa mať dobre.
Tvoja manželka je ako plodonosný vinič * vnútri tvojho domu.
Tvoji synovia sú ako mládniky olivy * okolo tvojho stola.
Veru, tak bude požehnaný muž, * ktorý sa bojí Pána.
Nech ťa žehná Pán zo Siona, *
aby si videl šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života,
aby si videl synov svojich, * pokoj nad Izraelom.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otčenáš (potichu)
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,

℣. A neuveď nás do pokušenia.
℟. Ale zbav nás zlého.
℣. Spas služobníkov Tvojich.
℟. Bože môj, v Teba dúfajúcich.
℣. Pošli im, Pane, pomoc zo svätyne.
℟. A zo Sionu ochraňuj ich.
℣. Buď im, Pane, silnou baštou.
℟. Proti nepriateľom.

℣. Pane, vyslyš modlitbu moju.
℟. A moje volanie nech dôjde k Tebe.
℣. Pán s vami
℟. I s duchom tvojím.

Modlime sa.
Vzhliadni, prosíme Ťa, Pane, na túto zmluvu z tvojho neba svätého, a ako si Tobiáša a Sáru skrze anjela, strážcu pokoja, ochraňoval, ochraňuj aj týchto od smrtonosného pokušenia zlých duchov a odstraňuj od nich duševné a telesné neduhy, aby tak pod Tvojou mocnou ochranou chválili Tvoje sväté meno, ktoré je požehnané na veky vekov.
℟. Amen

Modlime sa.
Vypočuj, Pane, orodovanie naše a milostivo ochraňuj tvoju ustanovizeň, ktorú si určil na rozmnožovanie ľudského pokolenia, aby sa Tvojou pomocou zachovalo, čo sa pred Tebou zviazalo.
Skrze Krista, nášho Pána.
℟. Amen

Modlime sa.
Po žehnaj, Pane Ježišu Kriste, tohto služobníka a túto služobnicu Tvoju, ako si požehnal rodiny synov Izraela nad modlitbou Mojžišovou, aby prechodom cez Červené more zachránili sa pred faraónom, tak nech sú spasení aj títo pred tvojou tvárou v deň súdu.
Skrze Krista, nášho Pána.
℟. Amen.

Požehnanie.

Nech vás po žehná Boh Otec, nech vás ochraňuje Ježiš Kristus, nech vás osvecuje Duch Svätý, nech je Pán k vám láskavý a milosrdný, nech bdie nad vami starostlivosť Pánova a nech vám On dopraje pokoja po všetky dni vášho života; a nech vás naplní všetkým požehnaním nebeským na odpustenie všetkých vašich hriechov, aby ste mali večný život na veky vekov.
℟. Amen

Potom kňaz spojí pravé ruky oboch snúbencov, cez ktoré omotá štólu, hovoriac:


Formulae sacramentum matrimonii   Formula sviatosti manželskej Späť
Jungo vos in matrimonium: In nomine Patris, et Fílii, et Spiritus Sancti. Amen   Viažem vás do manželstva: V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen

A nakoniec, podľa slovenskej obyčaje, pred tvárou kňaza položia jeden po druhom snúbenci svoju pravú ruku na kríž a odriekajú túto prísahu – najskôr manžel, potom manželka – hovoriac:


Juramento matrimonii Viac   Manželská prísaha Späť
Ženích:

Tak mi Pán Boh pomáhaj,
Blahoslavená Panna Mária,
i všetci Boží Svätí,
že ja túto tu prítomnú (N. N. meno nevesty) milujem,
a za pravú manželku si beriem,
podľa ustanovenia Božieho,
a podľa obyčaje Cirkvi svätej katolíckej,
a že ju nikdy neopustím,
až do jej a mojej smrti,
v žiadnom protivenstve.
Tak mi Pán Boh pomáhaj.

Nevesta:

Tak mi Pán Boh pomáhaj,
Blahoslavená Panna Mária,
i všetci Boží Svätí,
že ja tohto tu prítomného (N. N. meno ženícha) milujem,
a za pravého manžela si beriem,
podľa ustanovenia Božieho,
a podľa obyčaje Cirkvi svätej katolíckej,
a že ho nikdy neopustím,
až do jeho a mojej smrti,
v žiadnom protivenstve.
Tak mi Pán Boh pomáhaj.
  Ženích:

Tak mi Pán Boh pomáhaj,
Blahoslavená Panna Mária,
i všetci Boží Svätí,
že ja túto tu prítomnú (N. N. meno nevesty) milujem,
a za pravú manželku si beriem,
podľa ustanovenia Božieho,
a podľa obyčaje Cirkvi svätej katolíckej,
a že ju nikdy neopustím,
až do jej a mojej smrti,
v žiadnom protivenstve.
Tak mi Pán Boh pomáhaj.

Nevesta:

Tak mi Pán Boh pomáhaj,
Blahoslavená Panna Mária,
i všetci Boží Svätí,
že ja tohto tu prítomného (N. N. meno ženícha) milujem,
a za pravého manžela si beriem,
podľa ustanovenia Božieho,
a podľa obyčaje Cirkvi svätej katolíckej,
a že ho nikdy neopustím,
až do jeho a mojej smrti,
v žiadnom protivenstve.
Tak mi Pán Boh pomáhaj.

Potom, ako obaja mladomanželia zložili prísahu, kňaz im dá toto kázanie:


Dicitur ab sacerdos Viac   Príhovor kňaza Späť
Kresťanskí novomanželia! Na počiatku sveta sám Boh ustanovil stav manželský, aby doplnil počet vyvolených. Syn Boží vezmúc na seba telo, svojou vlastnou prítomnosťou a prvým zázrakom ho posvätil v Káne Galilejskej. Ježiš Kristus povýšil stav manželský na hodnosť sviatosti, aby to, čo sväté bolo, ešte viac posvätil. Preto menuje sv. Pavol apoštol stav manželský veľkým tajomstvom. (Efez. 5, 32.)

Kresťanské manželstvo je odznak toho tajomstva a láskyplného zväzku, ktorý Krista Pána s Cirkvou svojou spojuje. Pán Ježiš skutočne pre Cirkev svoju žil a zomrel; Cirkev opäť vyznáva so sv. Pavlom: „Kristus je môj život a smrť môj zisk.“ (Filip. 1, 21)

Na tento príklad hľaďte dnes a po celý život. A preto manžel miluj svoju manželku, ako Kristus miloval Cirkev svoju; miluj ju ako polovičku svojej duše, lebo však preto si opustil otca a matku, aby si sa pridŕžal manželky. (Mat. 10, 5) Obsiahnutú moc nad ňou v útlom priateľstve užívaj, lebo nedostal si otrokyňu, hovorí sv. Ambróz, ale manželku. Usiluj sa, aby pri tvojom starostlivom, počestnom zachádzaní zabudla na svoju závislosť od teba, ba čo viac ešte si ju aj zaľúbila.

A ty, manželka, buď poddaná svojmu manželovi, tak ako Cirkev je poddaná Kristovi. Ži preňho a v ňom, tak ako Cirkev žije v Kristu. „Žijem ja, avšak už nie ja, ale žije vo mne Kristus.“ (Gal. 2, 20) Usiluj sa vyhýbať všetkému, čo by mohlo narúšať domáci pokoj. Skromnosť a svätá cudnosť nech je zárukou tvojej lásky a vernosti. Miesto „klamlivej ľúbežnosti a márnej krásy“ (Prikl. 31, 30) hľadaj okrasu srdca, čnosti kresťanské, bo bázeň Božia je pýcha ženy.

Ak takéto snahy budú riadiť váš manželský život, sviatosť táto vašu lásku zošľachtí a váš zväzok bude prameňom tak časnej ako i večnej blaženosti. Nech vás Boh žehná a svojou milosťou sprevádza. Amen.
  Kresťanskí novomanželia! Na počiatku sveta sám Boh ustanovil stav manželský, aby doplnil počet vyvolených. Syn Boží vezmúc na seba telo, svojou vlastnou prítomnosťou a prvým zázrakom ho posvätil v Káne Galilejskej. Ježiš Kristus povýšil stav manželský na hodnosť sviatosti, aby to, čo sväté bolo, ešte viac posvätil. Preto menuje sv. Pavol apoštol stav manželský veľkým tajomstvom. (Efez. 5, 32.)

Kresťanské manželstvo je odznak toho tajomstva a láskyplného zväzku, ktorý Krista Pána s Cirkvou svojou spojuje. Pán Ježiš skutočne pre Cirkev svoju žil a zomrel; Cirkev opäť vyznáva so sv. Pavlom: „Kristus je môj život a smrť môj zisk.“ (Filip. 1, 21)

Na tento príklad hľaďte dnes a po celý život. A preto manžel miluj svoju manželku, ako Kristus miloval Cirkev svoju; miluj ju ako polovičku svojej duše, lebo však preto si opustil otca a matku, aby si sa pridŕžal manželky. (Mat. 10, 5) Obsiahnutú moc nad ňou v útlom priateľstve užívaj, lebo nedostal si otrokyňu, hovorí sv. Ambróz, ale manželku. Usiluj sa, aby pri tvojom starostlivom, počestnom zachádzaní zabudla na svoju závislosť od teba, ba čo viac ešte si ju aj zaľúbila.

A ty, manželka, buď poddaná svojmu manželovi, tak ako Cirkev je poddaná Kristovi. Ži preňho a v ňom, tak ako Cirkev žije v Kristu. „Žijem ja, avšak už nie ja, ale žije vo mne Kristus.“ (Gal. 2, 20) Usiluj sa vyhýbať všetkému, čo by mohlo narúšať domáci pokoj. Skromnosť a svätá cudnosť nech je zárukou tvojej lásky a vernosti. Miesto „klamlivej ľúbežnosti a márnej krásy“ (Prikl. 31, 30) hľadaj okrasu srdca, čnosti kresťanské, bo bázeň Božia je pýcha ženy.

Ak takéto snahy budú riadiť váš manželský život, sviatosť táto vašu lásku zošľachtí a váš zväzok bude prameňom tak časnej ako i večnej blaženosti. Nech vás Boh žehná a svojou milosťou sprevádza. Amen.

Potom ich pokropí svätenou vodou, a prepustí ich v pokoji. Viac


Začiatok sv. omše
Omša za ženícha a nevestu s obradom vysluhovania sviatosti manželskej a s obradom vádzky III. [vo veľkonočnom čase] (Missa pro Sponso et Sponsa apud Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum et apud Ritus Introducendi Novam Nuptam in Templum post Nuptias III.)

Späť


I. Vstup. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu ✠
‡ Ⰲⱔⱀⰻⰴⱆ ⰽⱔ ⱁⰾⱔⱅⰰⱃⱓ Ⰱⱁⰶⰻⱓ. Vnidu k oltarju Božiju ‡ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠
‡ Ⰻⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱓ ⱄⰵ. Ispovjadaju se ‡ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠
‡ Ⰱⱁⰶⰵ, ⱅⰻ ⱁⰱⱃⰰⱌⱔ ⱄⰵ. Bože, ti obrać se ‡ klacanie

✠ Ordo incensationis altaris. Obrad incenzácie (okiadzania) oltára ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
  Vstup 507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám Viac klacanie statie
Tob 7, 15; Tob 8, 19; Ž 128, 1
Deus Israel conjúngat vos: et ipse sit vobíscum, qui misértus est duóbus únicis: et nunc, Dómine, fac eos plénius benedícere te, allelúja, allelúja.
Beáti omnes, qui timent Dóminum: qui ámbulant in viis ejus.
℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
℟. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Deus Israel conjúngat vos: et ipse sit vobíscum, qui misértus est duóbus únicis: et nunc, Dómine, fac eos plénius benedícere te.
  Boh Izraela nech vás spojí a nech je s vami on, ktorý sa zmiloval nad oboma jedinými. A teraz, Pane, daj, nech teba ešte dokonalejšie zvelebujú, aleluja, aleluja.
Blažený každý, ktorý sa bojí Pána, ktorý chodí jeho cestami.
℣. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
℟. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
Boh Izraela nech vás spojí a nech je s vami on, ktorý sa zmiloval nad oboma jedinými. A teraz, Pane, daj, nech teba ešte dokonalejšie zvelebujú.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: IV. Cunctipotens Genitor Deus / V. Kyrie magnæ Deus potentiæ / VI. Kyrie Rex Genitor / VII. Kyrie Rex splendens / VIII. de Angelis) ✠ statie
》 Alebo spev Kýrie ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie, eléison.

℟. Christe, eléison.
℣. Christe, eléison.
℟. Christe, eléison.

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie,
℟. eléison.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane, zmiluj sa.

℣. Kriste, zmiluj sa.
℟. Kriste, zmiluj sa.
℣. Kriste, zmiluj sa.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane,
℟. zmiluj sa.


II. Glória. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Gloria in excelsis Deo. Sláva na výsostiach Bohu (Ordinarium Missæ IV./V./VI./VII./VIII.) ✠ statie
》 Alebo spev Glória ad libitum (podľa ľubovôle) 《
507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám
Späť

℣. Gloria in excelsis Deo
℟. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
℣. Laudámus te.
℟. Benedícimus te.
℣. Adorámus te.
℟. Glorificámus te.
℣. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.
℟. Dómine Deus, Rex coeléstis, Deus Pater omnípotens.
℣. Dómine Fili unigénite, Jesu Christe.
℟. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.
℣. Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.
℟. Qui tollis peccáta mundi,  súscipe deprecatiónem nostram.
℣. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
℟. Quóniam tu solus Sanctus.
℣. Tu solus Dóminus.
℟. Tu solus Altíssimus, Jesu Christe.
℟. Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. Amen.

℣. Sláva na výsostiach Bohu.
℟. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
℣. Chválime teba.
℟. Dobrorečíme tebe.
℣. Klaniame sa tebe.
℟. Oslavujeme teba.
℣. Vďaky vzdávame tebe pre veľkú slávu tvoju.
℟. Pane Bože, Kráľu nebeský, Bože Otče všemohúci.
℣. Pane, jednorodený Synu,  Ježižu Kriste.
℟. Pane Bože, Baránku Boží, Synu Otca.
℣. Ty, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
℟. Ty, ktorý snímaš hriechy sveta,  prijmi našu poníženú prosbu.
℣. Ty, ktorý sedíš na pravici Otcovej, zmiluj sa nad nami.
℟. Lebo len ty si svätý.
℣. Len ty si Pán.
℟. Len ty si najvyšší,  Ježišu Kriste.
℟. S Duchom Svätým  v sláve Boha Otca. Amen.


I. Oratio Späť   I. Modlitba III. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Exáudi nos, omnípotens et miséricors Deus: ut, quod nostro ministrátur offício, tua benedictióne pótius impleátur.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Vypočuj nás, všemohúci a milosrdný Bože: aby to, čo vysluhujeme svojou službou, naplnilo sa hojnejšie tvojím požehnaním.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ statieViac

Lectio Späť
  Čítanie IV. Čítanie. Súkromná omšová pobožnosť Viac sedenie
Ef 5, 22-33
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Ephésios.
Fratres: Mulíeres viris suis súbditæ sint, sicut Dómino: quóniam vir caput est mulíeris, sicut Christus caput est Ecclésiæ: Ipse, salvátor córporis ejus. Sed sicut Ecclésia subjécta est Christo, ita et mulíeres viris suis in ómnibus. Viri, diligite uxóres vestras, sicut et Christus diléxit Eccíésiam, et seípsum trádidit pro ea, ut illam sanctifícáret, mundans lavácro aquæ in verbo vitæ, ut exhibéret ipse sibi gloriósam Ecclésiam, non habéntem máculam, aut rugam, aut áliquid hujúsmodi, sed ut sit sancta et immaculáta. Ita et viri debent dilígere uxóres suas, ut córpora sua. Qui suam uxórem díligit, seipsum díligit. Nemo enim umquam carnem suam ódio hábuit, sed nutrit, et fovet eam, sicut et Christus Ecclésiam: quia membra sumus córporis ejus, de carne ejus et de óssibus ejus. Propter hoc relínquet homo patrem et matrem suam, et adhærébit uxóri suæ: et erunt duo in carne una. Sacraméntum hoc magnum est, ego autem dico in Christo, et in Ecclésia. Verúmtamen et vos sínguli, unusquísque uxórem suam, sicut séipsum díligat: uxor autem tímeat virum suum.
℟. Deo gratias.
  Čítanie z listu sv. Pavla apoštola Efezanom.
Bratia! Ženy, buďte poddané svojim mužom ako by samému Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako Kristus je hlavou Cirkvi; on, ktorý je Spasiteľom tohto svojho tela! A ako Cirkev je poddaná Kristovi, tak aj ženy svojim mužom vo všetkom. Vy však, mužovia, milujte si ženy, ako si Kristus zamiloval Cirkev, že seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil a očistil slovom (života) v kúpeli vody! Pripravil si Cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez akejkoľvek inej (chyby), ale svätú a bez úhony. Tak isto aj mužovia sú povinní milovať si ženy ako svoje vlastné telo, lebo kto si miluje ženu, sám seba miluje. Veď nikto nikdy nemá v nenávisti svoje vlastné telo, ale živí si ho a opatruje, podobne ako Kristus Cirkev, lebo sme údmi tohto jeho tela, (telo) z jeho tela a (kosť) z jeho kosti. Preto muž opúšťa otca a matku svoju a vinie sa k žene, i stávajú sa obaja jedným telom. Je to veľké tajomstvo, hovorím to však so zreteľom na Krista a Cirkev. Takto teda aj vy jeden každý milujte si ženu ako sami seba! Žena však nech si ctí svojho muža!
℟. Bohu vďaka.

Alleluia Gregoriánsky chorál Späť
  Aleluja Viac statie sedenie
Ž 20, 3; Ž 134, 3
Allelúja, allelúja.
℣. Mittat vobis Dóminus auxílium de sancto: et de Sion tueátur vos. Allelúja.
℣. Benedicat vobis Dóminus ex Sion: qui fecit cælum et terram.
Allelúja.
  Aleluja, aleluja.
So svätyne nech vám pomoc sošle Pán a so Sionu nech podoprie vás.
Aleluja.
℣. So Sionu nech vás žehná Pán, ktorý stvoril nebesá a zem.
Aleluja.

✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
  Evanjelium V. Evanjelium. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
Mt 19, 3-6
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
℟. Gloria tibi, Domine!
In illo témpore: Accessérunt ad Jesum pharisǽi, tentántes eum et dicéntes: Si licet hómini dimíttere uxórem suam quacúmque ex causa? Qui respóndens, ait eis: No legístis, quia qui fecit hóminem ab inítio, másculum et féminam fecit eos? et dixit: Propter hoc dimíttet homo patrem et matrem, et adhærébit uxóri suæ, et erunt duo in carne una. Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjúnxit, homo non séparet.
℟. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Stať zo svätého evanjelia podľa Matúša.
℟. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času prišli k Ježišovi farizeji, aby ho pokúšali. Pýtali sa ho: Či smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny? Odpovedal im: Či ste nečítali, že Stvoriteľ na počiatku stvoril (ľudí) ako muža a ženu? A povedal: Preto opustí človek svojho otca i svoju matku a bude sa pridržiavať svojej manželky, a tí dvaja stanú sa jedným telom. A tak už nie sú to dve telá, ale iba jedno telo. Čo teda Boh takto spojil, človek nech nerozlučuje!
℟. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

✠ ✘ Vyznanie viery Verím v Boha sa vynecháva ✠ statie sedenie

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
  Obetovanie VII. Obetovanie. Súkromná omšová pobožnosť 507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám Viac klacanie
Ž 31, 15-16
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
In te sperávi, Dómine: dixi: Tu es Deus meus: in mánibus tuis témpora mea, allelúja.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
V teba ja dúfam, Pane; hovorím: Tys' môj Boh, sú v tvojej ruke moje osudy, aleluja.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ Incenzácia (okiadzanie) obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠
Späť klacanie
℣. Oráte, fratres:
ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem.
℟. Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nominis sui, ad utilitátem quoque nostram, totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ. Amen.
℣. Modlite sa bratia:
aby moja i vaša obeta bola príjemná Bohu Otcu všemohúcemu.
℟. Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na česť a slávu svojho mena, na úžitok tak nám ako aj celej svojej svätej Cirkvi. Amen.

I. Secreta Späť   I. Tichá modlitba klacanie
Súscipe, quǽsumus, Dómine, pro sacra connúbii lege munus oblátum: et, cujus largítor es óperis, esto dispósitor.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  Prijmi, prosíme, Pane, dar, obetovaný za posvätný manželský sväzok: a buď usmerňovateľom diela, ktorého si darcom.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac

℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

℣. Sursum corda.
℟. Habemus ad Dominum.
℣. Gratias agamus Domino Deo nostro.
℟. Dignum et justum est.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pán s vami.

℟. I s duchom tvojím.

℣. Hore srdcia!
℟. Máme ich u Pána.
℣. Vzdávajme vďaky Pánu, Bohu nášmu.
℟. Je dôstojné a správne.

VIII. Prefácia. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Præfatio de communis. Prefácia spoločná & Præfatio de sanctissima Trinitate. Prefácia o najsvätejšej Trojici ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ IV./V./VI./VII./VIII.) ✠ 507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám klacanie
》 Alebo spev Sanctus ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth.
Pleni sunt coeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus, qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis. 
Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov.
Plné sú nebesia a zem slávy tvojej.
Hosana na výsostiach.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosana na výsostiach.

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane [na Veľkú noc a Turíce] ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

IX. Pozdvihovanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠
507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám (507, 6) klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

X. Spomienka. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie
Nobis quoque peccatóribus fámulis tuis, de multitúdine miseratiónum tuárum sperántibus, partem áliquam et societátem donáre dignéris, cum tuis sanctis Apóstolis et Martýribus: cum Ioánne, Stéphano, Matthía, Bárnaba, Ignátio, Alexándro, Marcellíno, Petro, Felicitáte, Perpétua, Agatha, Lúcia, Agnéte, Cæcília, Anastásia, et ómnibus Sanctis tuis: intra quorum nos consórtium, non æstimátor mériti, sed véniæ, quaesumus, largítor admítte. Per Christum, Dóminum nostrum.   Aj nám, svojim hriešnym služobníkom, ktorí dúfame v hojnosť tvojich zľutovaní, ráč darovať nejakú účasť a spoločenstvo so svojimi svätými Apoštolmi a Mučeníkmi: s Jánom, Štefanom, Matejom, Barnabášom, Ignácom, Alexandrom, Marcelínom, Petrom, Felicitou, Perpétuou, Agatou, Luciou, Agnesou, Cecíliou, Anastáziou a so všetkými svojimi Svätými. Prosíme, pripusť nás do ich spoločnosti nie ako oceňovatel zásluhy, ale ako štedrý darca odpustenia. Skrze Krista, Pána nášho.

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


XI. Otčenáš. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

Orémus.
Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutione formati audemus dicere:

- Pater noster, qui es in caelis,
- Sanctificetur nomen tuum.
- Adveniat regnum tuum.
- Fiat voluntas tua,
- sicut in coelo et in terra.

- Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
- Et dimitte nobis debita nostra,
- sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
- Et ne nos inducas in tentationem:
℟. Sed libera nos a malo. Amen.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

Modlime sa.
Spasiteľnými prikázaniami napomenutí a božskou náukou poučení osmelujeme sa hovoriť:

- Otče náš, ktorý si na nebesiach,
- posväť sa meno tvoje,
- príď kráľovstvo tvoje,
- buď vôľa tvoja
- ako v nebi, tak i na zemi.

- Chlieb náš každodenný daj nám dnes
- a odpusť nám naše viny,
- ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
- a neuveď nás do pokušenia.
℟. Ale zbav nás zlého. Amen.


TITULUS IX. CAPUT III. Solemnis benedictio nuptialis infra missam pro sponso et sponsa: Kňaz recituje Pater noster (Otče náš) a asistencia odpovedá Sed libera nos a malo (A zbav nás zlého), na čo kňaz dodá Amen. Predtým, ako očistí paténu, pokľakne pred oltárom a prejde na epištolovú stranu. Otočí sa teraz k mladomanželom, ktorí už predtým pokľakli pred oltárom, zatiaľ čo sám má počas nasledovných modlitieb pevne spojené nielen oboje ruky, ale i ukazovák s palcom (digitis clausus), a preto mu obradnú knihu drží asistencia: Viac


Solemnis benedictio nuptialis   Slávnostné požehnanie novomanželov Späť
Orémus.
Propitiáre, Dómine, supplicatiónibus nostris, et institútis tuis, quibus propagatiónem humáni géneris ordinásti, benígnus assíste: ut, quod te auctóre júngitur, te auxiliánte servétur.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.

Orémus.
Deus, qui potestáte virtútis tuæ de nínilo cuncta fecísti: qui dispósitis universitátis exórdiis, hómini, ad imáginem Dei facto, ídeo insepaŕábile mulíeris adjutórium condidísti, ut femíneo córpori de viríli dares carne princípium, docens, quod ex uno placuísset instítui, numquam licére disjúngi: Deus, qui tam excellénti mystério conjugálem cópulam consecrásti, ut Christi et Ecclésiæ sacraméntum præsignáres in foédere nuptiárum: Deus, per quem múlier júngitur viro, et socíetas principáliter ordináta ea benedictióne donátur, quæ sola nec per originális peccáti pœnam nec per dilúvii est abláta senténtiam: réspice propítius super hanc fámulam tuam, quæ, maritáli jungénda consórtio, tua se éxpetit protectióne muníri: sit in ea jugum dilectiónis et pacis: fidélis et casta nubat m Christo, imitatríxque sanctárum permáneat feminárum: sit amábilis viro suo, ut Rachel: sápiens, ut Rebécca: longǽva et fidélis, ut Sara: nihil in ea ex áctibus suis ille auctor prævaricatiónis usúrpet: nexa fídei mandatísque permáneat: uni thoro juncta, contáctus illícitos fúgiat: múniat infirmitátem suam róbore disciplínæ: sit verecúndia gravis, pudóre venerábilis, doctrínis cæléstibus erudíta: sit fœcúnda in sóbole, sit probáta et ínnocens: et ad Beatórum réquiem atque ad cæléstia regna pervéniat: et vídeant ambo fílios filiórum suórum, usque in tértiam et quartam generatiónem, et ad optátam pervéniant senectútem.
Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum. ℟. Amen.
  Modlime sa.
Zmiluj sa, Pane, nad našimi skrúšenými prosbami a dobrotivo pomáhaj svojim ustanovizniam, ktoré založil si na rozmnožovanie ľudského pokolenia: nech tvojou pomocou zachová sa, čo spája sa tvojím pôsobením.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

Modlime sa.
Bože, ktorý mocou svojej sily učinil si všetko z ničoho: ktorý po usporiadaní základov vesmíru mužovi, učinenému na obraz Boží, v žene ustanovil si nerozlučnú pomoc tak, že ženskému telu dal si povstať z tela mužovho, učiac, že to, čo sa zapáčilo tebe utvoriť z jedného, nikdy nie je dovolené rozdvojovať; Bože, ktorý tak vznešeným tajomstvom posvätil si manželský sväzok, že v manželskej smluve predznačil si tajomné spojenie Krista s Cirkvou; Bože, skrze ktorého žena spája sa s mužom a toto spoločenstvo, ustanovené od prvopočiatku, oplýva takým požehnaním, že ono jediné nebolo odňaté ani trestom prvotného hriechu ani trestom potopy: shliadni láskavo na túto svoju služobnicu, ktorá pri vstupe do manželského spoločenstva prosí teba o ochranu a pomoc: nech je pri nej jarmo lásky a pokoja: nech sa snúbi v Kristovi verná i čistá a nech zostane nasledovníčkou svätých žien: nech je milá svojmu mužovi ako Ráchel, múdra ako Rebeka a dlho živá a verná ako Sára: nech si pôvodca hriechu neprisvojí nijaký jej skutok: nech sa pevne opiera o vieru a prikázania: spojená s jediným mužom nech prchá pred nedovolenými stykmi: nech chráni svoju slabosť silou ukáznenosti: nech je dôstojná cudnosťou, úctyhodná stydlivosťou a vzdelaná v nebeských náukách: nech je požehnaná potomstvom, vyskúšaná a nevinná: nech dosiahne pokoj blahoslavených a kráľovstvo nebeské: a nech obaja uzrú detné dietky až do tretieho, ba štvrtého pokolenia a nech sa dožijú kýženej staroby.
Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

Po týchto dvoch modlitbách sa kňaz vráti do stredu oltára, pokľakne, očistí paténu a pokračuje vo sv. omši, hovoriac Libera nos a všetko ďalej ako obvykle.


✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Pax Domini sit semper vobis cum.
℟. Et cum spiritu tuo.

  ℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
℟. I s duchom tvojím.


✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ IV./V./VI./VII./VIII.) ✠ 507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám (507, 7) klacanie
》 Alebo spev Agnus Dei ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby kňaza pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť
- Confíteor Deo omnipoténti,
- beátæ Maríæ semper Vírgini,
- beáto Michaéli Archángelo,
- beáto Joánni Baptístæ,
- sanctis Apóstolis Petro et Paulo,
- ómnibus Sanctis,
- et tibi, pater:
- quia peccávi nimis
- cogitatióne, verbo et opere:

- Mea culpa,
- mea culpa,
- mea máxima culpa.

- Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem,
- beátum Michaélem Archángelum,
- beátum Joánnem Baptístam,
- sanctos Apóstolos Petrum et Paulum,
- omnes Sanctos,
- et te, pater,
- orare pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

℣. Misereátur vestri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam ætérnam.
℟. Amen.
℣. Indulgéntiam, absolutionem et remissiónem peccatórum vestrórum tríbuat vobis omnípotens et miséricors Dóminus.
℟. Amen.
- Vyznávam všemohúcemu Bohu,
- blahoslavenej Márii vždy Panne,
- blahoslavenému Michalovi archanjelovi,
- blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi,
- svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi,
- všetkým svätým
- i tebe, otče,
- že som veľa zhrešil
- myšlienkami, slovami a skutkami.

- Moja vina,
- moja vina,
- moja preveľká vina!

- Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu,
- blahoslaveného Michala archanjela,
- blahoslaveného Jána Krstiteľa,
- svätých apoštolov Petra a Pavla,
- všetkých svätých
- i teba, otče,
- modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

℣. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a vovedie nás do života večného.
℟. Amen.
℣. Nech nás omilostí všemohúci a milosrdný Pán, nech nás rozhreší a odpustí nám hriechy.
℟. Amen.


XII. Prijímanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť
℣. Ecce Agnus Dei, ecce, qui tollit peccáta mundi.

℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

℣. Ajhľa, Baránok Boží, ajhľa, ktorý sníma hriechy sveta.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.

✠ Prijímanie veriacich ✠ 507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám () klacanie

[Vzdychy sv. Ignáca alebo teda modlitba Anima Christi. Duša Kristova – po tom, ako prijmeme Telo Kristovo] klacanie
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
In saecula saeculorum. Amen.

  Duša Kristova, posväť ma;
Telo Kristovo, spas ma;
Krv Kristova, napoj ma;
voda z boku Kristovho, umy ma;
umučenie Kristovo, posilni ma;
ó dobrý Ježišu, vyslyš ma;
do svojich svätých rán skry ma;
nedaj mi odlúčiť sa od Teba;
pred zlým nepriateľom chráň ma;
v hodinu smrti mojej povolaj ma;
dožič mi prísť k Tebe,
aby som Ťa chválil s Tvojimi svätými
na veky vekov. Amen.

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
  K prijímaniu
Ž 128, 4; 6
Ecce, sic benedicétur omnis homo, qui timet Dóminum: et vídeas fílios filiórum tuórum: pax super Israel, allelúja.   Hľa, tak sa požehná mužovi, ktorý sa bojí Pána. Aby si videl synov svojich synov: Pokoj nad Izraelom, aleluja.

I. Postcommunio Späť   I. Po prijímaní XIII. Po prijímaní. Súkromná omšová pobožnosť
S. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Quǽsumus, omnípotens Deus: institúta providéntiæ tuæ pio favóre comitáre; ut, quos legítima societáte connéctis, longǽva pace custódias.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  S. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Prosíme, všemohúci Bože: sprevádzaj ustanovizne svojej prozreteľnosti láskyplnou priazňou; a tých, ktorých spájaš zákonitým spoločenstvom, ochraňuj trvalým pokojom.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac

✠ Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ IV./V./VI./VII./VIII.) ✠ statie
Späť
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

℣. Ite, Missa est.
℟. Deo gratias.
℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

℣. Iďte, prepúšťam vás.
℟. Bohu vďaka.

Po Benedicámus Dómino alebo, ak bola omša dňa s glóriou, po Ite missa est kňaz pred požehnaním veriacich modlí sa nad novomanželmi modlitbu:


Ultima benedictio nuptialis   Záverečné požehnanie novomanželov Späť
Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Jacob sit vobíscum: et ipse adímpleat benedictiónem suam in vobis: ut videátis filios filiórum vestrórum usque ad tértiam et quartam generatiónem, et póstea vítam ætérnam habeátis sine fine: adjuvánte Dómino nostro Jesu Christo, qui cum Patre et Spíritu Sancto vivit et regnat Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakubov nech je s vami a on nech zavŕši požehnanie svoje vo vás: aby ste uzreli detné deti svoje až do tretieho a štvrtého pokolenia, a potom mali život večný bez konca:
K tomu nech vám pomáha Pán náš, Ježiš Kristus, ktorý s Otcom a Duchom Svätým žije a kráľuje po všetky veky vekov.
℟. Amen.

Potom, ako kňaz povedal túto modlitbu, pokropí bez ďalších slov mladomanželov svätenou vodou v spôsobe kríža, najskôr ženícha, potom nevestu. Následne sa vráti do stredu oltára, aby sa pomodlil modlitbu Pláceat tibi, sancta Trinitas (Trojica svätá, nech ľúbi sa tebe), udelí záverečné požehnanie a prečíta posledné evanjelium.


✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica Svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

XIV. Koniec. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Devotissima S. Leonis XIII. Papæ (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, Ad S. Michaël Archangele, Ad Cor Iesu Sacratissimum) ✠
✠ Oratio ad S. Michaël Archangele. Modlitba k sv. Michaelovi Archanjelovi (podľa Motu proprio Leva XIII. z 25. 09. 1888) ✠ klacanie
Späť

✠ Regína cæli lætáre. Raduj sa nebies Kráľovná (veľkonočná) ✠
312 - Raduj sa, nebies Kráľovná (312 - Raduj sa, nebies Kráľovná) alebo 313 - Raduj sa, nebies Kráľovná [Trnavský] (313 - Raduj sa, nebies Kráľovná [Trnavský]) statie
Späť

Koniec sv. omše
Omša za ženícha a nevestu s obradom vysluhovania sviatosti manželskej a s obradom vádzky III. [vo veľkonočnom čase] (Missa pro Sponso et Sponsa apud Ritus Celebrandi Matrimonii Sacramentum et apud Ritus Introducendi Novam Nuptam in Templum post Nuptias III.)

Späť

Mladucha, na poďakovanie Bohu za to, že môže (po svadbe znova) vstúpiť do chrámu, vykoná tento obrad tak, že najskôr stojí pred dverami kostola, kde k nej príde kňaz v superpelícii a so štólou, hovoriac nad ňou nasledovné:


Ritus introducendi novam nuptam in templum post nuptias Viac   Vádzka. Obrad uvedenia mladuchy do chrámu po svadbe Späť
℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit caelum et terram.

Psalmus 66

Deus misereátur nostri, et benecícat nobis: * illúminet vultum suum super nos, et misereátur nostri.
Ut cognoscámus in terra viam tuam, * in omnibus géntibus salutáre tuum.
Confiteántur tibi populi, Deus: * confiteántur tibi populi omnes.
Laeténtur et exsúlent gentes: * quoniam judicas populos in aequitáte, et gentes in terra dírigis.
Confiteántur tibi populi, Deus, confiteántur tibi populi omnes: * terra dedit fructum suum.
Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos Deus: * et métuant eum omnes fines terrae.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

℣. Salvam fac ancillam tuam.
℟. Deus meus, sperántem in te.
℣. Mitte ei, Domine, auxilium de sancto.
℟. Et de Sion tuére eam.
℣. Nihil profáciat inimicus in ea.
℟. Et fílius iniquitátis non apponat nocére ei.
℣. Domine, exáudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

Orémus.
Deus, qui mortuam Sarae vulvam per Abrahae servi tui semen foecundáre dignátus es, ut étiam contra spem soboles ei nascerétur: fámulam hanc tuam propítius réspice, eique partu met foecunditátem benignus trubie, et prolem, quam donáveris, benedicito: Per Christum, Dominum nostrum.
℟. Amen

Ingrédere in templum Dei, adora Filium beátae Mariae Virginis, ut tibi foecunditátem tribuat prolis.

Pax et benedictio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, et Spiritus Sancti, descéndat super te, et máneat semper.
  ℣. Pomoc naša v mene Pánovom
℟. Ktorý stvoril nebo i zem

Žalm 66

Zmiluj sa nad nami, Bože, a požehnaj nás * rozosvieť obličaj svoj nad nami a zmiluj sa nad nami.
Aby sme na zemi poznali Tvoju cestu * medzi všetkými národmi Tvoje spasenie.
Nech Ťa oslavujú národy, Bože * nech Ťa oslavujú všetky národy.
Nech sa radujú a veselia národy * lebo Ty súdiš ľudí spravodlivo a národy na zemi spravuješ.
Nech Ťa oslavujú národy, Bože * nech Ťa oslavujú všetky národy * zem dá svoju úrodu.
Požehnaj nás, Bože, Bože náš, požehnaj nás, Bože * a bojte sa ho všetky končiny zeme.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,

℣. A neuveď nás do pokušenia.
℟. Ale zbav nás zlého.

℣. Spas služobnicu svoju, Pane.
℟. Bože môj, dúfajúcu v Teba.
℣. Zošli jej, Pane, pomoc zo svätyne.
℟. A zo Sionu ju chráň.
℣. Nepriateľ nech nič nevykoná proti nej.
℟. A syn neprávosti nech jej neuškodí.
℣. Pane, vyslyš modlitbu moju.
℟. A moje volanie, nech dôjde ku Tebe.
℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

Modlime sa.
Bože, ktorý si mŕtvy život Sáry semenom služobníka Tvojho plodným učiniť ráčil, takže sa jej aj proti všetkej nádeji dieťa narodilo, zhliadni milostivé na túto služobnicu svoju a udeľ jej milostivé plodnosť i pôrod a požehnaj dieťa, ktoré jej daruješ. Skrze Krista, Pána nášho.
℟. Amen.

Vstúp do chrámu Božieho, klaňaj sa Synovi blahoslavenej Panny Márie, aby ti udelil plodnosť dietok.

Požehnanie všemohúceho Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého, nech zostúpi na teba a zotrvá navždy.

Následne kňaz podá štólu do rúk mladuchy, a tak vojdú spolu do chrámu, pričom kňaz hovorí:


Ingressum in templum Dei   Vovedenie do Chrámu Božieho Späť
Ingrédere in templum Dei, adora Filium beátae Mariae Virginis, ut tibi foecunditátem tribuat prolis.   Vstúp do chrámu Božieho, klaňaj sa Synovi blahoslavenej Panny Márie, aby ti udelil plodnosť dietok.

Na záver ju kňaz pokropí so svätenou vodou v spôsobe kríža, hovoriac:


Benedictio novam nuptam   Vádzka. Obrad uvedenia mladuchy do chrámu po svadbe Späť
Pax et benedictio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, et Spiritus Sancti, descéndat super te, et máneat semper.   Požehnanie všemohúceho Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého, nech zostúpi na teba a zotrvá navždy.

Súvisiace omšové formuláre:


Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Alleluja Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.tradi.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.