De tempore quadragesimali


 • Dňa 22.03.2023
  Sviatosť krstu smýva hriechy a osvecuje dušu. - U hlavného patróna krstencov, v bazilike sv. Pavla, apoštola národov, tohto dňa sa slávilo hlavné skrutínium krstencov. Sv. krst sa často spomína u sv. otcov a cirk. spisovateľov prvých storočí ako „illuminatio“, osvietenie, a kandidátov krstu menovali „photizomenoi, illuminati“, t. j. osvietenci. O starobylosti tohto omšového formuláru svedčia dve lekcie, obsahujúce prorocké slová Ezechiela a Izaiáša o účinkoch vody znovuzrodenia, t. j. sv. krstu. Evanjelium rozpráva o zázraku uzdravenia slepého od narodenia. Ináč toto skrutínium sa menovalo „in aperitione aurium“; je súčiastkou aj našich krstných obradov; keď kňaz maže uši krstencovi, hovorí: „Ephetha, quod est adaperire“ (Efeta, to je otvor sa!).
 • Dňa 23.03.2023
  Prežívame mučeníctvo pokánia za svoje hriechy. - Cirkev venuje každý štvrtok Veľkého pôstu kajúcnikom, predtým verejným hriešnikom, teraz nám všetkým. Na mieste, kde teraz stojí chrám štácie, podstúpil sv. Vavrinec mučenícku smrť pálením. Máme ho nasledovať ohňom tvrdého sebazapierania. Intr. je zo sviatku sv. Vavrinca. Aj graduál sa vzťahuje na neho. Lekcia nás povzbudzuje konať pokánie, lebo sme všetci osobne zodpovední za svoje hriechy. Cirkev prosí za svojich kajúcnikov skrze ženu kananejskú (evanj.).
 • Dňa 24.03.2023
  Kristus je pôvodcom života. - Liturgia sa zaoberá tou istou myšlienkou ako včera, ale podáva ju katechumenom. Do chrámu sv. Euzébia šlo sa cez pohanské pohrebisko. Bolo obrazom pohanstva duchovne mŕtveho. Krstenci s dôverou túžili po Kristovi, aby ich vyviedol z hrobu smrti a priviedol k svetlu života.
 • Dňa 25.03.2023
  Kristus-vysloboditeľ zo žalára hriechu. - Žalár je pravým obrazom človeka pred krstom: je v okovách diablových, hladuje a žízni, živorí v tme. Prichádza Kristus, otvorí brány žalára, sníme putá, nakŕmi a napojí, vyvedie na svetlo božie. „Sitientes, venite ad aquas“, smädní, poďte k vodám, - volá Kristus svoje budúce ovečky.
 • Dňa 27.03.2023
  Viera pohanov a nevera židov. - Ninivčania sa obrátili na výzvu proroka Jonáša (lekcia), židia tvrdošijne odopierajú prijať ponúkanú milosť (evanj.). Spasiteľ sa pripravuje na blízke umučenie. Liturgia spája s myšlienkou Kristovho umučenia sviatosť sv. krstu. Z kríža pramení kúpeľ znovuzrodenia. Cirkev predkladá katechumenom príklad Ninivčanov ako dôkaz božieho milosrdenstva voči kajúcim hriešnikom.
 • Dňa 28.03.2023
  Trpiaci Kristus - obkľúčený nepriateľmi. - Daniel v jame levov je predobrazom Krista, prenasledovaného nepriateľmi (lekc.). Ale Kristus zvíťazil nad nepriateľmi, ako aj Daniel. Je obrazom aj bojujúceho a mocou eucharistického pokrmu víťaziaceho kresťana ako úda mystického Krista.
 • Dňa 29.03.2023
  Kristus-Pastier a zákonodarca. - U starých kresťanov bola dnes skúška krstencov. Pred dvoma týždňami im prečítali desať božích prikázaní. Dnes ich museli vedieť zpamäti. Preto lekcia omše vykladá zákon boží. V evanjeliu Kristus je predstavovaný ako Pastier svojich ovečiek, za ktoré aj život položí. To je povzbudenie pre krstencov, aby aj oni vstúpili medzi ovečky Kristove.
 • Dňa 30.03.2023
  Naša duša (ako kajúca Magdaléna) pri nohách Spasiteľových oplakáva svoje hriechy. - Štvrtok, deň venovaný kajúcnikom. O týždeň bude Zelený Štvrtok, deň znovuprijatia verejných hriešnikov do spoločenstva veriacich. Spevy omše znejú z úst kajúcich hriešnikov, ktorí sa cítia ako židia v zajatí babylonskom (intr., ofert.). Lekcia je modlitbou Azariáša, ktorý v babylonskom zajatí prosí odpustenie hriechov svojmu ľudu. V evanjeliu Spasiteľ prijíma hriešnicu na milosť a hriešnikom dáva nádej na odpustenie, ak sa obrátia.
 • Dňa 31.03.2023
  Trpiaci Kristus (ktorého predobrazom je prorok Jeremiáš) shromažďuje boží ľud do Cirkvi. - Sv. Štefan, prvomučeník, podobne ako Jeremiáš, je typom trpiaceho Spasiteľa. V živote všetkých troch sa odzrkadľuje nevera vyvoleného národa k Bohu. V lekcii hovorí prorok o hriechoch Izraela, v evanjeliu vysoká rada usnáša sa na zavraždení Bohočloveka.
 • Dňa 01.04.2023
  Kristus trpiaci, ale víťazný. - Jeho obrazom je dnes sv. Ján apoštol, ktorého podľa podania na mieste tohto kostolíka hodili do vriaceho oleja, ale vyšiel z neho živý. V lekcii Jeremiáš, typ trpiaceho Krista, ponosuje sa na svojich nepriateľov, v evanjeliu vidíme už nádherný obraz víťazného vchodu Spasiteľovho do Jeruzalema. Evanjelium pokračuje v udalostiach, ktoré sme počuli v evanjeliu piatku predošlého týždňa. Po vzkriesení Lazárovom židia sa ešte viac utvrdili v svojej zlosti, ale prišli sa mu pokloniť pohania. V týchto pohanoch, verných Kristovi, liturgia vidí katechumenov, túžiacich po sv. krste.
 • Dňa 03.04.2023
  Opatrovaním chudobných a chorých mažeme nohy Spasiteľovi. - Sv. Praxeda je nám príkladom. Rozdala celý svoj majetok chudobným. Šesť dní pred umučením Magdaléna pomazala nohy Spasiteľovi na pohreb. Judáš sa na tom pohoršil z lakomstva. Nasledujeme kajúcnicu a podľa sv. Augustína opatrovaním chudobných a chorých, ktorí sú ako najnižšie údy tajomného tela Kristovho, mažeme ako by jeho nohy.
 • Dňa 04.04.2023
  Baránka Božieho vedú na zabitie. - Prorok Jeremiáš, ako Kristov predobraz v utrpení, pripodobňuje seba k tichému baránkovi (lekcia). Sv. Marek v popise umučenia nám líči, ako sa toto proroctvo splnilo.
 • Dňa 05.04.2023
  Kristus - muž bolestí. - Dnes bola šiesta skúška katechumenov pred krstom. Preto je liturgia v tejto veľkej bazilike a preto sa omša vyznačuje dvoma lekciami. V prvej Izaiáš podáva obraz Vykupiteľa, ako opustený vytláča hrozno v lise božieho hnevu (1. lekcia). Aby ho odvrátil od nás, sám sa podujal usmieriť hnev boží, pričom sa zakrvavil vlastnou krvou. V tomto lise umučenia zanechal nám obetu vlastného tela a krvi. Druhá lekcia, tiež z Izaiáša, maľuje obraz umučeného Krista ako „muža bolestí“. Popis umučenia podľa Lukáša podáva skutočný obraz umučeného Krista, v ktorom sa splnilo Izaiášovo proroctvo.

Zobrazených 20 z celkového počtu 390 udalostí

Načítať viac390101events9f259f546314e5d50b88d4ddd22d87e1

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.