Sviatok Zjavenia Pána. Tri Krále. S obradom požehnania kriedy a troch vzácnych darov (zlata, kadidla a myrhy)

In Epiphania Domini. Benedictio cretæ et Benedictio trium munerum pretiosorum (auri, thuris et myrrhæ)

Ecce, advénit dominátor

Štácia u sv. Petra / Statio ad S. Petrum O štáciách


 


Podľa misálu:   Kód:
T02-BBA-RR6-000-A4G
Missale Romanum. Romae: Editio Typica, 1962. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 23 Iunii 1962. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
Str.
RRS 1937
132-136 65-69 37-39 338-340

Kristus Kráľ prichádza v sláve, - klaniame sa mu s kráľmi (1. tajomstvo). - Na Vianoce sa nám Pán Ježiš zjavil ako človek; videli sme Kráľa v rúchu žobráka. Dnes ho vidíme v jeho kráľovsko-božskej sláve. Kráľovia tohto sveta padajú pred ním do prachu zeme. Tento sviatok obsahuje vlastne tri tajomstvá, v ktorých sa najviac prejavuje Božstvo Ježiša Krista:

1. tajomstvo: poklona Kráľov od Východu;
2. tajomstvo: Kristov krst v Jordáne;
3. tajomstvo: prvý zázrak Kristov na svadbe v Káne Galilejskej.

Cirkev na Východe slávievala už v 3. storočí tento sviatok na pamiatku narodenia Krista. Na konci 4. storočia sviatok Zjavenia prevzal aj Západ, ale s prevažným obsahom prvého mystéria, t. j. poklony Kráľov od Východu. Na Východe nadobudlo prevahu druhé tajomstvo (krst Kristov), a preto v tento deň udeľovali slávnostne sviatosť sv. krstu. Ako vlastný sviatok Narodenia východní kresťania prevzali Vianoce. Ináč na krst Kristov pamätá Cirkev v deň oktávy Zjavenia a jeho prvý zázrak si pripomína na 2. nedeľu po Zjavení Pána.

Najväčšie sviatky slávievali rímski kresťania v bazilike sv. Petra (pôvodne aj tretiu vianočnú omšu). Kráľ kráľov sa nám zjavuje v dome hlavného pastiera tvojho stáda.

Celebrant s asistenciou prichádza do svätyne. Je to obraz príchodu Krista Kráľa (intr.). Sídlom Kráľa je Jeruzalem (Cirkev), sem sa hrnú národy so všetkých strán sveta (lekc.). Graduál, ako ozvena lekcie, zachycuje posledné slová Izaiášovho proroctva. Aleluja s veršom nás vedie k evanjeliu a už uvádza slová mudrcov, hľadajúcich novonarodeného Kráľa. Čo lekcia predpovedá, evanjelium zvestuje ako skutočnosť. Pri svätej obete preUvame zjavenie Kráľovo medzi nami. Stávame sa v duchu kráľmi (kresťan má kráľovskú hodnosť, lebo je účastným na kráľovskej hodnosti Kristovej), klaniame sa Kristovi a prinášame mu dary (ofert.). Pri prijímaní Cirkev, zastupujúc Matku Ježišovu, dáva nám ho do náručia (kom.).

Na krst Kristov (2. tajomstvo) nás upomína svätenie trojkráľovej vody v predvečer sviatku a svätenie domov.

Odporúčané čítanie:
dokument Svätí Traja Králi. In: Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 1. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907.
dokument Meditácia In: Körper, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948.

Partibus de S. Missa. Časti sv. omše

Interaktívne záložky
I. Predomša slova. Omša katechumenov
Príprava: Asperges me - Pokrop ma | Introitus - Pristup - Vstup |
Bohoslužba modlitbová: Kýrie, eléison - Gospodi, pomiluj - Pane, zmiluj sa | Gloria in excelsis Deo - Slava va višńich Bogu - Sláva Bohu na výsostiach | Oratio - Molitva - Modlitba |
Bohoslužba poučná: Lectio - Čtenje - Čítanie | Graduale - Stepennaja - Stupňový spev | Sequéntia sancti Evangélii - Poslědovanje svetago Evangelija - Stať zo svätého Evanjelia | Credo in unum Deum - Věruju v jedinago Boga - Verím v jedného Boha |

II. Omša obety
Obetná príprava: Offertorium - Prinos - Obetovanie | Orate Fratres - Modlite sa bratia | Secreta - Tajnaja - Tichá modlitba |
Obetný úkon: Prefatio - Prědslovje - Prefácia | Sanctus, sanctus, sanctus - Svet, svet, svet - Svätý, svätý, svätý | Canon Misæ - Pravilo Misi - Omšové pravidlo |
Obetná hostina: Pater Noster - Otče naš - Otče náš | Agnus Dei - Aganče boži - Baránok Boží | Confíteor - I spovědaju se - Vyznávam | Dómine, non sum dignus - Gospodi, něsam dostojan - Pane, nie som hodný | Communio - Pričešćenje - K prijímaniu | Postcommunio - Popričešćenje - Po prijímaní |
Záver: Ite, missa est - Iděte, Misa jest - Iďte, prepúšťam vás | Ultimum Evangelium - Začelo svetago Evangelja ot Ivana - Posledné evanjelium | Oratio Devotissima S. Leonis XIII. Papæ | Mariánska antifóna: Alma Redemptóris Mater. Slávna Matka Spasiteľa (v čase vianočnom)

Proprium Missæ. Menlivé časti sv. omše

Podľa liturgického obdobia a svätých
Proprium de tempore sviatok I. triedy T0202 Tempus Epiphaniæ
Téma sv. Evanjelia: Poklona troch mudrcov
Int. Lect. Grad. Evan. Ofer. Com.
Mal 3, 1; Krn 29, 12; Ž 72, 1 Iz 60, 1-6 Iz 60, 6 a 1; Mt 2, 2 Mt 2, 1-12 Ž 72, 10-11 Mt 2, 2
Malach 3, 1; 1 Par 29, 12; Ps 71, 1 Isa 60, 1-6 Isa 60, 6 et 1; Matt 2, 2 Matt 2, 1-12 Ps 71, 10-11 Matt 2, 2

Ordinarium Missæ. Ordinárium sv. omše

Spevy gregoriánskeho chorálu podľa Rímskeho graduálu
In festis classis I. Na sviatky I. triedy
Odporúčané zostavy podľa Kyriále z r. 1961:
Kyr. Glo. Cre. San. Agn. Ite Ben.
II. Kyrie fons bonitatis (KYR02) - ♬+♬ -
III. Kyrie Deus sempiterne (KYR03) - -
Spevy podľa ľubovôle (1961):
Zobraz zoznam spevov podľa ľubovôle

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

Ruženec Blahoslavenej Panny Márie. Rosarium de Beata Virgine Maria Sviatosť pokánia. De Sacramento Pœnitentiæ Krížová cesta. Via Crucis

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY

Tabuľka vnorených prvkov:

Benedictio cretæ   Požehnanie kriedy Späť
℣. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
℟. Qui fecit cælum et terram.
℣. Dómine, exáudi oratiónem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dóminus vobiscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

Orémus.
Béne dic, Dómine Deus, creatúram istam cretæ: ut sit salutáris humáno géneri; et præsta per invocatiónem nóminis tui sanctíssimi, ut, quicúmque ex ea súmpserint, vel in ea in domus suæ portis scrípserint nómina sanctórum tuórum Gásparis, Melchióris et Baltássar, per eórum intercessiónem et mérita, córporis sanitátem, et ánimæ tutélam percípiant.
Per Christum, Dóminum nostrum.
℟. Amen.
  ℣. Pomoc naša v mene Pánovom.
℟. Ktorý stvoril nebo i zem.
℣. Pane, vyslyš modlitbu moju.
℟. A volanie moje nech príde k Tebe.
℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

Modlime sa.
Po žehnaj, Pane Bože, túto kriedu, ktorú si bol stvoril, aby bola na spásu ľudskému rodu. Daj, aby tí, ktorí ju používajú vo viere a napíšu ňou na vchod svojich domov mená Tvojich svätých Gašpara, Melichara a Baltazára, sa vďaka ich zásluhám a príhovoru tešili zdraviu tela a ochrane duše.
Skrze Krista, nášho Pána.
℟. Amen.

Teraz kňaz kriedy pokropí svätenou vodou.


Benedictio trium munerum pretiosorum (auri, thuris et myrrhæ)   Požehnanie troch vzácnych darov (zlato, kadidlo a myrha) Späť
℣. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
℟. Qui fecit cælum et terram.
℣. Dóminus vobiscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

Orémus.
Súscipe, sancte Pater, a me indígno fámulo tuo hæc múnera, quæ in honórem nóminis tui sancti, et in títulum omnipoténtiæ tuæ majestátis, humíliter tibi óffero: sicut sacrifícium Abel justi, et sicut éadem múnera a tribus Magis tibi quondam offeréntibus suscepísti.
Exorcizo te, creatúra auri, thuris et myrrhæ, per Pa trem omnipoténtem, per Jesum Christum, Fílium ejus unigénitum, et per Spíritum Sanctum Paráclitum: ut a te discédat omnis fraus, dolus et nequítia diáboli, et sis remédium salutáre humáno géneri contra insídias inimíci: et quicúmque divíno freti auxílio te in suis lóculis, dómibus, aut circa se habúerint, per virtútem et mérita Dómini et Salvatóris nostri, ac intercessiónem ejus sanctíssimæ Genitrícis et Vírginis Maríæ, ac eórum, qui hódie similibus munéribus Christum Dóminum veneráti sunt, omniúmque Sanctórum, ab ómnibus perículis ánimæ et córporis liberéntur, et bonis ómnibus pérfrui mereántur.
℟. Amen.

Deus invisibilis et interminábilis, pietátem tuam per sanctum et treméndum Fílii tui nomen, suppliciter deprecámur: ut in hanc creatúram auri, thuris, myrrhæ bene dictiónem ac operatiónem tuæ virtútis infúndas: ut, qui ea penes se habúerint, ab omni ægritúdinis et læsiónis incúrsu tuti sint; et omnes morbos córporis et ánimæ effúgiant, nullum dominétur eis perículum, et læti, ac incólumes tibi in Ecclésia tua desérviant: Qui in Trinitáte perfécta vivis et regnas Deus per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.

Benedíctio Dei omnipoténtis Pa tris, et Fí lii, et Spíritus Sancti, descéndat super hanc creatúram auri, thuris et myrrhæ, et máneat semper.
℟. Amen.
  ℣. Pomoc naša v mene Pánovom.
℟. Ktorý stvoril nebo i zem.
℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

Modlime sa.
Prijmi, svätý Otče, odo mňa, tvojho nehodného služobníka tieto dary, ktoré ti na počesť tvojho svätého mena a pre tvoju všemohúcu velebnosť pokorne obetujem.
Vyháňam ťa, stvorenie zo zlata, kadidla a myrhy, skrze Ot ca Všemohúceho, skrze Ježiša Krista, jeho jednorodeného Syna, a skrze Ducha Svätého, Utešiteľa, aby všetok klam, mámenie a úskoky diabla mohli odísť od teba, tak, aby si sa stalo liekom na spásu ľudského pokolenia proti nástrahám nepriateľa: a ktokoľvek, kto sa spolieha na Božskú pomoc nášho Pána a Spasiteľa, mohol ťa mať vo svojich rakvách, domoch alebo na sebe vďaka moci a zásluhám nášho Pána a Spasiteľa a na príhovor našej presvätej Matky a Panny Márie a tých, ktorí dnes uctievali Krista, nášho Pána, podobnými darmi a všetkých svätých, a nech sú vyslobodení zo všetkých nebezpečenstiev na duši i na tele a zaslúžia si požívať všetko dobré.
℟. Amen.

Neviditeľný a Nekonečný Bože, pokorne prosíme skrze sväté a bázlivé meno Tvojho Syna, aby si vlial do tohto stvoreného zlata, kadidla a myrhy po žehnanie a účinky tvojej moci, aby tí, ktorí ich užívajú, boli chránení, a nech ich minú všetky choroby na tele i na duši, aby nad nimi nepanovalo žiadne nebezpečenstvo,
nech sa radujú a nech ti bezpečne slúžia v tvojej Cirkvi, ktorý žiješ a kraľuješ v dokonalej Trojici, Boh na veky vekov.
℟. Amen.

Nech požehnanie Všemohúceho Boha, Ot ca, Sy na a Ducha Svätého zostúpi na toto stvorené zlato, kadidlo a myrhu a nech na nich zostane naveky vekov.
℟. Amen.

Teraz kňaz pokropí zlato, kadidlo a myrhu svätenou vodou.


Začiatok sv. omše
Sviatok Zjavenia Pána. Tri Krále. S obradom požehnania kriedy a troch vzácnych darov (zlata, kadidla a myrhy) (In Epiphania Domini. Benedictio cretæ et Benedictio trium munerum pretiosorum (auri, thuris et myrrhæ))

Späť


I. Vstup. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu ✠
‡ Ⰲⱔⱀⰻⰴⱆ ⰽⱔ ⱁⰾⱔⱅⰰⱃⱓ Ⰱⱁⰶⰻⱓ. Vnidu k oltarju Božiju ‡ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠
‡ Ⰻⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱓ ⱄⰵ. Ispovjadaju se ‡ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠
‡ Ⰱⱁⰶⰵ, ⱅⰻ ⱁⰱⱃⰰⱌⱔ ⱄⰵ. Bože, ti obrać se ‡ klacanie

✠ Ordo incensationis altaris. Obrad incenzácie (okiadzania) oltára ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Malach 3, 1; 1 Par 29, 12; Ps 71, 1
  Vstup Viac klacanie statie
Mal 3, 1; Krn 29, 12; Ž 72, 1
Ecce, advénit dominátor Dóminus: et regnum in manu eius et potéstas et impérium.
Deus, iudícium tuum Regi da: et iustítiam tuam Fílio Regis.
℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
℟. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Ecce, advénit dominátor Dóminus: et regnum in manu eius et potéstas et impérium.
  Hľa, prichádza vladár Pán a v jeho ruke je kráľovstvo, moc a vláda.
Bože, daj súd svoj Kráľovi a svoju spravodlivosť Kráľovmu Synovi!
℣. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
℟. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
Hľa, prichádza vladár Pán a v jeho ruke je kráľovstvo, moc a vláda.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: II. Kyrie fons bonitatis / III. Kyrie Deus sempiterne) ✠ statie
》 Alebo spev Kýrie ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie, eléison.

℟. Christe, eléison.
℣. Christe, eléison.
℟. Christe, eléison.

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie,
℟. eléison.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane, zmiluj sa.

℣. Kriste, zmiluj sa.
℟. Kriste, zmiluj sa.
℣. Kriste, zmiluj sa.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane,
℟. zmiluj sa.


II. Glória. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Gloria in excelsis Deo. Sláva na výsostiach Bohu (Ordinarium Missæ II./III.) ✠ statie
》 Alebo spev Glória ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

℣. Gloria in excelsis Deo
℟. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
℣. Laudámus te.
℟. Benedícimus te.
℣. Adorámus te.
℟. Glorificámus te.
℣. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.
℟. Dómine Deus, Rex coeléstis, Deus Pater omnípotens.
℣. Dómine Fili unigénite, Jesu Christe.
℟. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.
℣. Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.
℟. Qui tollis peccáta mundi,  súscipe deprecatiónem nostram.
℣. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
℟. Quóniam tu solus Sanctus.
℣. Tu solus Dóminus.
℟. Tu solus Altíssimus, Jesu Christe.
℟. Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. Amen.

℣. Sláva na výsostiach Bohu.
℟. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
℣. Chválime teba.
℟. Dobrorečíme tebe.
℣. Klaniame sa tebe.
℟. Oslavujeme teba.
℣. Vďaky vzdávame tebe pre veľkú slávu tvoju.
℟. Pane Bože, Kráľu nebeský, Bože Otče všemohúci.
℣. Pane, jednorodený Synu,  Ježižu Kriste.
℟. Pane Bože, Baránku Boží, Synu Otca.
℣. Ty, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
℟. Ty, ktorý snímaš hriechy sveta,  prijmi našu poníženú prosbu.
℣. Ty, ktorý sedíš na pravici Otcovej, zmiluj sa nad nami.
℟. Lebo len ty si svätý.
℣. Len ty si Pán.
℟. Len ty si najvyšší,  Ježišu Kriste.
℟. S Duchom Svätým  v sláve Boha Otca. Amen.


I. Oratio Späť   I. Modlitba III. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Deus, qui hodiérna die Unigénitum tuum géntibus stella duce revelásti: concéde propítius; ut, qui iam te ex fide cognóvimus, usque ad contemplándam spéciem tuæ celsitúdinis perducámur.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Bože, ktorý si dnešného dňa pri sprievode hviezdy pohanom zjavil svojho Jednorodeného: dopraj milostivo, aby my, ktorí už vierou poznali sme teba, privedení sme boli až k nazeraniu tvojej nebeskej krásy.
Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a
kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ statieViac
Odporúčané v čase vianočnom (od 29. decembra po sviatok Očisťovania bl. P. Márie, 2. februára):
II.: (X6I) O blahoslavenej Panne Márii
III.: (3CL) Proti prenasledovateľom Cirkvi alebo (DLH) Za pápeža

Lectio Späť
Isa 60, 1-6
  Čítanie IV. Čítanie. Súkromná omšová pobožnosť Viac sedenie
Iz 60, 1-6
Léctio Isaíæ Prophétæ.
Surge, illumináre, Ierúsalem: quia venit lumen tuum, et glória Dómini super te orta est. Quia ecce, ténebræ opérient terram et caligo pópulos: super te autem oriétur Dóminus, et glória eius in te vidébitur. Et ambulábunt gentes in lúmine tuo, et reges in splendóre ortus tui. Leva in circúitu óculos tuos, et vide: omnes isti congregáti sunt, venérunt tibi: fílii tui de longe vénient, et fíliæ tuæ de látere surgent. Tunc vidébis et áfflues, mirábitur et dilatábitur cor tuum, quando convérsa fúerit ad te multitúdo maris, fortitúdo géntium vénerit tibi. Inundátio camelórum opériet te dromedárii Mádian et Epha: omnes de Saba vénient, aurum et thus deferéntes, et laudem Dómino annuntiántes.
℟. Deo gratias.
  Čítanie z Izaiáša proroka.
Vstaň, zasvieť, Jeruzalem, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova zaskvela sa nad tebou. Lebo pozri: tma pokrýva zem a temnota národy, ale nad tebou zaskvel sa Pán a sláva jeho zjavila sa nad tebou. A prichádzajú národy k tvojmu svetlu a králi k žiari, čo ti vzišla. Zdvihni si vôkol oči a pozri, všetci sa sišli, prišli k tebe, synovia tvoji zďaleka prídu a dcéry ti zkraj sveta povstanú. Vtedy uvidíš a zažiariš, triasť a šíriť sa ti bude srdce, veď sa k tebe obráti bohatstvo mora, poklady národov prídu k tebe. Záplava tiav ťa pokryje, tiavätá Madiánu a Efy, všetci prídu zo Sáby, zlato a tymián prinesú a zvestujú Pánovu chválu.
℟. Bohu vďaka.

Graduale Gregoriánsky chorál Späť
Isa 60, 6 et 1; Matt 2, 2
  Stupňový spev Viac statie sedenie
Iz 60, 6 a 1; Mt 2, 2
Omnes de Saba vénient, aurum et thus deferéntes, et laudem Dómino annuntiántes.
℣. Surge et illumináre, Ierúsalem: quia glória Dómini super te orta est.
Allelúia, allelúia
℣. Vídimus stellam eius in Oriénte, et vénimus cum munéribus adoráre Dóminum.
Allelúia.
  Všetci prídu zo Sáby, zlato a tymián prinesú, a zvestujú Pánovu chválu.
℣. Vstaň, zasvieť, Jeruzalem, veď sláva Pánova zaskvela sa nad tebou.
Aleluja, aleluja.
℣. Videli sme jeho hviezdu na Východe a prišli sme sa s darmi pokloniť Pánovi.
Aleluja.

✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
Matt 2, 1-12
  Evanjelium V. Evanjelium. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
Mt 2, 1-12
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
℟. Gloria tibi, Domine!
Cum natus esset Iesus in Béthlehem Iuda in diébus Heródis regis, ecce, Magi ab Oriénte venerunt Ierosólymam, dicéntes: Ubi est, qui natus est rex Iudæórum? Vidimus enim stellam eius in Oriénte, et vénimus adoráre eum. Audiens autem Heródes rex, turbatus est, et omnis Ierosólyma cum illo. Et cóngregans omnes principes sacerdotum et scribas pópuli, sciscitabátur ab eis, ubi Christus nasceretur. At illi dixérunt ei: In Béthlehem Iudæ: sic enim scriptum est per Prophétam: Et tu, Béthlehem terra Iuda, nequaquam mínima es in princípibus Iuda; ex te enim éxiet dux, qui regat pópulum meum Israël. Tunc Heródes, clam vocátis Magis, diligénter dídicit ab eis tempus stellæ, quæ appáruit eis: et mittens illos in Béthlehem, dixit: Ite, et interrogáte diligénter de púero: et cum invenéritis, renuntiáte mihi, ut et ego véniens adórem eum. Qui cum audíssent regem, abiérunt. Et ecce, stella, quam víderant in Oriénte, antecedébat eos, usque dum véniens staret supra, ubi erat Puer. Vidéntes autem stellam, gavísi sunt gáudio magno valde. Et intrántes domum, invenérunt Púerum cum María Matre eius,
***
hic genuflectitur
***
ei procidéntes adoravérunt eum.
***
Et, apértis thesáuris suis, obtulérunt ei múnera, aurum, thus et myrrham. Et re sponso accépto in somnis, ne redírent ad Heródem, per aliam viam revérsi sunt in regiónem suam.
℟. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Stať zo svätého evanjelia podľa Matúša.
℟. Sláva Tebe, Pane!
Keď sa narodil Ježiš v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, hľa, mudrci prišli do Jeruzalema z východných krajov a pýtali sa: Kde je novonarodený kráľ židovský? Videli sme totiž jeho hviezdu na Východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to kráľ Herodes počul, zarazil sa nad tým a celý Jeruzalem s ním. Dal svolať všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má Mesiáš narodiť. Oni mu odpovedali: V judskom Betleheme, lebo tak napísal prorok: Ty, Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judska, keďže z teba vyjde vojvoda, ktorý má spravovať môj fud izraelský. Tu Herodes dal si potajomky privolať mudrcov a usilovne sa vyzvedal od nich o čase, kedy sa im hviezda zjavila. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: Iďte a usilovne sa dopytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu i ja šiel pokloniť. Keď vypočuli kráľa, vydali sa na cestu. A hľa, hviezda, ktorú uzreli na Východe, šla pred nimi, až prišla a zastavila sa (nad miestom), kde bolo dieťatko. Keď uzreli hviezdu, preveľmi sa zaradovali. I vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou,
*** tu si kľakneme ***
padli na tvár a klaňali sa mu.
***
Potom otvorili svoje pokladnice a podali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ale keď vo snách dostali napomenutie, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
℟. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

VI. Krédo. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Credo. Vyznanie viery. Ad libitum. Podľa ľubovôle: Credo I. | Credo II. | Credo III. | Credo IV. | Credo V. | Credo VI. klacanie statie sedenie
Späť

℣. Credo in unum Deum,
℟. Patrem omnipoténtem,
- factórem cœli et terræ,
- visibílium ómnium
- et in visibílium.
- Et in unum Dóminum Jesum Christum,
- Fílium Dei unigénitum.
- Et ex Patre natum
- ante ómnia sæcula.
- Deum de Deo, lumen de lúmine,
- Deum verum de Deo vero.
- Génitum, non factum,
- consubstantiálem Patri:
- per quem ómnia facta sunt.
- Qui propter nos hómines
- et propter nostram salútem
- descéndit de cœlis.

》Et incarnátus est
- de Spíritu Sancto
- ex María Vírgine:
- Et homo factus est.

- Crucifíxus étiam pro nobis:

- sub Póntio Piláto
- passus, et sepúltus est.
- Et resurréxit tértia die,
- secúndum Scriptúras.
- Et ascéndit in cœlum:
- sedet ad déxteram Patris.
- Et íterum ventúrus est cum glória
- judicáre vivos et mórtuos:
- cujus regni non erit finis.
- Et in Spíritum Sanctum, Dóminum
- et vivificántem:
- qui ex Patre Filióque procédit.
- Qui cum Patre et Fílio
- simul adorátur
- et conglorificátur:
- qui locútus est per Prophétas.
- Et unam sanctam cathólicam
- et apostólicam Ecclésiam.
- Confíteor unum baptísma
- in remissiónem peccatórum.
- Et exspécto resurrectiónem mortuórum.
- Et vitam ventúri saeculi. Amen.

℣. Verím v jedného Boha,
℟. Otca všemohúceho,
- stvoriteľa neba i zeme,
- všetkých vecí viditeľných
- i neviditeľných.
- I v jedného Pána Ježiša Krista,
- jednorodeného Syna Božieho,
- zrodeného z Otca
- pred všetkými vekmi:
- Boha z Boha,
- Svetlo zo Svetla,
- pravého Boha z Boha pravého.
- Splodeného, nie stvoreného,
- jednej podstaty s Otcom,
- skrze ktorého bolo všetko stvorené;
- ktorý pre nás ľudí a pre naše spasenie
- sostúpil s nebies.

》A vtelil sa
- skrze Ducha Svätého
- z Márie Panny
- a človekom sa stal.《 

- Ukrižovaný bol tiež za nás,
- pod Pontským Pilátom
- trpel a bol pochovaný.
- A na tretí deň vstal zmŕtvych
- podľa Písem.
- A vstúpil do neba,
- sedí na pravici Otcovej.
- A zas príde v sláve súdiť
- živých i mŕtvych:
- jeho kráľovstvu nebude konca.
- I v Ducha Svätého,
- Pána a darcu života,
- ktorý vychádza z Otca i Syna;
- ktorému s Otcom a Synom
- sa spolu vzdáva poklona
- a sláva,
- ktorý hovoril skrze prorokov.
- I v jednu svätú katolícku
- a apoštolskú Cirkev.
- Vyznávam jeden krst
- na odpustenie hriechov.
- A očakávam vzkriesenie mŕtvych.
- A život budúceho veku. Amen.


Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Ps 71, 10-11
  Obetovanie VII. Obetovanie. Súkromná omšová pobožnosť Viac klacanie
Ž 72, 10-11
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Reges Tharsis, et ínsulæ múnera ófferent: reges Arabum et Saba dona addúcent: et adorábunt eum omnes reges terræ, omnes gentes sérvient ei.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Prinesú dary králi Tarzisu a ostrovov, oddajú dane oddanosti králi Arabov a zo Sáby. A všetci králi sa mu poklonia, budú mu slúžiť všetky národy.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ Incenzácia (okiadzanie) obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠
Späť klacanie
℣. Oráte, fratres:
ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem.
℟. Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nominis sui, ad utilitátem quoque nostram, totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ. Amen.
℣. Modlite sa bratia:
aby moja i vaša obeta bola príjemná Bohu Otcu všemohúcemu.
℟. Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na česť a slávu svojho mena, na úžitok tak nám ako aj celej svojej svätej Cirkvi. Amen.

I. Secreta Späť   I. Tichá modlitba klacanie
Ecclésiæ tuæ, quǽsumus, Dómine, dona propítius intuere: quibus non iam aurum, thus et myrrha profertur; sed quod eisdem munéribus declarátur, immolátur et súmitur, Iesus Christus, fílius tuus, Dóminus noster:
Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  Milostivo shliadni, prosíme, Pane, na dary svojej Cirkvi: ktorými už neprinášame zlato, kadidlo a myrhu; ale to, čo sa týmiže darmi naznačuje, obetuje a prijíma, Ježiša Krista, Syna tvojho a Pána nášho:
Ktorý s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac
Odporúčané v čase vianočnom (od 29. decembra po sviatok Očisťovania bl. P. Márie, 2. februára):
II.: (X6I) O blahoslavenej Panne Márii
III.: (3CL) Proti prenasledovateľom Cirkvi alebo (DLH) Za pápeža

℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

℣. Sursum corda.
℟. Habemus ad Dominum.
℣. Gratias agamus Domino Deo nostro.
℟. Dignum et justum est.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pán s vami.

℟. I s duchom tvojím.

℣. Hore srdcia!
℟. Máme ich u Pána.
℣. Vzdávajme vďaky Pánu, Bohu nášmu.
℟. Je dôstojné a správne.

VIII. Prefácia. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Præfatio de Epiphania Domini. Prefácia na sviatok Zjavenia Pána ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ II./III.) ✠ klacanie
》 Alebo spev Sanctus ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth.
Pleni sunt coeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus, qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis. 
Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov.
Plné sú nebesia a zem slávy tvojej.
Hosana na výsostiach.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosana na výsostiach.

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými [na Zjavenie Pána a v oktáve] ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

IX. Pozdvihovanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

X. Spomienka. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie
Nobis quoque peccatóribus fámulis tuis, de multitúdine miseratiónum tuárum sperántibus, partem áliquam et societátem donáre dignéris, cum tuis sanctis Apóstolis et Martýribus: cum Ioánne, Stéphano, Matthía, Bárnaba, Ignátio, Alexándro, Marcellíno, Petro, Felicitáte, Perpétua, Agatha, Lúcia, Agnéte, Cæcília, Anastásia, et ómnibus Sanctis tuis: intra quorum nos consórtium, non æstimátor mériti, sed véniæ, quaesumus, largítor admítte. Per Christum, Dóminum nostrum.   Aj nám, svojim hriešnym služobníkom, ktorí dúfame v hojnosť tvojich zľutovaní, ráč darovať nejakú účasť a spoločenstvo so svojimi svätými Apoštolmi a Mučeníkmi: s Jánom, Štefanom, Matejom, Barnabášom, Ignácom, Alexandrom, Marcelínom, Petrom, Felicitou, Perpétuou, Agatou, Luciou, Agnesou, Cecíliou, Anastáziou a so všetkými svojimi Svätými. Prosíme, pripusť nás do ich spoločnosti nie ako oceňovatel zásluhy, ale ako štedrý darca odpustenia. Skrze Krista, Pána nášho.

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


XI. Otčenáš. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

Orémus.
Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutione formati audemus dicere:

- Pater noster, qui es in caelis,
- Sanctificetur nomen tuum.
- Adveniat regnum tuum.
- Fiat voluntas tua,
- sicut in coelo et in terra.

- Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
- Et dimitte nobis debita nostra,
- sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
- Et ne nos inducas in tentationem:
℟. Sed libera nos a malo. Amen.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

Modlime sa.
Spasiteľnými prikázaniami napomenutí a božskou náukou poučení osmelujeme sa hovoriť:

- Otče náš, ktorý si na nebesiach,
- posväť sa meno tvoje,
- príď kráľovstvo tvoje,
- buď vôľa tvoja
- ako v nebi, tak i na zemi.

- Chlieb náš každodenný daj nám dnes
- a odpusť nám naše viny,
- ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
- a neuveď nás do pokušenia.
℟. Ale zbav nás zlého. Amen.


✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Pax Domini sit semper vobis cum.
℟. Et cum spiritu tuo.

  ℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
℟. I s duchom tvojím.


✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ II./III.) ✠ klacanie
》 Alebo spev Agnus Dei ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby kňaza pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť
- Confíteor Deo omnipoténti,
- beátæ Maríæ semper Vírgini,
- beáto Michaéli Archángelo,
- beáto Joánni Baptístæ,
- sanctis Apóstolis Petro et Paulo,
- ómnibus Sanctis,
- et tibi, pater:
- quia peccávi nimis
- cogitatióne, verbo et opere:

- Mea culpa,
- mea culpa,
- mea máxima culpa.

- Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem,
- beátum Michaélem Archángelum,
- beátum Joánnem Baptístam,
- sanctos Apóstolos Petrum et Paulum,
- omnes Sanctos,
- et te, pater,
- orare pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

℣. Misereátur vestri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam ætérnam.
℟. Amen.
℣. Indulgéntiam, absolutionem et remissiónem peccatórum vestrórum tríbuat vobis omnípotens et miséricors Dóminus.
℟. Amen.
- Vyznávam všemohúcemu Bohu,
- blahoslavenej Márii vždy Panne,
- blahoslavenému Michalovi archanjelovi,
- blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi,
- svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi,
- všetkým svätým
- i tebe, otče,
- že som veľa zhrešil
- myšlienkami, slovami a skutkami.

- Moja vina,
- moja vina,
- moja preveľká vina!

- Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu,
- blahoslaveného Michala archanjela,
- blahoslaveného Jána Krstiteľa,
- svätých apoštolov Petra a Pavla,
- všetkých svätých
- i teba, otče,
- modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

℣. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a vovedie nás do života večného.
℟. Amen.
℣. Nech nás omilostí všemohúci a milosrdný Pán, nech nás rozhreší a odpustí nám hriechy.
℟. Amen.


XII. Prijímanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť
℣. Ecce Agnus Dei, ecce, qui tollit peccáta mundi.

℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

℣. Ajhľa, Baránok Boží, ajhľa, ktorý sníma hriechy sveta.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

[Vzdychy sv. Ignáca alebo teda modlitba Anima Christi. Duša Kristova – po tom, ako prijmeme Telo Kristovo] klacanie
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
In saecula saeculorum. Amen.

  Duša Kristova, posväť ma;
Telo Kristovo, spas ma;
Krv Kristova, napoj ma;
voda z boku Kristovho, umy ma;
umučenie Kristovo, posilni ma;
ó dobrý Ježišu, vyslyš ma;
do svojich svätých rán skry ma;
nedaj mi odlúčiť sa od Teba;
pred zlým nepriateľom chráň ma;
v hodinu smrti mojej povolaj ma;
dožič mi prísť k Tebe,
aby som Ťa chválil s Tvojimi svätými
na veky vekov. Amen.

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
Matt 2, 2
  K prijímaniu
Mt 2, 2
Vídimus stellam eius in Oriénte, et vénimus cum munéribus adoráre Dóminum.   Videli sme jeho hviezdu na Východe a prišli sme sa s darmi pokloniť Pánovi.

I. Postcommunio Späť   I. Po prijímaní XIII. Po prijímaní. Súkromná omšová pobožnosť
S. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus: ut, quæ sollémni celebrámus officio, purificátæ mentis intellegéntia consequámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  S. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Dopraj, prosíme, všemohúci Boze: aby to, čo oslavujeme slávnostnou službou, obsiahli sme chápavosťou očistenej mysle.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac
Odporúčané v čase vianočnom (od 29. decembra po sviatok Očisťovania bl. P. Márie, 2. februára):
II.: (X6I) O blahoslavenej Panne Márii
III.: (3CL) Proti prenasledovateľom Cirkvi alebo (DLH) Za pápeža

✠ Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ II./III.) ✠ statie
Späť
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

℣. Ite, Missa est.
℟. Deo gratias.
℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

℣. Iďte, prepúšťam vás.
℟. Bohu vďaka.

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica Svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

XIV. Koniec. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Devotissima S. Leonis XIII. Papæ (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, Ad S. Michaël Archangele, Ad Cor Iesu Sacratissimum) ✠
✠ Oratio ad S. Michaël Archangele. Modlitba k sv. Michaelovi Archanjelovi (podľa Motu proprio Leva XIII. z 25. 09. 1888) ✠ klacanie
Späť

✠ Alma Redemptóris Mater. Slávna Matka Spasiteľa (v čase vianočnom) ✠
308b - Slávna matka spasiteľa (v čase vianočnom) (308b - Slávna Matka Spasiteľa [v čase vianočnom]) alebo 310b - Slávna matka spasiteľa (v čase vianočnom) (310b - Slávna Matka Spasiteľa [v čase vianočnom]) statie
Späť

Koniec sv. omše
Sviatok Zjavenia Pána. Tri Krále. S obradom požehnania kriedy a troch vzácnych darov (zlata, kadidla a myrhy) (In Epiphania Domini. Benedictio cretæ et Benedictio trium munerum pretiosorum (auri, thuris et myrrhæ))

Späť

 

Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Graduale Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.tradi.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.