➁ Posviacky hlavnej baziliky Najsvätejšieho Spasiteľa. In Dedicatione Archibasilicæ Ss. Salvatoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na november zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Toto miesto je nevysloviteľným tajomstvom (grad.). - Rodinu Lateránov vyhubil cisár Nero a jej majetok skonfiškoval pre štát. Konštantín Veľký, chcejúc napraviť krivdu, keďže Lateránsky palác bol majetkom jeho ženy Fausty, daroval ho pápežovi za stále sídlo a vystavil pri ňom baziliku na česť najsv. Spasiteľa. Silvester I. konsekroval baziliku 9. nov. 324. Neskôr ju zasvätili aj sv. Jánovi Krstiteľovi. Benedikt XIII. ju obnovil a 29. apr. 1726 konsekroval, ale výročie konsekrácie určil na výročie konsekrácie prvej baziliky (9. nov.). Posledne Lev XIII. r. 1884 rozšíril svätyňu baziliky, ale jej mozaiku dal rekonštruovať podľa pôvodného stavu.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.