Zelený štvrtok II. [večerná omša] s obradom umývania nôh a so slávnostným prenesením a uschovaním Najsv. Sviatosti a s obnažením oltárov

Feria Quinta in Cœna Domini II. [de missa solemni vespertina] apud rituum de lotione pedum et de solemni translatione ac repositione Sacramenti et de altarium denudatione

Nos autem gloriári

Štácia u sv. Jána v Lateráne / Statio ad S. Joannem in Laterano O štáciách


 


Časové verzie formulára:

Podľa misálu:   Kód:
T05-SBB-UU6-002-MWZ
Missale Romanum. Romae: Editio Typica, 1962. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 23 Iunii 1962. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
417-426 333-347 153-161

Kristus nám zanecháva svoj testament. - Liturgia dnešného dňa obsahovala voľakedy tri omše: 1. včas ráno v rámci omše prijímali do spoločenstva veriacich verejných hriešnikov, ktorí vo Veľkom pôste podrobili sa pokániu; 2. predpoludním v druhej omši svätil biskup sv. oleje; 3. tretia sv. omša, slúžená podvečer, predstavovala poslednú večeru na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej. Pri nej veriaci pristúpili k sv. prijímaniu. Dnes je dovolená v jednom kostole len jedna sv. omša. V katedrálnych chrámoch pri nej svätí biskup sv. oleje. Kňazi aj veriaci pristúpia k sv. prijímaniu.

V epištole počujeme z úst sv. Pavla udalosť ustanovenia Sviatosti Oltárnej, kým v evanjeliu apoštol lásky rozpráva, ako Spasiteľ symbolickým úkonom umývania nôh pripravoval apoštolov na prvé sv. prijímanie. Pred zakončením kánona biskup svätí olej chorých a po sv. prijímaní krizmu a olej krstencov. Po sv. omši celebrant prenáša Sviatosť Oltárnu z tabernákula hlavného oltára na bočný oltár. Sv. nádoba s partikulami pre nemocných a s dvoma veľkými hostiami, z ktorých jedna je pre obrad Veľkého piatku a druhá pre Boží hrob, je predmetom osobitnej úcty Cirkvi.

V tento deň biskup v katedrálnom chráme umýva nohy trinástim chudobným, potom ich pohostí a obdarí. Úkon pochádza z dôb sv. Gregora Veľkého, ktorý denne hostil dvanástich žobrákov. Raz sa objavil aj trinásty, v ktorého rúchu skrýval sa sám Kristus.

Odporúčané čítanie:
dokument O liturgike Svätého trojdnia

Partibus de S. Missa. Časti sv. omše

Interaktívne záložky
I. Predomša slova. Omša katechumenov
Príprava: Asperges me - Pokrop ma [bez „Glória Patri“] | Introitus - Pristup - Vstup |
Bohoslužba modlitbová: Kýrie, eléison - Gospodi, pomiluj - Pane, zmiluj sa | Gloria in excelsis Deo - Slava va višńich Bogu - Sláva Bohu na výsostiach | Oratio - Molitva - Modlitba |
Bohoslužba poučná: Lectio - Čtenje - Čítanie | Graduale - Stepennaja - Stupňový spev | Sequéntia sancti Evangélii - Poslědovanje svetago Evangelija - Stať zo svätého Evanjelia | Credo in unum Deum - Věruju v jedinago Boga - Verím v jedného Boha |

II. Omša obety
Obetná príprava: Offertorium - Prinos - Obetovanie | Orate Fratres - Modlite sa bratia | Secreta - Tajnaja - Tichá modlitba |
Obetný úkon: Prefatio - Prědslovje - Prefácia | Sanctus, sanctus, sanctus - Svet, svet, svet - Svätý, svätý, svätý | Canon Misæ - Pravilo Misi - Omšové pravidlo |
Obetná hostina: Pater Noster - Otče naš - Otče náš | Agnus Dei - Aganče boži - Baránok Boží | Confíteor - I spovědaju se - Vyznávam | Dómine, non sum dignus - Gospodi, něsam dostojan - Pane, nie som hodný | Communio - Pričešćenje - K prijímaniu | Postcommunio - Popričešćenje - Po prijímaní |
Záver: Ite, missa est - Iděte, Misa jest - Iďte, prepúšťam vás | Ultimum Evangelium - Začelo svetago Evangelja ot Ivana - Posledné evanjelium | Oratio Devotissima S. Leonis XIII. Papæ | Mariánska antifóna: Ave Regína cælórum. Zdravas Kráľovná nebeská (pôstna)

Proprium Missæ. Menlivé časti sv. omše

Podľa liturgického obdobia a svätých
Proprium de tempore sviatok I. triedy T05 De tempore quadragesimali
T0501 Tempus Passionis
T0502 Hebdomada maior
T050201 Triduum sacrum
Int. Lect. Grad. Evan. Ofer. Com.
Gal 6, 14; Ž 67, 2 1 Kor 11, 20-32 Flp 2, 8-9 Jn 13, 1-15 Ž 118, 16; 17 Jn 13, 12; 13; 15
Gal 6, 14; Ps 66, 2 1 Cor 11, 20-32 Phil 2, 8-9 Ioann 13, 1-15 Ps 117, 16; 17 Ioann 13, 12; 13; 15

Ordinarium Missæ. Ordinárium sv. omše

Spevy gregoriánskeho chorálu podľa Rímskeho graduálu
In festis classis I. Na sviatky I. triedy
Odporúčané zostavy podľa Kyriále z r. 1961:
Kyr. Glo. Cre. San. Agn. Ite Ben.
II. Kyrie fons bonitatis (KYR02) - ♬+♬ -
III. Kyrie Deus sempiterne (KYR03) - -
Spevy podľa ľubovôle (1961):
Zobraz zoznam spevov podľa ľubovôle

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

Ruženec Blahoslavenej Panny Márie. Rosarium de Beata Virgine Maria Sviatosť pokánia. De Sacramento Pœnitentiæ Krížová cesta. Via Crucis

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY

Tabuľka vnorených prvkov:

Začiatok sv. omše
Zelený štvrtok II. [večerná omša] s obradom umývania nôh a so slávnostným prenesením a uschovaním Najsv. Sviatosti a s obnažením oltárov (Feria Quinta in Cœna Domini II. [de missa solemni vespertina] apud rituum de lotione pedum et de solemni translatione ac repositione Sacramenti et de altarium denudatione)

Späť


I. Vstup. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu ✠
‡ Ⰲⱔⱀⰻⰴⱆ ⰽⱔ ⱁⰾⱔⱅⰰⱃⱓ Ⰱⱁⰶⰻⱓ. Vnidu k oltarju Božiju ‡ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠
‡ Ⰻⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱓ ⱄⰵ. Ispovjadaju se ‡ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠
‡ Ⰱⱁⰶⰵ, ⱅⰻ ⱁⰱⱃⰰⱌⱔ ⱄⰵ. Bože, ti obrać se ‡ klacanie

✠ Ordo incensationis altaris. Obrad incenzácie (okiadzania) oltára ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Gal 6, 14; Ps 66, 2
  Vstup Viac klacanie statie
Gal 6, 14; Ž 67, 2
Nos autem gloriári opórtet in Cruce Dómini nostri Iesu Christi: in quo est salus, vita et resurréctio nostra: per quem salváti et liberáti sumus.
Deus misereátur nostri, et benedícat nobis: illúminet vultum suum super nos, et misereátur nostri.
Nos autem gloriári opórtet in Cruce Dómini nostri Iesu Christi: in quo
est salus, vita et resurréctio nostra: per quem salváti et liberáti
sumus.
  My sa však máme honosiť krížom Pána nášho Ježiša Krista, v ktorom je spása, život a vzkriesenie naše, skrze ktorého sme boli spasení a oslobodení.
Nech je nám milostivý Boh a nech nás požehná, nech poskytne nám svoju jasnú tvár a zmiluje sa nad nami.
My sa však máme honosiť krížom Pána nášho Ježiša Krista, v ktorom je
spása, život a vzkriesenie naše, skrze ktorého sme boli spasení a
oslobodení.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: II. Kyrie fons bonitatis / III. Kyrie Deus sempiterne) ✠ statie
》 Alebo spev Kýrie ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie, eléison.

℟. Christe, eléison.
℣. Christe, eléison.
℟. Christe, eléison.

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie,
℟. eléison.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane, zmiluj sa.

℣. Kriste, zmiluj sa.
℟. Kriste, zmiluj sa.
℣. Kriste, zmiluj sa.

℣. Pane, zmiluj sa.
℟. Pane, zmiluj sa.
℣. Pane,
℟. zmiluj sa.


II. Glória. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Gloria in excelsis Deo. Sláva na výsostiach Bohu (Ordinarium Missæ II./III.) ✠ statie
》 Alebo spev Glória ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

℣. Gloria in excelsis Deo
℟. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
℣. Laudámus te.
℟. Benedícimus te.
℣. Adorámus te.
℟. Glorificámus te.
℣. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.
℟. Dómine Deus, Rex coeléstis, Deus Pater omnípotens.
℣. Dómine Fili unigénite, Jesu Christe.
℟. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.
℣. Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.
℟. Qui tollis peccáta mundi,  súscipe deprecatiónem nostram.
℣. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
℟. Quóniam tu solus Sanctus.
℣. Tu solus Dóminus.
℟. Tu solus Altíssimus, Jesu Christe.
℟. Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. Amen.

℣. Sláva na výsostiach Bohu.
℟. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
℣. Chválime teba.
℟. Dobrorečíme tebe.
℣. Klaniame sa tebe.
℟. Oslavujeme teba.
℣. Vďaky vzdávame tebe pre veľkú slávu tvoju.
℟. Pane Bože, Kráľu nebeský, Bože Otče všemohúci.
℣. Pane, jednorodený Synu,  Ježižu Kriste.
℟. Pane Bože, Baránku Boží, Synu Otca.
℣. Ty, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
℟. Ty, ktorý snímaš hriechy sveta,  prijmi našu poníženú prosbu.
℣. Ty, ktorý sedíš na pravici Otcovej, zmiluj sa nad nami.
℟. Lebo len ty si svätý.
℣. Len ty si Pán.
℟. Len ty si najvyšší,  Ježišu Kriste.
℟. S Duchom Svätým  v sláve Boha Otca. Amen.


I. Oratio Späť   I. Modlitba III. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Deus, a quo et Iudas reátus sui pœnam, et confessiónis suæ latro prǽmium sumpsit, concéde nobis tuæ propitiatiónis efféctum: ut, sicut in passióne sua Iesus Christus, Dóminus noster, divérsa utrísque íntulit stipéndia meritórum; ita nobis, abláto vetustátis erróre, resurrectiónis suæ grátiam largiátur:
Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Bože, od ktorého obdržal aj Judáš trest za svoju vinu aj lotor odmenu za svoje vyznanie: udeľ nám účinok svojho zľutovania; aby tak, ako Ježiš Kristus, Pán náš, pri svojom umučení obom dal podľa zásluh rozličné odmeny, aj nám po odňatí starého bludu uštedril milosť svojho vzkriesenia.
Ktorý s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ statieViac
Odporúčané v čase Umučenia, cez oktávu veľkonočnú a turíčnu:
II.: (3CL) Proti prenasledovateľom Cirkvi alebo (DLH) Za pápeža
III.: nepridáva sa

Lectio Späť
1 Cor 11, 20-32
  Čítanie IV. Čítanie. Súkromná omšová pobožnosť Viac sedenie
1 Kor 11, 20-32
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios.
Fratres: Conveniéntibus vobis in unum, iam non est Domínicam cœnam manducáre. Unusquísque enim suam cenam præsúmit ad manducándum. Et alius quidem ésurit: álius autem ébrius est. Numquid domos non habétis ad manducándum et bibéndum? aut ecclésiam Dei contémnitis, et confúnditis eos, qui non habent? Quid dicam vobis? Laudo vos? In hoc non laudo. Ego enim accépi a Dómino quod et trádidi vobis, quóniam Dóminus Iesus, in qua nocte tradebátur, accépit panem, et grátias agens fregit, et dixit: Accípite, et manducáte: hoc est corpus meum, quod pro vobis tradétur: hoc fácite in meam commemoratiónem. Simíliter et cálicem, postquam cœnávit, dicens: Hic calix novum Testaméntum est in meo sánguine: hoc fácite, quotiescúmque bibétis, in meam commemoratiónem. Quotiescúmque enim manducábitis panem hunc et cálicem bibétis: mortem Dómini annuntiábitis, donec véniat. Itaque quicúmque manducáverit panem hunc vel bíberit cálicem Dómini indígne, reus erit córporis et sánguinis Dómini. Probet autem seípsum homo: et sic de pane illo edat et de cálice bibat. Qui enim mandúcat et bibit indígne, iudícium sibi mandúcat et bibit: non diiúdicans corpus Dómini. Ideo inter vos multi infirmi et imbecílles, et dórmiunt multi. Quod si nosmetípsos diiudicarémus, non útique iudicarémur. Dum iudicámur autem, a Dómino corrípimur,ut non cum hoc mundo damnémur.
℟. Deo gratias.
  Čítanie z listu sv. Pavla apoštola Korinťanom.
Bratia! Keď sa teraz schádzavate na niektorom mieste, už to nie je požívaním Pánovej večere! Každý si totiž pri týchto hodoch predkladá svoju večeru, a potom je jeden lačný, a iný zasa opitý. Nemáte azda vlastných domov, kde by ste jedli a pili? Alebo chcete zneuctiť Cirkev Božiu a zahanbiť tých, ktorí nič nemajú? Čo vám na to povedať? Mám vás pochváliť? Za toto vás nepochválim! Ja som totiž prijal od Pána náuku, ktorú som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v ten večer, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vykonal modlitby dobrorečenia, lámal ho a povedal: Vezmite a jedzte! Toto je telo moje, ktoré sa za vás obetuje! Toto čiňte na moju pamiatku! Podobne vzal po večeri aj kalich a povedal: Tento kalich je nová smluva v mojej krvi! Kedykoľvek ho budete piť, čiňte to na moju pamiatku! Vždy teda, keď jete tento chlieb a pijete tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, dokiaľ on sám nepríde. Preto ktokoľvek by nehodne jedol tento chlieb, alebo pil tento kalich Pána, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech sa teda každý najsamprv skúma a len tak nech je z tohto chleba a pije z tohto kalicha. Lebo kto nehodne je a pije, ten si je a pije odsúdenie, pretože nerozoznáva telo Pánovo. Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých, ba aj zosnulých je dosť. Keby sme sami seba súdili, neboli by sme súdení. No Pán nás súdi a tak napravuje, aby sme neboli odsúdení s týmto svetom.
℟. Bohu vďaka.

Graduale Gregoriánsky chorál Späť
Phil 2, 8-9
  Stupňový spev Viac statie sedenie
Flp 2, 8-9
Christus factus est pro nobis obœ́diens usque ad mortem, mortem autem crucis
℣. Propter quod et Deus exaltávit illum: et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.
  Kristus bol za nás poslušný až po smrť, a to po smrť na kríži.
℣. Preto ho Boh povýšil a dal mu meno nad všetky iné mená.

✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
Ioann 13, 1-15
  Evanjelium V. Evanjelium. Súkromná omšová pobožnosť Viac statie
Jn 13, 1-15
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem.
℟. Gloria tibi, Domine!
Ante diem festum Paschæ, sciens Iesus, quia venit hora eius, ut tránseat ex hoc mundo ad Patrem: cum dilexísset suos, qui erant in mundo, in finem diléxit eos. Et cena facta, cum diábolus iam misísset in cor, ut tráderet eum Iudas Simónis Iscariótæ: sciens, quia ómnia dedit ei Pater in manus, et quia a Deo exivit, et ad Deum vadit: surgit a cena et ponit vestiménta sua: et cum accepísset línteum, præcínxit se. Deinde mittit aquam in pelvim, et cœpit laváre pedes discipulórum, et extérgere línteo, quo erat præcínctus. Venit ergo ad Simónem Petrum. Et dicit ei Petrus: Dómine, tu mihi lavas pedes? Respóndit Iesus et dixit ei: Quod ego fácio, tu nescis modo, scies autem póstea. Dicit ei Petrus: Non lavábis mihi pedes in ætérnum. Respóndit ei Iesus: Si non lávero te, non habébis partem mecum. Dicit ei Simon Petrus: Dómine, non tantum pedes meos, sed et manus et caput. Dicit ei Iesus: Qui lotus est, non índiget nisi ut pedes lavet, sed est mundus totus. Et vos mundi estis, sed non omnes. Sciébat enim, quisnam esset, qui tráderet eum: proptérea dixit: Non estis mundi omnes. Postquam ergo lavit pedes eórum et accépit vestiménta sua: cum recubuísset íterum, dixit eis: Scitis, quid fécerim vobis? Vos vocátis me Magíster et Dómine: et bene dícitis: sum étenim. Si ergo ego lavi pedes vestros, Dóminus et Magíster: et vos debétis alter altérius laváre pedes. Exémplum enim dedi vobis, ut, quemádmodum ego feci vobis, ita et vos faciátis.
℟. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Stať zo svätého evanjelia podľa Jána.
℟. Sláva Tebe, Pane!
Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že mu prišla hodina odísť s tohto sveta k Otcovi, a keďže miloval svojich, ktorí boli na tomto svete, až do konca im preukazoval svoju lásku. Večerali a diabol už bol vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil. Tu Ježiš, vedomý toho, že mu Otec všetko dal do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu ide, vstal od večere, sobliekol si vrchné rúcho, vzal si zásteru a opásal sa ňou. Potom nalial vody do umyváka a začal umývať nohy učeníkom a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. Prišiel až k Šimonovi Petrovi. Ale Peter sa ozval: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale potom pochopíš! Peter mu odporoval: Pane, ty mi nikdy nebudeš nohy umývať! Ježiš mu však pohrozil: Ak ťa neumyjem, nebudeš mať so mnou podielu! Tu mu povedal Šimon Peter: Pane, teda nielen nohy, ale aj ruky a hlavu! Ježiš mu hovoril: Kto sa okúpal, potrebuje si iba nohy umyť, lebo je inak celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci! Vedel totiž, kto ho zradí, preto vravel: Nie všetci ste čistí! Keď im umyl nohy a obliekol si vrchné rúcho, znova si sadol a hovoril im: Chápete, čo som vám urobil? Vy ma voláte Učiteľom a Pánom, a dobre hovoríte, lebo tým som. Keď teda ja, Pán a Učiteľ, umyl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy! Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som vám ja urobil.
℟. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

Mandátum. De lotione pedum   Mandátum. Umývanie nôh Späť
Antiphona (Ioann 13, 34; Ps 118, 1)
Ant. Mandátum novum do vobis: ut diligátis ínvicem, sicut diléxi vos, dicit Dóminus.
℣. Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dómini.
Ant. Mandátum novum do vobis: ut diligátis ínvicem, sicut diléxi vos, dicit Dóminus.

Antiphona (Ioann 13, 4; 5; 15; Ps 47, 2)
Ant. Postquam surréxit Dóminus a cœna, misit aquam in pelvim, et cœpit laváre pedes discipulórum suórum: hoc exémplum réliquit eis.
℣. Magnus Dóminus, et laudábilis nimis: in civitáte Dei nostri, in monte sancto eius.
Ant. Postquam surréxit Dóminus a cœna, misit aquam in pelvim, et cœpit laváre pedes discipulórum suórum: hoc exémplum réliquit eis.

Antiphona (Ioann 13; 12; 13; 15; Ps 84, 2)
Ant. Dóminus Iesus, postquam cenávit cum discípulis suis, lavit pedes eórum, et ait illis: «Scitis, quid fécerim vobis ego, Dóminus et Magíster? Exémplum dedi vobis, ut et vos ita faciátis».
℣. Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Iacob.
Ant. Dóminus Iesus, postquam cenávit cum discípulis suis, lavit pedes eórum, et ait illis: «Scitis, quid fécerim vobis ego, Dóminus et Magíster? Exémplum dedi vobis, ut et vos ita faciátis».

Antiphona (Ioann 13, 6-7; 8)
Ant. «Dómine, tu mihi lavas pedes?» Respóndit Iesus et dixit ei: «Si non lávero tibi pedes, non habébis partem mecum».
℣. Venit ergo ad Simónem Petrum, et dixit ei Petrus.
Ant. «Dómine, tu mihi lavas pedes?» Respóndit Iesus et dixit ei: «Si non lávero tibi pedes, non habébis partem mecum».
℣. «Quod ego fácio, tu nescis modo: scies autem póstea».
Ant. «Dómine, tu mihi lavas pedes?» Respóndit Iesus et dixit ei: «Si non lávero tibi pedes, non habébis partem mecum».

Antiphona (Ps 48, 2)
Ant. «Si ego, Dóminus et Magíster vester, lavi vobis pedes: quanto magis debétis alter altérius laváre pedes?»
℣. Audíte hæc, omnes gentes: áuribus percípite, qui habitátis orbem.
Ant. «Si ego, Dóminus et Magíster vester, lavi vobis pedes: quanto magis debétis alter altérius laváre pedes?»

Antiphona (Ioann 13, 35)
Ant. «In hoc cognóscent omnes, quia discípuli mei estis, si dilectiónem habuéritis ad ínvicem».
℣. Dixit Iesus discípulis suis.
Ant. «In hoc cognóscent omnes, quia discípuli mei estis, si dilectiónem habuéritis ad ínvicem».

Antiphona (1 Cor 13, 13)
Ant. Máneant in vobis fides, spes, cáritas, tria hæc: maior autem horum est cáritas.
℣. Nunc autem manent fides, spes, cáritas, tria hæc: maior horum est cáritas.
Ant. Máneant in vobis fides, spes, cáritas, tria hæc: maior autem horum est cáritas.

Antiphona (1 Jn 2, 3; 4)
Ant. Ubi cáritas et amor, Deus ibi est.
℣. Congregávit nos in unum Christi amor.
℣. Exsultémus et in ipso iucundémur.
℣. Timeámus et amémus Deum vivum.
℣. Et ex corde diligámus nos sincéro.
Ant. Ubi cáritas et amor, Deus ibi est.
℣. Simul ergo cum in unum congregámur:
℣. Ne nos mente dividámur, caveámus.
℣. Cessent iúrgia malígna, cessent lites.
℣. Et in médio nostri sit Christus Deus.
Ant. Ubi cáritas et amor, Deus ibi est.
℣. Simul quoque cum Beátis videámus
℣. Gloriánter vultum tuum, Christe Deus:
℣. Gáudium, quod est imménsum atque probum,
℣. Sǽcula per infiníta sæculórum. Amen.
  Antifóna (Jn 13, 34; Ž 119, 1)
Ant. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som vás ja miloval, hovorí Pán.
℣. Blažení, ktorých cesta nepoškvrnená, ktorí chodievajú v zákone Pánovom.
Ant. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som vás ja miloval, hovorí Pán.

Iná antifóna (Jn 13, 4; 5; 15; Ž 48, 2)
Ant. Keď vstal Pán od večere, nalial vody do umyváka a začal umývať nohy svojim učeníkom. Tento príklad im zanechal.
℣. Veľký je Pán a chválitebný veľmi, v meste Boha nášho, na vrchu jeho svätom.
Ant. Keď vstal Pán od večere, nalial vody do umyváka a začal umývať nohy svojim učeníkom. Tento príklad im zanechal.

Iná antifóna (Jn 13; 12; 13; 15; Ž 85, 2)
Ant. Keď Pán Ježiš povečeral so svojimi učeníkmi, umyl im nohy a povedal im: Viete, čo som vám urobil ja, Pán a Majster? Dal som vám príklad, aby ste aj vy tak robili.
℣. Milostivý si, Pane, zemi svojej bol, zlepšil si údel Ja kubov.
Ant. Keď Pán Ježiš povečeral so svojimi učeníkmi, umyl im nohy a povedal im: Viete, čo som vám urobil ja, Pán a Majster? Dal som vám príklad, aby ste aj vy tak robili.

Iná antifóna (Jn 13, 6-7; 8)
Ant. Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Ak ti neumyjem nohy, nebudeš mať so mnou podielu.
℣. Prišiel až k Šimonovi Petrovi a povedal mu Peter:
Ant. Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Ak ti neumyjem nohy, nebudeš mať so mnou podielu.
℣. Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale potom pochopíš.
Ant. Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Ak ti neumyjem nohy, nebudeš mať so mnou podielu.

Iná antifóna (Ž 49, 2)
Ant. Keď teda ja, váš Pán a Majster, umyl som vám nohy, tým väčšmi máte si vy navzájom umývať nohy.
℣. Čujte to, všetky národy, počujte všetci, ktorí obývate zem.
Ant. Keď teda ja, váš Pán a Majster, umyl som vám nohy, tým väčšmi máte si vy navzájom umývať nohy.

Iná antifóna (Jn 13, 35)
Ant. Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete navzájom milovať.
℣. Povedal Ježiš svojim učeníkom.
Ant. Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete navzájom milovať.

Iná antifóna (1 Kor 13, 13)
Ant. Nech ostane vo vás viera, nádej a láska, tieto tri, lež najväčšia z nich je láska.
℣. Teraz ešte ostáva viera, nádej a láska, tieto tri, lež najväčšia z nich je láska.
Ant. Nech ostane vo vás viera, nádej a láska, tieto tri, lež najväčšia z nich je láska.

Iná antifóna (1 Jn 2, 3; 4)
Ant. Kde je láska a oddanosť, tam je Boh.
℣. Shromaždila nás vospolok láska Kristova.
℣. Plesajme a radujme sa v ňom.
℣. Bojme sa Boha živého a milujme ho.
℣. A milujme sa navzájom úprimným srdcom.
Ant. Kde je láska a oddanosť, tam je Boh.
℣. Keď sa teda vospolok shromažďujeme:
℣. Chráňme sa, aby sme sa smýšľaním nerozdeľovali.
℣. Nech prestanú zlé sváry, nech prestanú rozbroje.
℣. A uprostred nás nech prebýva Kristus Boh.
Ant. Kde je láska a oddanosť, tam je Boh.
℣. Spolu s blaženými nech tiež uzrieme.
℣. V sláve tvoju tvár, Kriste, Bože.
℣. Radosť nesmiernu a ušľachtilú.
℣. Po nekonečné veky vekov. Amen.

Post lotionem pedum   Po umývaní nôh Späť
Páter noster (secreto usque ad)

Pater noster, qui es in cælis,
sanctificétur nomen tuum:
advéniat regnum tuum:
fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie:
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris:

℣. Et ne nos indúcas in tentatiónem:
℟. Sed líbera nos a malo.
℣. Tu mandásti mandáta tua, Dómine.
℟. Custodíri nimis.

℣. Tu lavásti pedes discipulórum tuórum.
℟. Opera mánuum tuárum ne despícias.
℣. Dómine, exáudi oratiónem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.

℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

Orémus.
Adésto, Dómine, quǽsumus, offício servitútis nostræ: et quia tu discípulis tuis pedes laváre dignátus es, ne despícias ópera mánuum tuárum, quæ nobis retinénda mandásti: ut, sicut hic nobis, et a nobis exterióra abluúntur inquinaménta; sic a te ómnium nostrum interióra lavéntur peccáta. Quod ipse præstáre dignéris, qui vivis et regnas Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  (Otčenáš potichu)

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom.

℣. A neuvoď nás do pokušenia.
℟. Ale zbav nás od zlého.
℣. Ty, Pane, dal si svoj príkaz.
℟. Aby sme ho zachovávali verne.

℣. Ty umyl si nohy svojim učeníkom.
℟. Neopovrhni dielom svojich rúk.
℣. Pane, vyslyš moju modlitbu.
℟. A moje volanie nech dôjde ku tebe.

℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

Modlime sa.
Ujmi sa, Pane, prosíme, našej pokornej služby: a pretože ty ráčil si učeníkom svojim umývať nohy, nepohrdni dielom svojich rúk, ktoré si nám kázal zachovávať: a ako tu na nás a nami smývajú sa vonkajšie poškvrny: tak ty smy vnútorné hriechy všetkých nás. To ráč nám udeliť ty sám, ktorý žiješ a kráľuješ ako Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ ✘ Vyznanie viery Verím v Boha sa vynecháva ✠ statie sedenie

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Ps 117, 16; 17
  Obetovanie VII. Obetovanie. Súkromná omšová pobožnosť Viac klacanie
Ž 118, 16; 17
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Déxtera Dómini fecit virtutem, déxtera Dómini exaltávit me: non móriar, sed vivam, et narrábo ópera Dómini.
  ℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Pravica Pánova učinila mohutne, pravica pozdvihla ma Pánova: nezomriem, ale budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ Incenzácia (okiadzanie) obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠
Späť klacanie
℣. Oráte, fratres:
ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem.
℟. Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nominis sui, ad utilitátem quoque nostram, totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ. Amen.
℣. Modlite sa bratia:
aby moja i vaša obeta bola príjemná Bohu Otcu všemohúcemu.
℟. Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na česť a slávu svojho mena, na úžitok tak nám ako aj celej svojej svätej Cirkvi. Amen.

I. Secreta Späť   I. Tichá modlitba klacanie
Ipse tibi, quǽsumus, Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus, sacrifícium nostrum reddat accéptum, qui discípulis suis in sui commemoratiónem hoc fíeri hodiérna traditióne monstrávit, Iesus Christus, Fílius tuus, Dóminus noster:
Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  Nech našu obetu, prosíme, svätý Pane, všemohúci Otče, večný Bože, učiní tebe príjemnou ten, ktorý dnešným ustanovením prikázal svojim učeníkom, aby ju konali na jeho pamiatku, Ježiš Kristus, Syn tvoj. Pán náš:
Ktorý s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac
Odporúčané v čase Umučenia, cez oktávu veľkonočnú a turíčnu:
II.: (3CL) Proti prenasledovateľom Cirkvi alebo (DLH) Za pápeža
III.: nepridáva sa

℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

℣. Sursum corda.
℟. Habemus ad Dominum.
℣. Gratias agamus Domino Deo nostro.
℟. Dignum et justum est.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pán s vami.

℟. I s duchom tvojím.

℣. Hore srdcia!
℟. Máme ich u Pána.
℣. Vzdávajme vďaky Pánu, Bohu nášmu.
℟. Je dôstojné a správne.

VIII. Prefácia. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Præfatio de sancta Cruce. Prefácia o Kríži ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ II./III.) ✠ klacanie
》 Alebo spev Sanctus ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth.
Pleni sunt coeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus, qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis. 
Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov.
Plné sú nebesia a zem slávy tvojej.
Hosana na výsostiach.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosana na výsostiach.

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicántes. V spoločenstve so svätými [na Zelený štvrtok] ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane [na Zelený štvrtok] ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

IX. Pozdvihovanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína [na Zelený štvrtok] ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

X. Spomienka. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie
Nobis quoque peccatóribus fámulis tuis, de multitúdine miseratiónum tuárum sperántibus, partem áliquam et societátem donáre dignéris, cum tuis sanctis Apóstolis et Martýribus: cum Ioánne, Stéphano, Matthía, Bárnaba, Ignátio, Alexándro, Marcellíno, Petro, Felicitáte, Perpétua, Agatha, Lúcia, Agnéte, Cæcília, Anastásia, et ómnibus Sanctis tuis: intra quorum nos consórtium, non æstimátor mériti, sed véniæ, quaesumus, largítor admítte. Per Christum, Dóminum nostrum.   Aj nám, svojim hriešnym služobníkom, ktorí dúfame v hojnosť tvojich zľutovaní, ráč darovať nejakú účasť a spoločenstvo so svojimi svätými Apoštolmi a Mučeníkmi: s Jánom, Štefanom, Matejom, Barnabášom, Ignácom, Alexandrom, Marcelínom, Petrom, Felicitou, Perpétuou, Agatou, Luciou, Agnesou, Cecíliou, Anastáziou a so všetkými svojimi Svätými. Prosíme, pripusť nás do ich spoločnosti nie ako oceňovatel zásluhy, ale ako štedrý darca odpustenia. Skrze Krista, Pána nášho.

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


XI. Otčenáš. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

Orémus.
Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutione formati audemus dicere:

- Pater noster, qui es in caelis,
- Sanctificetur nomen tuum.
- Adveniat regnum tuum.
- Fiat voluntas tua,
- sicut in coelo et in terra.

- Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
- Et dimitte nobis debita nostra,
- sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
- Et ne nos inducas in tentationem:
℟. Sed libera nos a malo. Amen.

℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

Modlime sa.
Spasiteľnými prikázaniami napomenutí a božskou náukou poučení osmelujeme sa hovoriť:

- Otče náš, ktorý si na nebesiach,
- posväť sa meno tvoje,
- príď kráľovstvo tvoje,
- buď vôľa tvoja
- ako v nebi, tak i na zemi.

- Chlieb náš každodenný daj nám dnes
- a odpusť nám naše viny,
- ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
- a neuveď nás do pokušenia.
℟. Ale zbav nás zlého. Amen.


✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie
℣. Per omnia saecula saeculorum.
℟. Amen.

℣. Pax Domini sit semper vobis cum.
℟. Et cum spiritu tuo.

  ℣. Po všetky veky vekov.
℟. Amen.

℣. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
℟. I s duchom tvojím.


✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ II./III.) ✠ klacanie
》 Alebo spev Agnus Dei ad libitum (podľa ľubovôle) 《
Späť

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby kňaza pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť
- Confíteor Deo omnipoténti,
- beátæ Maríæ semper Vírgini,
- beáto Michaéli Archángelo,
- beáto Joánni Baptístæ,
- sanctis Apóstolis Petro et Paulo,
- ómnibus Sanctis,
- et tibi, pater:
- quia peccávi nimis
- cogitatióne, verbo et opere:

- Mea culpa,
- mea culpa,
- mea máxima culpa.

- Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem,
- beátum Michaélem Archángelum,
- beátum Joánnem Baptístam,
- sanctos Apóstolos Petrum et Paulum,
- omnes Sanctos,
- et te, pater,
- orare pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

℣. Misereátur vestri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam ætérnam.
℟. Amen.
℣. Indulgéntiam, absolutionem et remissiónem peccatórum vestrórum tríbuat vobis omnípotens et miséricors Dóminus.
℟. Amen.
- Vyznávam všemohúcemu Bohu,
- blahoslavenej Márii vždy Panne,
- blahoslavenému Michalovi archanjelovi,
- blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi,
- svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi,
- všetkým svätým
- i tebe, otče,
- že som veľa zhrešil
- myšlienkami, slovami a skutkami.

- Moja vina,
- moja vina,
- moja preveľká vina!

- Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu,
- blahoslaveného Michala archanjela,
- blahoslaveného Jána Krstiteľa,
- svätých apoštolov Petra a Pavla,
- všetkých svätých
- i teba, otče,
- modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

℣. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a vovedie nás do života večného.
℟. Amen.
℣. Nech nás omilostí všemohúci a milosrdný Pán, nech nás rozhreší a odpustí nám hriechy.
℟. Amen.


XII. Prijímanie. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť
℣. Ecce Agnus Dei, ecce, qui tollit peccáta mundi.

℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
℟. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

℣. Ajhľa, Baránok Boží, ajhľa, ktorý sníma hriechy sveta.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.
℟. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená moja duša.

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

[Vzdychy sv. Ignáca alebo teda modlitba Anima Christi. Duša Kristova – po tom, ako prijmeme Telo Kristovo] klacanie
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
In saecula saeculorum. Amen.

  Duša Kristova, posväť ma;
Telo Kristovo, spas ma;
Krv Kristova, napoj ma;
voda z boku Kristovho, umy ma;
umučenie Kristovo, posilni ma;
ó dobrý Ježišu, vyslyš ma;
do svojich svätých rán skry ma;
nedaj mi odlúčiť sa od Teba;
pred zlým nepriateľom chráň ma;
v hodinu smrti mojej povolaj ma;
dožič mi prísť k Tebe,
aby som Ťa chválil s Tvojimi svätými
na veky vekov. Amen.

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
Ioann 13, 12; 13; 15
  K prijímaniu
Jn 13, 12; 13; 15
Dóminus Iesus, postquam cœnávit cum discípulis suis, lavit pedes eórum, et ait illis: Scitis, quid fécerim vobis ego, Dóminus et Magíster? Exemplum dedi vobis, ut et vos ita faciátis.   Keď Pán Ježiš povečeral so svojimi učeníkmi, umyl im nohy a povedal im: Viete, čo som vám urobil ja, Pán a Majster? Dal som vám príklad, aby ste aj vy tak robili.

I. Postcommunio Späť   I. Po prijímaní XIII. Po prijímaní. Súkromná omšová pobožnosť
S. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Refécti vitálibus aliméntis, quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, quod témpore nostræ mortalitátis exséquimur, immortalitátis tuæ múnere consequámur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
  S. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Občerstvení oživujúcimi pokrmami, prosíme, Pane, Bože náš: aby to, čo konáme v čase svojej smrteľnosti, dosiahli sme darom tvojej nesmrteľnosti.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
℟. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac
Odporúčané v čase Umučenia, cez oktávu veľkonočnú a turíčnu:
II.: (3CL) Proti prenasledovateľom Cirkvi alebo (DLH) Za pápeža
III.: nepridáva sa

✠ Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ II./III.) ✠ statie
Späť
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

℣. Ite, Missa est.
℟. Deo gratias.
℣. Pán s vami.
℟. I s duchom tvojím.

℣. Iďte, prepúšťam vás.
℟. Bohu vďaka.

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica Svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

XIV. Koniec. Modlitba. Súkromná omšová pobožnosť
✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Devotissima S. Leonis XIII. Papæ (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, Ad S. Michaël Archangele, Ad Cor Iesu Sacratissimum) ✠
✠ Oratio ad S. Michaël Archangele. Modlitba k sv. Michaelovi Archanjelovi (podľa Motu proprio Leva XIII. z 25. 09. 1888) ✠ klacanie
Späť

✠ Ave Regína cælórum. Zdravas Kráľovná nebeská (pôstna) ✠
311 - Zdravas', Kráľovná nebeská (311 - Zdravas', Kráľovná nebeská) statie
Späť

Koniec sv. omše
Zelený štvrtok II. [večerná omša] s obradom umývania nôh a so slávnostným prenesením a uschovaním Najsv. Sviatosti a s obnažením oltárov (Feria Quinta in Cœna Domini II. [de missa solemni vespertina] apud rituum de lotione pedum et de solemni translatione ac repositione Sacramenti et de altarium denudatione)

Späť

Pange Lingua   Veleb jazyk Späť
Pange língua, gloriósi
Córporis mystérium,
Sanguinísque pretiósi,
Quem in mundi prétium
Fructus ventris generósi
Rex effúdit géntium.

Nobis datus, nobis natus
Ex intácta Vírgine,
Et in mundo conversátus,
Sparso verbi sémine.
Sui moras incolátus.
Miro clausit órdine.

In suprémæ nocte cœnæ
Recúmbens cum frátribus,
Observáta lege plene
Cibis in legálibus,
Cibum turbæ duodénæ
Se dat suis mánibus.

Verbum caro, panem verum
Verbo carnem éfficit;
Fitque sanguis Christi merum:
Et si sensus déficit,
Ad firmándum cor sincérum
Sola fides súfficit.

Tantum ergo Sacraméntum
Venerémur cérnui:
Et antíquum documéntum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplémentum
Sénsuum deféctui.

Genitóri, Genitóque
Laus et iubilátio:
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedíctio
Procedénti ab utróque
Compar sit laudátio.
Amen.
  Preslávneho Tela divy
veleb, jazyk, tajomné,
i prúd Krvi prívetivý,
čo jak sveta výkupné
vylial národov Kráľ živý,
Synček Panny vznešenej.

Nám je daný, narodený
z čistej Panny Boh a Kráľ,
chodieval po tejto zemi,
zrnká slova rozsieval,
chvíľam svojich dobrodení
potom divný záver dal.

Pri poslednom zmrkávaní
s bratmi k stolu zasadol,
po patričnom rozdávaní
jedál, jak už zákon bol,
za pokrm sám seba pravý
dvanástim sa ponúkol.

Slovo-Telo slovom mení
v tela chleba podstatu;
miesto vína krv sa pení;
smysly vo tmách stoja tu,
iba viera v presvedčení
stíši dušu dojatú.

Takú veľkú sviatosť ctíme
teraz teda skrúšení;
nový zákon zbožne žime,
starý už je zrušený;
čo smyslami necítime,
nech nám viera doplní.

Otcu, Synu jedinému
chvála buď a plesanie,
sláva, moc a česť ich menu,
taktiež dobrorečenie.
Z obidvoch z nich Plynúcemu
rovnaké buď uctenie.
Amen.

Denudatione altaris (Ps 21)   Obnažovanie oltára (Ž 22) Späť
Ant. Divisérunt sibi vestiménta mea: et super vestem meam misérunt sortem.

Deus, Deus meus, réspice in me: quare me dereliquísti? * longe a salúte mea verba delictórum meórum.
Deus meus, clamábo per diem, et non exáudies: * et nocte, et non ad insipiéntiam mihi.

Tu autem in sancto hábitas, * laus Israël.
In te speravérunt patres nostri: * speravérunt, et liberásti eos.

Ad te clamavérunt, et salvi facti sunt: * in te speravérunt, et non sunt confúsi.
Ego autem sum vermis, et non homo: * oppróbrium hóminum, et abjéctio plebis.

Omnes vidéntes me, derisérunt me: * locúti sunt lábiis, et movérunt caput.
Sperávit in Dómino, erípiat eum: * salvum fáciat eum, quóniam vult eum.

Quóniam tu es, qui extraxísti me de ventre: * spes mea ab ubéribus matris meæ. In te projéctus sum ex útero:
De ventre matris meæ Deus meus es tu, * ne discésseris a me:

Quóniam tribulátio próxima est: * quóniam non est qui ádjuvet.
Circumdedérunt me vítuli multi: * tauri pingues obsedérunt me.

Aperuérunt super me os suum, * sicut leo rápiens et rúgiens.
Sicut aqua effúsus sum: * et dispérsa sunt ómnia ossa mea.

Factum est cor meum tamquam cera liquéscens * in médio ventris mei.
Aruit tamquam testa virtus mea, et lingua mea adhæsit fáucibus meis: * et in púlverem mortis deduxísti me.

Quóniam circumdedérunt me canes multi: * concílium malignántium obsédit me.
Fodérunt manus meas et pedes meos: * dinumeravérunt ómnia ossa mea.

Ipsi vero consideravérunt et inspexérunt me: * divisérunt sibi vestiménta mea, et super vestem meam misérunt sortem.
Tu autem, Dómine, ne elongáveris auxílium tuum a me: * ad defensiónem meam cónspice.

Erue a frámea, Deus, ánimam meam: * et de manu canis únicam meam:
Salva me ex ore leónis: * et a córnibus unicórnium humilitátem meam.

Narrábo nomen tuum frátribus meis: * in médio ecclésiæ laudábo te.
Qui timétis Dóminum, laudáte eum: * univérsum semen Jacob, glorificáte eum.

Tímeat eum omne semen Israël: * quóniam non sprevit, neque despéxit deprecatiónem páuperis:
Nec avértit fáciem suam a me: * et cum clamárem ad eum, exaudívit me.

Apud te laus mea in ecclésia magna: * vota mea reddam in conspéctu timéntium eum.
Edent páuperes, et saturabúntur: et laudábunt Dóminum qui requírunt eum: * vivent corda eórum in sǽculum sǽculi.

Reminiscéntur et converténtur ad Dóminum * univérsi fines terræ:
Et adorábunt in conspéctu ejus * univérsæ famíliæ géntium.

Quóniam Dómini est regnum: * et ipse dominábitur géntium.
Manducavérunt et adoravérunt omnes pingues terræ: * in conspéctu ejus cadent omnes qui descéndunt in terram.

Et ánima mea illi vivet: * et semen meum sérviet ipsi.
Annuntiábitur Dómino generátio ventúra: * et annuntiábunt cœli justítiam ejus pópulo qui nascétur, quem fecit Dóminus.

Ant. Divisérunt sibi vestiménta mea: et super vestem meam misérunt sortem.
  Ant. Odev môj delia medzi sebou * a o moje rúcho hádžu kocky.

Bože môj, Bože môj, prečo si ma nechal? Ďaleko si a mne nepomáhaš, * ďaleko si od mojich bôľnych vzdychov.
Bože môj, vo dne volám a odpoveď nedáš, * i v noci volám a vyslyšania nenachádzam.

A predsa Ty si ten svätý, * čo tróni nad hymnami Izraela.
V Teba dúfali otcovia naši, * dúfali a si ich zachránil.

K Tebe volali a zratovaní boli, * v Teba dúfali a sa nesklamali.
Ja však som červom ale nie človekom, * každému na výsmech, ľuďom na potupu.

Ktorí na mňa pozrú, výsmechom ma hania, * ústa vyškierajú, hlavou pokyvujú:
Spoliehal na Boha, nech ho teraz chráni, * nech mu dá pomoci, veď má v ňom záľubu.

Tys' mojou oporou od môjho počatia, * dôvera moja od pŕs matkiných.
Tebe som sverený prv, jak som sa zrodil, * od lona matkinho Ty si mojím Bohom.

Neodchoď odo mňa, bo súženie tu je, * buď blízko, bo nemám, kto by mi pomohol.
Obkolesili ma mocní býci, * silní z Bašanu ma obkolesili.

Rozdrapujú na mňa ústa svoje * ako lev pažravý a zavýjajúci.
Tak som sa rozlial ako voda * rozviazaly sa kosti moje;

na vosk mi zmäklo srdce moje, * rozpúšťa sa v mojich vnútornostiach.
Ako črep povyschla sila moja, * jazyk môj pripäl sa k podnebiu.

Položili mňa do prachu smrti. * Veď ma obkľúčili ako psiská

rota zločincov ma obkolesila; * prebili nohy i ruky moje.
Všetky kosti svoje môžem si spočítať, * oni pozorujú, na vzhľade mojom sa kochajú.

Odev môj delia medzi sebou, * o moje rúcho hádžu kocky.
Ty ale, Pane, neostaň vzdialený; * sila moja, ponáhľaj sa mi pomôcť.

Môj život pred mečom zavaruj * z psích pazúrov, veľké moje dobro.
Vyrvi ma z pažeráka leva, * zpod rohov byvolov.

Ty si ma zachránil. * Rozprávať budem o Tvojom mene bratom svojim,

na shromaždeniach budem Ta velebiť. * Vy, ktorí ctíte Boha, oslavujte jeho,
pokolenie Jakubovo, úctu mu vzdávajte. * Lebo nepohrdol ani nezamietol biedou ubitého,

Nezakryl tvár svoju pred ním, * keď volal k nemu, ostal vyslyšaný.
Teba budem chváliť v shromaždení veľkom; * svoje sľuby splním pred jeho ctiteľmi.

Najedia sa dosýta aj chudobní, * hľadajúci Pána budú ho velebiť
a on žiť bude v ich srdciach na veky. * Spamätajú sa a prídu k Pánovi

všetky kraje zeme, * sklonia sa pred ním všetky kmene ľudstva.
Lebo kráľovstvo je Pánovo * a on vládne nad národami.

Jemu sa pokorí i ležiaci v zemi, * pred ním sa skloní, kto schádza v prach zeme,

a je už bez dychu života. * Jemu oddaný rod rozprávať bude
budúcim potomkom o Pánovi. * Oznamovať bude spravodlivosť jeho to, čo urobil potomstvu, ktoré príde.

Ant. Odev môj delia medzi sebou * a o moje rúcho hádžu kocky.

 

Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Graduale Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.tradi.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.