• On 02.04.2023
  Všetko z lásky. - Narodil sa r. 1416 v Paole (pri Neapoli v Taliansku). Najprv žil v samote, potom založil rehoľu „Najmenších“ (Minimi) sprísnením rehole sv. Františka. Zomrel v Plessis-lés-Tours (Francúzsko) r. 1507. Tu bol i pochovaný, ale bludári neskôr spálili jeho telo.
 • On 03.04.2023
  Opatrovaním chudobných a chorých mažeme nohy Spasiteľovi. - Sv. Praxeda je nám príkladom. Rozdala celý svoj majetok chudobným. Šesť dní pred umučením Magdaléna pomazala nohy Spasiteľovi na pohreb. Judáš sa na tom pohoršil z lakomstva. Nasledujeme kajúcnicu a podľa sv. Augustína opatrovaním chudobných a chorých, ktorí sú ako najnižšie údy tajomného tela Kristovho, mažeme ako by jeho nohy.
 • On 04.04.2023
  Boh nás poučuje skrze svojich svätých. - Narodil sa okolo r. 560 v Kartagene (Španielsko); po smrti svojho staršieho brata, sv. Leandra, biskupa sevilského, stal sa jeho nástupcom. Bol významným cirkevným učencom svojho času a zanechal spisy, aj dnes obdivované. Po štyridsiatich rokoch biskupstva umrel v Seville r. 636. Pôvodne ho pochovali v sevillskom dóme, neskôr však jeho relikvie uložili vo vlastnom chráme svätého v Leone (Španielsko).
 • On 04.04.2023
  Baránka Božieho vedú na zabitie. - Prorok Jeremiáš, ako Kristov predobraz v utrpení, pripodobňuje seba k tichému baránkovi (lekcia). Sv. Marek v popise umučenia nám líči, ako sa toto proroctvo splnilo.
 • On 05.04.2023
  Reformátor mravov. - Narodil sa r. 1350 vo Valencií (Španielsko). Keď mal osemnásť rokov, stal sa dominikánom. Z poverenia Benedikta XIII. precestoval ako kazateľ pokánia hlavne Španielsko a mnohých priviedol na cestu spasenia alebo do lona matky Cirkvi. Skonal r. 1419 vo Vannes v Bretansku (Francúzsko). Jeho ostatky sú uctievané v tamojšom dóme.
 • On 05.04.2023
  Kristus - muž bolestí. - Dnes bola šiesta skúška katechumenov pred krstom. Preto je liturgia v tejto veľkej bazilike a preto sa omša vyznačuje dvoma lekciami. V prvej Izaiáš podáva obraz Vykupiteľa, ako opustený vytláča hrozno v lise božieho hnevu (1. lekcia). Aby ho odvrátil od nás, sám sa podujal usmieriť hnev boží, pričom sa zakrvavil vlastnou krvou. V tomto lise umučenia zanechal nám obetu vlastného tela a krvi. Druhá lekcia, tiež z Izaiáša, maľuje obraz umučeného Krista ako „muža bolestí“. Popis umučenia podľa Lukáša podáva skutočný obraz umučeného Krista, v ktorom sa splnilo Izaiášovo proroctvo.
 • On 08.04.2023
  Ak na sobotu - okrem Veľkého pôstu - pripadne sviatok jednoduchý alebo obyčajná féria, Cirkev takúto sobotu venuje úcte Panny Márie. Tieto sobotné omše majú vlastné formuláre podľa jednotlivých období roka. Možno ich použiť, každú vo svojom období, ako súkromné votívne omše v iné dni, ak rubriky dovoľujú slúženie takých omší.
 • On 11.04.2023
  Ty si Peter. - Narodil sa okolo r. 400. Od r. 440 bol pápežom, ktorý sa vyznačoval bojom proti bludárom (manichejcom a monofyzitom). Zachránil Rím pred pustošením Hunov (452) a Vandalov (455). Bol majstrom slova a ako taký horlil najmä za primát Stolice sv. Petra. Cirkevné dejiny ho právom vyznačujú titulom „Veľký“. Jeho klasické homílie, ktorými si zaslúžil hodnosť učiteľa Cirkvi, s úľubou čítavame v matutine na najvyššie sviatky liturgického roka. Zomrel 10. nov. 461. Pochovaný je v bazilike sv. Petra.
 • On 11.04.2023
  Kristus sa zjavuje učeníkom, - vo sv. omši ho aj my vítame. -Sme zasa spolu s novokrstencami, a to v dome Pavlovom, uvedomujeme si zázračné účinky vody sv. krstu (intr.) a z úst Pavlových počúvame posolstvo o vzkriesení Kristovom. Kristus sa zjavuje apoštolom (evanj.). Vo sv. omši vžívame sa do ich úlohy a aj my, podobne ako oni, účastní sme na jeho hostine. Údená ryba bola symbolom umučeného Krista („Piscis assus, Christus passus“ - sv. Aug.), teda Eucharistie, a med poukazuje na sladkosť darov, obsiahnutých pri krste, tu najmä na právo požívať Eucharistiu. Pramene vody (ofert.) a túžba po nebi, kde Kristus sedí na pravici Otcovej (komún.), poukazujú na bohatstvo, vyplývajúce zo sviatosti krstu a najmä z najsv. Eucharistie.
 • On 12.04.2023
  Kristus dáva svojim účasť na bohatstve svojho kráľovstva. - Novopokrstených a nás povoláva do tohto kráľovstva (intr.). Sviatosťou krstu stali sme sa občanmi Kristovej ríše a svedkami jeho zmŕtvychvstania, keďže sme s nim zomreli a s ním povstali pre nový život (lekcia). Sme svedkami jeho zjavenia (evanj.) a vžívame sa do radosti apoštolov. Pripravujeme sa na hostinu (ofert.) a ako apoštoli prijímame z rúk Kristových eucharistický chlieb a zázračnú rybu čiže jeho samého ako záruku večného života (komúnia).
 • On 13.04.2023
  Mučeník veľkonočného Baránka. - Syn ariánskeho vizogotského (dnešné Španielsko) kráľa Leovigilda. Pôsobením katolíckej manželky a sv. Leandra, biskupa, stal sa katolíkom. Mučenícku smrť podstúpil (na Veľký piatok r. 584) na podnet vlastného otca preto, lebo nechcel prijať prijímanie z rúk ariánskeho biskupa.
 • On 13.04.2023
  Kristus odpúšťa hriechy a vracia stratené dedičstvo. - Robí to krstom a sviatosťou pokánia. Táto omša platila hlavne krstencom a kajúcnikom, ktorí pred týždňom, na Zelený Štvrtok, navrátili sa do spoločenstva spolukresťanov. Lekcia má na zreteli krstencov, evanjelium kajúcnikov. Oboje sa týkajú aj nás. Podobáme sa židovskému národu, ktorý sa vracia do zasľúbenej zeme (ofert.), a pohanom, ktorých Spasiteľ osvietil svojím svetlom (komún.). Štáciový chrám bol považovaný za penitenciálny, možno tu na Zelený Štvrtok ráno pápež prijímal kajúcnikov do spoločenstva veriacich. Pod hlavným oltárom spočívajú relikvie sv. apoštolov Filipa a Jakuba, preto lekcia spomína diakona Filipa a v evanjeliu Mária Magdaléna oznamuje apoštolom radostnú novinu vzkriesenia Kristovho.
 • On 14.04.2023
  Jeho múdrosťou bola náuka Kríža. - Narodil sa okolo r. 105 v Sicheme (Palestína) z pohanských rodičov. Preštudoval všetky filozofické systémy, ale len kresťanstvo ho uspokojilo. Je prvým kresťanským filozofom, ktorý napísal dve apológie (obrany) kresťanstva. Zomrel okolo r. 166 v Ríme mučeníckou smrťou. Sv. Justína neuspokojovala múdrosť pohanov (intr.). Zvolil si múdrosť Kríža, ktorá je pohanom hlúposťou (orácia, lekcia, ofert.); neochvejne vyznával múdrosť Kríža (evanj.).

Showing 20 out of 4335 events

Load more4335101events7d78c8fa90a5f0c3b27a811adfb611bc

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.